ایران فایل اسکان

خرید کلنگی لویزان

مستغلات/کلنگی لویزان جهت خرید دیروز

۸۰ متر - زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاهرضائی کو..

امکانات: کولر . گاز

بردیگر:(۱۰متر)

کلنگی لویزان جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

۲باب مغازه

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

تودلی

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان نبش کوی اسلامی پل..

۹۰متر تجاری- موقعیت اداری

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی پلاک ه..

امکانات: برق ۳ فاز

۲باب مغازه-از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰ متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان بن بس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پلاک ..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

۴۲مترتجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر کوی احدی پلا..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اسلامی نبش بن بست ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پ ..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۶۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

باکمیسیون کامل-۵۷مترتجاری(ملکیت)

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۵۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان فرشادی خ شاه رضا..

۴۲ متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی اسلامی پلا..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ جعفریان کوی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۶۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان خ شهید فرشاد..

پهنه R۲۲

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

ورودی ۱/۳۰متر

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی جعفری..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی خ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اسل..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۶۰مترتجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان بن بست..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; لویزان خ شعبانلو بعد از پل ام..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی کوی عین آ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضائی کوی سخن..

تجمیع شده با ملک مجاور

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

زمین: ۱۷۴ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضائی خ سخن..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

امکانات: گاز

۱۰۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان خ شهید جعفریان کوی ..

گذر۶متری

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۹۰مترتجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی ک سخن ک..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ رحیمی پور کوی لواسا..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی ک سخن ک..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

امکانات: گاز

۱۰۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر خ شهید حسین مبارکی ..

یک دانگ از ۶دانگ بصورت وکالتی

مستغلات/کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۳۰ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی کوی سخن کو..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; لویزان خ شهید فرشادی کوی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اسل..

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی روبروی خ شاهرخی پل..

۱۰۰مترتجاری-قابل تجمیع با ۵قواره ملک همجوار

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

زمین: ۱۲۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

ت.ت/

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر خ ۱۵متری طالقانی خ مبارکی خ فر..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ تجرلو کوی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان خ مبارکی بن بست شق..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان خ مبارکی پلا..

دارای یک طبقه تراکم-به دلیل داخل طرح بودن ۱۲۲متر قابل ساخت میباشد

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-قابلیت تجمیع دارد

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

زمین لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی پلاک ه..

۶۰مترتجاری-دارای دستورنقشه

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-اقدام به جواز شده

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع جعفر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

زمین: ۶۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی سا..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۲۶۰ متر - زمین: ۲۴۲ متر قدیمی ; لویزان شهید جعفریان ک ع..

امکانات: گاز

۲ طبقه ۱۳۰متری ۴ خواب - قابل سکونت - دارای جواز ۵ طبقه مسکونی هر طبقه ۱۵۵ متر + پارکینگ -

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

زمین: ۶۷۰ متر ۲۶ ساله ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

زمین: ۶۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی سا..

۲بر -بردیگر:(۵متر)-جواز ۳طبقه مسکونی

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ شهید شاه رضائی پلاک..

۱۵مترتجاری-معاوضه با آپارتمان نوساز یا زمین

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

زمین: ۴۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی شاه رضایی حسن..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی کوی ش..

امکانات: تودلی

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

زمین: ۶۷۰ متر ۲۶ ساله ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه رضایی خ شهید سلیم..

امکانات: دو کله

گذر ۸ متری و ۱۲ متری- پهنه R۱۲۲

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی س..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

زمین: ۱۱۱ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضائ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه رضایی کوی شهید..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۸ متری..

مستغلات/کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۳۷ متر ۳۰ ساله ; لویزان خ جعفریان کوی عظ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ساخت ۴طبقه

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی شاه رضایی شهید سلیمی..

پهنه -R۱۲۲- ملک ۲کله -

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; لویزان خ طالقان..

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

زمین: ۴۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان جنب اتوبان امام علی رح..

۲۵متر تجاری با ملکیت

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۱۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; لویزان شیان دوم جنوبی پلاک..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی س..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

زمین: ۱۳۷ متر قدیمی ; لویزان جعفریان عظی..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات