ایران فایل اسکان

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق دیروز

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کو..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق دو روز قبل

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق چهارراه مخابرات خ سلیمی جهرمی جن..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق چهار روز قبل

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق شش روز قبل

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق شش روز قبل

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرق..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۲۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بهار شمالی خ منوچه..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۳۳۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی کو..

گذر ۸متری

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق وفا آذر شمالی جن..

امکانات: گاز

۲۵متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ول..

۲۱۷متر تجاری- جواز ۸طبقه

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر جنوبی ..

فروش کلنگی/مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس وفا آذرشمالی جنب ..

۲۵متر تجاری جداگانه محاسبه می شود

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی زارع..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق رامین شمالی پلا..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبر..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ولیعصر ۱۲مت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی خ گل ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرقی..

فروش معاوضه کلنگی/مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی زارع..

۱۲مترتجاری-معاوضه با واحدهای ۸۰متری

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق ۲۰متری ولیعصر نب..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ۱۲متری..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس سازمان برنامه شمالی نبش ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبر..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۲۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهر..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی ک..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس ۲۰ متری ولیعصر ۱۲ مت..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس نرسیده به سازمان برنامه م..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ولیعصر نبش..

جواز ۸طبقه مسکونی و تجاری

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق انتهای خ علی حسینی..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ گلستان شمالی کو..

اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; سازمان برنامه شمالی نبش کوی ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; بلوار فرددوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; سازمان برنامه شمالی کوی ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۲۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهر..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ حسن آباد کوی ..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبرو..

۱۰۷مترتجاری - ۹۰متراداری

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی خ ن..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; صادقیه بلوارفردوس شرق ۲۰متری ولیعصر ۱۲م..

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ حسن آباد کوی ..

فروش کلنگی/مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبرو..

۱۰۰مترتجاری

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق عقیل کوی..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات