ایران فایل اسکان

فروش کلنگی اوین

فروش کلنگی اوین چهار روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

فروش کلنگی اوین چهار روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

فروش کلنگی اوین پنج روز قبل

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

بر دیگر ۳۲

فروش زمین اوین یک هفته قبل

زمین: ۲۹۷ متر ; اوین خ درکه خ ۱۳چنار پلاک ..

امکانات: بایر

بر بی اطلاع

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; درکه اوین زمینهای تفکیک نشده پل..

اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

زمین: ۱۴۸۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی ع..

فروش زمین اوین ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

زمین: ۱۲۳۲ متر ; اوین خ شهید سوری روبروی مجتمع آتی ساز..

دارای دستور نقشه

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; اوین خ باغستان ه..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

بر دیگر ۱۶

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی..

فروش کلنگی/مغازه اوین ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اوین روبروی بانک پارسیان..

۴۰مترتجاری با ملکیت

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۲۳۳ متر قدیمی ; اوین روبروی آتی ساز خ سوری پلا..

امکانات: چاه آب . برق ۳ فاز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی جنب دندانپ..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; اوین کچویی کوی ی..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی خ باغستان یکم پ..

۳نبش

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۱۵۰۰ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی پلاک هن..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی..

فروش زمین اوین ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۵۳۴ متر ; اوین خ سوری خ جعفر نژاد کو..

امکانات: گاز . آب و برق

محصور شده-فاقد جواز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین دشت بهشت جنب تمای..

امکانات: گاز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; اوین درکه بالاتر از میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر ا..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; اوین درکه بالاتراز میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر از..

فروش مشارکت کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۴۷۶ متر قدیمی ; اوین خ دشت بهشت جنب نمایندگی تویوتا ..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی ..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; اوین خ باغستان..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; اوین کچوئی کوی یا..

بردیگر۱۶ متر

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچوئی خ جعفر..

۲بر-بردوم:(۲۲متر)

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; اوین خ باغستان هش..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۷۱۲ متر قدیمی ; اوین درکه خ میر اسماعیلی محمد رضا ..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; اوین شهید اعرابی نرسیده به مدرسه..

پهنهA۲۴۲

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; اوین درکه بالاتراز میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر از..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیر پل یادگار امام کوی جعفری نژاد ..

پشت قواره- از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۷۱۲ متر قدیمی ; اوین درکه خ میر اسماعیلی محمد رضا ..

فروش زمین اوین ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

زمین: ۲۵۰۰ متر ; اوین خ شهید سوری روبروی درب اصلی آتی ساز جنب نانو..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; اوین درکه خ شهید میراسماعیلی کوی شهید رستمی بن بست..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

زمین: ۱۴۸۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی بن بست ..

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; اوین درکه احمدپور خ مفیدی بن بست بهشت..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; اوین میدان دانشگاه شهید بهشتی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; اوین درکه ک حسی..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی/ویلا اوین ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۱۳۰ متر - زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی عش..

امکانات: کولر . گاز

۴دانگ از ۶دانگ بفروش میرسد

فروش زمین اوین ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

زمین: ۴۷۰ متر ; اوین خ سیزده چنار خ بنفشه بن بست نسیم ..

امکانات: محصور شده

-فاقد جواز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

زمین: ۱۸۳ متر ۲۵ ساله ; اوین درکه خ میراسماعیلی بالاتر از نانوا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

زمین: ۱۵۰ متر ۳۰ ساله ; اوین درکه احمدپور خ مفیدی بن بست بهشت..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی اوین ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

زمین: ۱۸۳ متر ۲۵ ساله ; اوین درکه خ میراسماعیلی بالاتر از نانوا..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات