ایران فایل اسکان

خرید کلنگی مینی سیتی

کلنگی مینی سیتی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان..

۵۰ متر تجاری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مینی سیتی خ گلستان د..

موقعیت اداری - ۱۰۵متر قدرالسهم

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین: ۹۷۰۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش بعداز شهرک لاله بعداز ج..

امکانات: بایر

کاربری گردشگری خدماتی تفریحی-کمیسیون کامل

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۴۵۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید سوهانی باغ سردار بیدستان ..

دارای پایان کار-از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; مینی سیتی روبروی دانشگاه پیام نور جن..

۱۱۳متر مغازه قیمت روز

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی خ مسجد خ بیدستان جنب ب..

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان..

۱۸متر تجاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۸۱۷۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش روبروی ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بیدستان دهم پلاک..

محصور شده-بنای ۷۰متری-۲کله ۱۷متر-۵۰درصد معاوضه با منطقه یک

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۵۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بعد از باغ جهانبخش پل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۱۳ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش جنب آتش ن..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بالاتر از شهرک لاله بلوار قائ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۳۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک پلا..

دوکله محصور نشده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; مینی سیتی روبروی دانشگاه پیام نور جن..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۴۸۱ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاترازمیدان لاله ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک نفت انتهای ..

۲بر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش خ گلچین ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; مینی سیتی کوی بشا..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۷۶ متر قدیمی ; مینی سیتی خ نخل خ خسرو بن ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی نرسیده به ب..

مستغلات/کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۲۹۶۱ متر قدیمی ; مینی سیتی خ بشارت م..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۶۴۸ متر ; مینی سیتی بلوارارتش ۴۰متری سوهانک نب..

امکانات: گاز . محصور شده

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بالاتر از شهرک قائم زمین..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۱۷۸۷۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ سلمان خ جهانبخش صافکار..

کاربری گردشگری-

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاترازشعبه بانک ملی ..

زمین مشاع ۱۰۰هکتاری

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک روبروی کوی تنگه باغی ..

۱۳مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بیدستان نهم پل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک لاله زمینهای شرکت تعا..

بر مشاع

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان..

۱۸متر تجاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۴۵۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بعد از باغ جهانبخش پل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی یاس پلاک..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۱۳۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک روبروی درب کمیته امام کوی بشا..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بیدستان دهم پل..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۶۶۵ متر ; مینی سیتی بزرگراه ارتش نرسیده به سوهان..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از اراج شهرک ولی..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی نرسیده به بانک صادرات پل..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۱۳۰۰ متر ; مینی سیتی بلوارارتش ۴۰متری سوهانک نب..

امکانات: گاز . محصور شده

موقعیت تجاری -اداری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۱۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان روبروی کو..

۱۶۰متر از۴۵هکتار بفروش میرسد

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک شهرک قائم بلوار گلستان شرق..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

زمین: ۲۹۶۱ متر قدیمی ; مینی سیتی خ بشارت م..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بالاتر از شهرک لاله بلوار قائم خ ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۸۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی گلستان سوم خیابان مهتاب بن..

تجمیع ۴ملک همجوارهم

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۵۷۶ متر قدیمی ; مینی سیتی خ نخل خ خسرو بن ب..

مستغلات/کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۳۰ متر - زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی بش..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بالاتر از شهرک قائم زمین..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

زمین: ۱۷۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک انتهای خ جهان بخش پ..

کاربری گردشگری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش کوی لاله ضلع شمالی میدان پرست..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بیدستان دهم پل..

۵۰%معاوضه با آپارتمان منطقه یک-۲کله

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک نرسیده به بانک صادرات ..

معاوضه

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک زمینهای تعاونی جهاد ..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; مینی سیتی روبروی دانشگاه پیام نور جن..

پهنه G۱۱۱-برق ۵۲-دارای سه باب مغازه

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۱۷۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی خ جهان بخش پلاک..

کاربری گردشگری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کن..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۴۸۳ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگره ارتش نرسیده به مینی سیتی خ ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک ی..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۱۷۸۷۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک انتهای خ جهان بخش پ..

کاربری گردشگری-سند مشاع

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۴۵۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بعد از باغ جهانبخش پل..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک مقابل قهوه خ..

امکانات: بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی ازگلی پلا..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کن..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۴۲۳ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان نهم پل..

زمین بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۴۸۳ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش نرسیده به مینی سیتی خ ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۲۹۱۶ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ بشارت..

۲بر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک ..

از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان..

۱۸متر تجاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۷۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک انتهای خ جهان بخش پ..

کاربری گردشگری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک لاله زمینهای شرکت تعاو..

بر مشاع

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۱۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک زمینهای..

زمین بایر-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی خ مسجد خ بیدستان جنب ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی یاس پلاک..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۴۵۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بعداز باغ جهانبخش پ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک نرسیده به بانک صادرات ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کن..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; بلوار ارتش شهرک ابوذر پلاک..

کلنگی/ویلا مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۷۰ متر - زمین: ۹۵۰ متر ۱۰ ساله ; مینی سیتی سوهانک بیدستان بیدستان دهم ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . دو کله

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۳۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک پل..

دوکله محصور نشده

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بالاتر از شهرک لاله بلوار قائ..

۲بر-از بر بی اطلاع

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک خ مسجد خ بیدستان جنب..

امکانات: بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۱۰۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک پلاک ه..

امکانات: بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک دانشگاه خ ش..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کنگ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگان..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت کنگان..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی نرسیده به بانک صادرات پ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کنگا..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۲۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کنگا..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک..

فاقدجواز-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک دانشگاه خ ش..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاتر از شهرک قائم زم..

امکانات: بایر

زمین مشاع

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش بلواراوشان شهرک دانشگ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۹۶۰۰۰ متر ; مینی سیتی بلوارارتش جاده لشگرگ روبرو..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوانک نرسیده به..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۴۸۳ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش نرسیده به مینی سیتی خ ب..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش کوی لاله ضلع شمالی میدان پرست..

زمین بایر-زمین مشاع-از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک لاله زمینهای شرکت تعاو..

از طول براطلاع نداشتند

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ ..

امکانات: کولر . گاز

۱۸متر تجاری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش شهرک البرز ک کوه..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک دانشگاه خ شه..

۲بر- بردوم:(۸متر)

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۸۱۷۰ متر ; مینی سیتی بزرگراه ارتش روبروی رستوران اقدسی..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

زمین: ۲۳۴ متر قدیمی ; ارتش بلوار اوشان خ شفیعی کو..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

زمین: ۱۰۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک پلاک ه..

امکانات: بایر

اجازه ساخت نمی دهند-ارتفاع بالاتراز۱۸۰۰متر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی نرسیده به بانک صادرات پل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ سل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک قائم روبروی تعاونی پ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۳۲۰۰ متر ; مینی سیتی بلوار ار..

دوکله محصور نشده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; بلوار ارتش پایینتر از شهرک..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش شهرک البرز ک کوه..

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ ..

امکانات: کولر . گاز

۱۸متر تجاری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار اوشان شهرک گلها کوی زر ..

از طول براطلاع نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

زمین: ۹۶۰۰۰ متر قدیمی ; اتوبان ارتش جنب پارک ج..

کاربری مزروعی

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

زمین: ۲۳۴ متر قدیمی ; ارتش بلوار اوشان خ شفیعی کو..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت کنگا..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

زمین: ۱۸۲۵ متر ; مینی سیتی بلوارارتش کوی لاله نبش هفتم شرق..

۲بر-بردیگر۲۰متر-دارای تاییدیه مجوز۱۱طبقه روی همکف باسطح اشغال ۵۰درصد

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۱۲۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار ارتش بلوار اوشان ضلع شرقی بی..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

زمین: ۳۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک پلا..

دوکله محصور نشده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک قائم روبروی ت..

امکانات: گاز

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۴۸۸ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان هشتم نبش بیدستان..

۲بر-ازیک طرف محصورشده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ ..

گذر ۱۴متری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت بلوارکنگان کوی هشت..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگا..

جواز۴طبقه

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۱۲۰۰۰ متر ; مینی سیتی بلوار ارتش بلوار اوشان روب..

امکانات: بایر

از طول بر بی اطلاع

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک قائم روبروی ت..

امکانات: گاز

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۳۲۰۰ متر ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک پلا..

امکانات: دو کله

محصور نشده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک البرز کوهست..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۰۰ متر - زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش شهرک البرز ک کوه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ ..

امکانات: کولر . گاز

۱۸متر تجاری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; مینی سیتی بلواراوشان خ رضوان کوی ن..

جواز ساخت ۴طبقه مسکونی

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش پایینتر از شهرک نف..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی نرسیده به بانک صادرات پل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک شهرک قائم خ مهرآسا کوی..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

زمین: ۱۲۰۰ متر ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک خ حسن سوهانی..

امکانات: محصور شده

از ۳ طرف محصور شده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک نرسیده به بانک صادرات ..

معاوضه با آپارتمان در شمال تهران

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش پایین تراز شهرک نفت..

موقعیت تجاری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرک نفت کوهستان..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۴۸۷ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان هشتم پل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک دانشگاه کو..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۱۸۲۵ متر ; مینی سیتی سوهانک نبش کوی هفتم خ لاله ..

امکانات: بایر

دارای جواز۱۱طبقه

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

زمین: ۱۰۰ متر ; مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک ..

زمین تعاونی میباشد و دارای وکالت نامه محضری است-معوض با زمین در منطقه۲۲

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

زمین: ۹۲۰۰ متر قدیمی ; سوهانک خ تنگه آسیا روبروی بیدستان ه..

سه بر دوکله - کاربری مسکونی- بدون جواز

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت کنگا..

گذر۲۰متری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

زمین: ۹۱۲۸ متر ; مینی سیتی سوهانک خ دلیری پلاک..

باکمیسیون کامل-سندماده ۱۲-کاربری باغ برج

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش بلوار اوشان گلزار..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ خارک ..

از برملک بی اطلاع

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش شهرک نفت خ کیش..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان خ کنگان..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک نفت خ ..

گذر ۱۲ متری-قابل تجمیع با ملک همجوار

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کیش..

دارای جوازساخت ۵طبقه مسکونی

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگان کوی پنجم ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ آبادان خ لاوان ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

زمین: ۱۰۰۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش کوی لاله میدان پرستو ..

مستغلات/کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۸۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت کیش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای جوازساخت ۵طبقه مسکونی

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

زمین: ۷۳۰۰ متر ; لشکرک بلوار اوشان پایین تر از راهنما..

امکانات: محصور شده

جواز ۲۵طبقه ۱۱۱هزارمتراکم - ۶۸هزارمترترکم مفیدمسکونی -۳۰۰۰مترتجاری -جواز تسویه شده

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

زمین: ۶۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک جاده لشگرگ بالاترازکارخانه آسفا..

امکانات: بایر

بازدید با هماهنگی-ازطول براطلاع نداشتند-زمین مشاع میباشد

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش بلواراوشان شهرک البرز کو..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک محلاتی خ آزادگان پ..

جواز ساخت ۵طبقه-آماده مشارکت و تخریب

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش خ ای..

باکمیسیون کامل

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش خ ا..

کمیسیون کامل

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۱۶۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش خ ا..

کمیسیون کامل-۳بر-بردیگر:(۳۰ و ۱۵متر)

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش شهرک نفت شهرک اقتدار ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش بلواراوشان شهرک دانشگ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگان ک..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۳۳۳ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان روبروی مجتمع اسا..

امکانات: بایر

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک ابوذر خ ذ..

گذر ۱۱متری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۷۸۰۰ متر ; مینی سیتی بلوار اوشان جن..

با جواز مسکونی و تجاری - فروش یک سهم از ۹۰۰ سهم

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ آبادان خ س..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; لشکرک لشکرلک بلوار ا..

امکانات: گاز

گذر۱۲

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی کوی دانشگاه پلاک..

گذر۱۲متری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمین: ۶۲۰ متر ; مینی سیتی خ نخل پلاک ه..

فاقد جواز ساخت

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت کنگ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرک نفت شهرک نفت۲ ۶..

امکانات: گاز

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک ابوذر ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

زمین: ۴۷۶ متر قدیمی ; مینی سیتی خ نخل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت کنگان چ..

گذر ۱۲متری-دارای جواز ۴۰۱متر بنای مفید با ۵پارکینگ

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

زمین: ۶۰۰ متر ; مینی سیتی شهرک لاله کوی نسترن ..

محصورنشده-دارای ۲۲۰۰متر تراکم مفید-دارای جواز ۵ طبقه روی پیلوت

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

زمین: ۳۶۴ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک قائم خ نسترن نبش ۱۶ متری میخ..

نصف زمین فروخته میشود۱۸۲متر

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۶۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاترا..

۲قواره۳۳۰متری دارای سند مجزا-از برملک وجهت اطلاع نداشتند-زمین بایر

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

زمین: ۱۲۱۰ متر ; مینی سیتی سوهانک خ جهانبخش بالاتر از رستوران جهانبخش نرسیده به رستورا..

۵۰%قابل معاوضه-مجوز سفره خانه سنتی و -مجوز ساخت-کاربری گردشگری -تفریحی-توریستی

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار کنگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ جنت خ بهشت ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

زمین: ۱۰۰۲ متر ; مینی سیتی بلوارارتش سوهانک کوی احمدع..

معاوضه با آپارتمان درشمیران

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان شهرک اقدسیه ۱۲مت..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات