ایران فایل اسکان

خرید کلنگی کارگر شمالی

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ شهریو..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی کوی دانشگاه پل..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب فروشگاه اتکا نامجو خ علی مص..

ت.ت/

آپارتمان/کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ۱۸ نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر

۲۰۰متر قدرالسهم-۳ دانگ از شش دانگ

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۳۵۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب پمپ بنزین خ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کو..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی جنب پمپ بنزین کوی شهیدا..

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۲۷۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ نصرت نرسیده به جمالزاده ..

۱۵متر تجاری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرشی مقدم خ قدس ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی ه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی فاطمی نرسیده به پ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیراباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ۱۸ نبش ف..

فروش ۳ دانگ از ۶ دانگ

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرشی مقدم خ قدس ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کو..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; بلوار کشاورز به سمت جمالزاده ..

موقعیت اداری و تجاری- بردیگر ۸متر

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به خ نصرت ک ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۸۶ متر ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۴۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی بلوار فرشچی مقدم روبروی انتشا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; امیرآباد شمالی روبروی پارک لاله ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ۱۶..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی مرکز قلب تهران خ د..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر اباد روبروی پارک ل..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ چهاردهم پلاک..

گذر ۱۲ متری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله ک علی مصری ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده خ نصرت ک ط..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به چهارراه نصرت کو..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; کارگرشمالی نبش کوی ام..

موقعیت تجاری اداری میباشد

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی فاطمی نرسیده به پمپ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی ۱۱ کوی خجسته پل..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی بیمارستان قلب پل..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فکوری خ صالحی نبش..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله ک علی مصری ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی ه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; امیرآباد شمالی خ ۷ بن بس..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت ک طبا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتراز پمپ بنزین خ فکوری بالاتر از چهارراه صالحی ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین خ اعتمادزاد..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ فکوری..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی ک رفیق د..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی پارک لاله ک علی مصری بن ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب کوی..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فکوری خ صالحی نب..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیراباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی ه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرشی مقدم خ قدس م..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی خ ۷ ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت کوی ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبدخ شاه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین شهریور ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۱۵۰ متر - زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی اعتماد زاده کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی اول پل گیشا خ پروانه ک..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی بیمارستان قلب کوی ..

بردیگر۳۳متر

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازپمپ بنزین فکوری خ محمدرضاصا..

۵۰۰متربنا

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ۱۳ک رفیق ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ یازده..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۱۳۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر اباد روبروی پارک ل..

مستغلات/کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۱۶۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین شهریور..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ هجدهم نبش فجر..

فروش۳ دانگ-دارای ۲۰۰ مترزمین

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد به سمت راست خ ..

جواز ۵ طبقه مسکونی و ۲ طبقه مشاعات

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی انتهای خ خسرو ک..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی رفیق ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از فاطمی خ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد به سمت راست خ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم کوی اق..

دارای پایان کار

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۲۸۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازجلال آل احمد ..

۳بر

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ شانزد..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی ک رفیق د..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ نصرت کوی با..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از فاطمی خ هیئت..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی سیندخت شمالی ک وحید پل..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد به سمت راست خ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از فاطمی خ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم خ دکتر ا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۱۵۹ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین خ مظفری خواه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۱۳۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله ک..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازپمپ بنزین شهریور ک..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی ک رفیق د..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

زمین: ۱۲۷ متر قدیمی ; کارگرشمالی کوی سیزد..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد خ شاهر..

دارای جواز ۵ طبقه

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیرآباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ سیندخت شمالی کوی وحید پ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از فاطمی خ..

مستغلات/کلنگی/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۶۵۲ متر - زمین: ۳۵۱ متر ۳۰ ساله ; کارگر شمالی کوی اکب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

تراکم ۱۶۰ -۲ واحد دارای پارکینگ

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین: ۱۳۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیراباد روبروی پارک ل..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ سوم ش..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی ک رفیق ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیرآباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی رفیق دوست یا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ بیستم پلاک ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم ک آذر ک..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت کوی گ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی رفیق دوست یا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیراباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک ط..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی سیندخت شمالی کوی ..

گذر ۸متری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم ک آذر ک..

امکانات: گاز

ت.ت/دارای واحد های ۱۳۷ متری ۳ خوابه

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی ک رفیق..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ شانزدهم پلاک ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک ط..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ۳شر..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ گرد آفرید سیندخت شمالی..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیراباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

زمین: ۳۵۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ دوم ک آذر ک..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

زمین: ۷۸۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی شمالی کوی..

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگرشمالی خ فرصت نرسیده به جمالزا..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک ط..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ شکرالله(ی..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ۳شر..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۴۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی بلوار فرشچی مقدم روبروی ا..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم ک آذر ک..

امکانات: گاز

دارای واحد های ۱۳۷ متری ۳ خوابه

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

زمین: ۵۶۵ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ هجدهم..

فروش ۲دانگ از۶ دانگ

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک ط..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی ک رفیق ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد خ شاهر..

امکانات: گاز

دارای جواز ۵ طبقه-

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم ک آذر ک..

امکانات: گاز

دارای واحد های ۱۳۷ متری ۳ خوابه

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین اعتمادزا..

بازدید با هماهنگی

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک ط..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

زمین: ۵۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نبش کوی بهرو..

۱۴۶متر تجاری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ سیزدهم روبروی اد..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز..

جواز ۵طبقه به فیش رسیده

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به جلال بالاتر از پمپ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; انقلاب کارگرشمالی نرسیده به نصرت کوی..

گذر۱۰ متری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; کارگرشمالی کوی ش..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی کارگر شمالی اعتماد ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر اباد بالاتر از جل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از جلال خیا..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی خ ۷ ب..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

زمین: ۳۵۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب پمپ بنزین خ فکوری ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی اول پل گیشا خ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد خ شاهر..

امکانات: گاز

دارای جواز ۵ طبقه-

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین اعتما..

بازدید با هماهنگی - بازسازی

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به جلال بالاتر از پمپ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از ج..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

زمین: ۷۸۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمال..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی اول پل گیشا خ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ۱..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد خ شاهر..

دارای جواز ۵ طبقه جداگانه محاسبه میشود

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین اعتما..

بازدید با هماهنگی

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از جلال کوی هفتم بن..

ت.ت/

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی کارگر شمالی اعتماد ..

امکانات: گاز

ت.ت/

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ شکرا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

زمین: ۷۸۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمال..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

زمین: ۳۵۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب پمپ بنزین خ فکوری ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ۷ بن بس..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ شانزده..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی کارگرخ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی ابتدای پل گیشا پلا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به ۴راه نصرت ک ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

زمین: ۲۵۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ سیندخت جنوبی ن..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین خ ..

۱۲متر مغازه

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین اع..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به جلال بالاتر از پمپ ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی سیندخت کوی و..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از ج..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

زمین: ۳۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی سیندخت شمالی ک..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۳۵۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب پمپ بنزین خ فکوری ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی خ ۷ ب..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

زمین: ۷۸۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمال..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به ۴راه نصرت ک ..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

زمین: ۲۵۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ سیندخت جنوبی ن..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; امیرآباد شمالی خ دوم کوی آذر ک..

تجمیع ۲ملک-جواز۵ طبقه ۱۲۴متری و یک طبقه ۲واحدی -جواز جداگانه حساب میشود

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

زمین: ۱۲۷ متر قدیمی ; کارگر شمالی ک ۱..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ شانزده..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از ج..

امکانات: گاز

قیمت توافقی

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی پشت بیمارستان شریعتی خ هیئت..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ اعتمادزاده کوی..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی خ ۷ ب..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی ک ..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات