ایران فایل اسکان

خرید کلنگی نوبنیاد

کلنگی نوبنیاد جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; پاسداران نوبنیاد کوهس..

زمین نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۱۹۰۱ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری پلاک ه..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع بالاتراز بیما..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۱۵۳ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستان ششم پلاک ..

۲۱ متر قدرالسهم

مستغلات/کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۷۹ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری کوی شهید تیموری پل..

۳دانگ از ۶دانگ

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۶۳۷ متر قدیمی ; نوبنیاد بش کوهستان چه..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع بعد از بیمارستان چمر..

کلنگی/مغازه نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۹۹ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری کوی شهید تیموری پل..

۳۰مترتجاری

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۹۳۰ متر قدیمی ; پاسداران نوبنیاد کوهستان..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; پاسداران نوبنیاد کوهستان..

ازتجمیع ۲ملک

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی گلبا..

زمین نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۱۹۰۱ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری پلاک ه..

مستغلات/کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۵۰ متر - زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; پاسداران میدان نوبنیاد خ کوهستان ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۶۳۶ متر قدیمی ; نوبنیاد نبش کوهستان چه..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی گلبا..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۶۳۷ متر قدیمی ; نوبنیاد نبش کوهستان چه..

پهنه M۱۱۱

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

م اداری

زمین نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۱۹۰۱ متر ; نوبنیاد خ لنگری ..

امکانات: محصور شده

فاقد جواز

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار ..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; نوبنیاد گلزار جنوبی ک ..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلزار نادر زندی غربی خ قا..

امکانات: گاز

۱۱۰ متر تجاری

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; خ لنگری خ صنایع خ گلزار جن..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلزار نادر زندی غربی خ قا..

امکانات: گاز

۱۱۰ متر تجاری بدون سند تجاری

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۹۳۰ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستان..

بازدید با هماهنگی

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

م اداری

مستغلات/کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۲۴ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر ۲۲ ساله ; نوبنیاد خ گلزار نبش کوی ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی گلب..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع بعدازبیمار..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش کوی ..

موقیعت اداری و تجاری دو نبش

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; گلزار خ رنجبر ..

امکانات: گاز

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; گلزار خ رنجبر ..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; گلزار خ نادر زندی غربی خ ..

امکانات: گاز

۱۴۰متر زیرزمین تجاری و۱۱۷متر تجاری همکف

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; گلزار خ رنجبر ..

امکانات: گاز

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; گلزار خ نادر زندی غربی خ ..

امکانات: گاز

۱۴۰متر زیرزمین تجاری و۱۱۷متر تجاری همکف

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

زمین: ۵۱۳ متر قدیمی ; میدان نوبنیاد کوهستان س..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; گلزار خ هفتم..

گذر ۱۶ متری

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ..

امکانات: گاز

بر ۴۲در ۲۸/۵۰

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۵۸۰ متر - زمین: ۵۱۳ متر قدیمی ; میدان نوبنیاد کوهستان س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲ واحد ۲۲۰ متری دوبلکس + ۱۴۰ متر زیرزمین ، نیاز به بازسازی دارد ، قیمت زمین

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ..

امکانات: گاز

بر ۴۲در ۲۸/۵۰

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

زمین: ۵۱۳ متر قدیمی ; نوبنیاد م نوبنیاد ک کوهستان..

امکانات: شوفاژ . کولر

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستا..

امکانات: گاز

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار نبش کو..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۱۶۰۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

امکانات: گاز

۱۶ واحد ۱۰۰ متری ، قابل سکونت ، قیمت زمین

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلزار خ امیر نیا ک صاحب الزمان بن ..

بازدید با هماهنگی

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; گلزار خ۱۲ ک سح..

امکانات: گاز

۲۷متر سند دارد ۶۳متر سند قولنامه ای

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار کوی ا..

جواز ۵ طبقه ۲ واحدی

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; نوبنیاد بالاترازمیدان کوهستان هفتم..

باکمیسیون کامل-دارای پهنهR۱۲۲ -اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; گلزار ک ۹ ..

امکانات: گاز

با جواز ساخت

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; پاسداران نرسیده به نوبنیاد کوهس..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ صنایع کوی مهرداد کوی ..

دستورنقشه

مستغلات/کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۳۱۷ متر - زمین: ۷۸۲ متر ۳۰ ساله ; نوبنیاد کوهستان ۴ خ کبکان - کوه..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

زمین: ۷۸۲ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستان ۴ خ کبکان کوهستا..

کلنگی نوبنیاد جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ شهید لنگری خ صنایع کوی مهرداد ..

فیش جواز اخذ شده برای ۵طبقه مسکونی و ۲طبقه پارکینگ و ۱۵۶۵متربنای مفید

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات