رهن کامل آپارتمان گیشا

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; گیشا خ ۲۳ تقاطع فرحزا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; گیشا خ هفتم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; گیشا خ ۱۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; گیشا خیابان ۳۷ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; گیشا خ نوزدهم نبش جوادی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; گیشا خ یازدهم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج یا خانم مجرد

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; گیشا خ ۳۷ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; گیشا خ ۸ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; گیشا خ ۳۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; گیشا خ ۲۲ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; گیشا خ ۳۷ پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; گیشا جلال آل احمد خ آرش ج..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; گیشا خ ۲۷..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; گیشا خ ۳۳ نبش کسروی ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; گیشا خ دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; گیشا خ ۳۶ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; گیشا انتهای خ ۱۹ نبش ک پاس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; گیشا خ ۲۰ واحد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۳۹ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; گیشا خ ۳۹ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; گیشا خ ۱۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; گیشا خ ۲۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۲۴۹۹۸۹۱

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گیشا خ ۲۳ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; گیشا خ ۲۲ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گیشا خ ۱۱ نبش فرحز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; گیشا خ ۳۹ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۵ ساله ; گیشا پل شهرک آزمایش ک نویسندگان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; گیشا نبش خ ۷ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; گیشا خ ۳۶ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; گیشا خ ۱۹ واحد ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گیشا خ یازدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; گیشا خ ۲۱ پلاک هنگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مبله---/۲۷۰م

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; گیشا خ ۲۳ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; گیشا خ فروزانفر ک مهدی نژاد پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; گیشا خ ۲۵ پ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; گیشا کوی پانزدهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; گیشا خ ۳۹..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; گیشا خ هجدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۳۲ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; گیشا خ ۴۰ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; گیشا خ بلوچستان ک هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; گیشا خ پیروزی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گیشاخ ۳۴ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; گیشا خ ۳۶ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; گیشا جلال آل احمد بالاترازشهرک آز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ بیستم..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۵ ساله ; گیشا بالاتر از پل گیشا پل شهرک آزمایش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; گیشا خ ۲۹(کارگری)پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; گیشا خ ۲۳ پلاک۷ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; گیشا خ ۴۱ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; گیشا خ ۴۱ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲لاین آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; گیشا خ یازدهم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; گیشا خ ۳۳ نبش چهارراه ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; گیشا کوی نصر خ یکم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا جلال پل آزمایش خ یوسف پور بن ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; گیشا پیروز غربی نبش فرحز..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; گیشا جنب پل گیشا خ پر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; گیشا کوی نوزدهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; گیشا کوی یازدهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; گیشا کوی نصر خ یکم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گیشا خ نوزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; گیشا خ ۳۵ پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; گیشا خ ۳۵ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گیشا خ ۳۲ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; گیشا خ ۳۵ پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

باکمیسیون کامل- حتی مجرد

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گیشا خ هشتم پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳سرویس-۴۰مترسوئیت

تهران رهن کامل آپارتمان |  180 متر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گیشا خ ۳۹ پ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; گیشا خ ۲۸ نبش امان خانی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; گیشا خ پیروز غرب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; گیشا خ ناظریان قمی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; گیشا خ ۳۰ نبش امان خا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; گیشا خ ۳۵ پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گیشا خ بلوچستان خ پانزدهم نبش کوی خاش ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; گیشا کوی پروانه خ چهارم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده-۳پارکینگ

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; گیشا خ ۳۹ بین تقاطع اول و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; گیشا خ پنجم پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گیشا خ۳۷ پ..

کولر . گاز

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گیشا ناظریان قمی نبش خ ۱۵ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; گیشا خ فرحزادی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; گیشا خ ۳۷ پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; گیشا خ نوزدهم کوی پاسار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; گیشا خ ناظریان قمی نبش خ پانزدهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; گیشا کوی ۳۳ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; گیشا خ ۲۸ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۲۰ واحد

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; گیشا خ ۲۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گیشا خ ۳۱ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۶ ساله ; گیشا خ فروزان فر خ مهدی نژاد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; گیشا خ فاضل جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; گیشا خ اصلی بین خ هفدهم ونو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; گیشا خ ۳۳ پ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . مسترروم

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; گیشا خ ۲۶ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گیشا خ نوزدهم پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; گیشا خ۱۷ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گیشا خ پانزدهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; گیشا نبش خ سیزده..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; گیشا خ فروزان فر کوی سوسن پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; گیشا خ بیستم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۲ ساله ; گیشا خ ۳۷ پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; گیشا خ نهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; گیشا خ ۴۱ پلاک هنگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; گیشا خ ۳۶ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; گیشا خ ۴۱ پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

تهران رهن کامل آپارتمان |  90 متر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; گیشا خ ۳۳ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; گیشا خ ۳۱ پلاک ۵..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گیشا خ ۳۳ پ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; گیشا خ فروزان فر نبش کوی سوسن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; گیشا خ ۳۳ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; گیشا خ ۳۲ پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گیشا نبش خ ۳۷ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; گیشا خ پیروزی غربی نبش ص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; گیشا خ هجدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گیشا خ ۲۱(طهماسبی) چهارراه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۲۵ متر - طبقه دوم قدیمی ; بزرگراه آل احمد روبروی آرش مهر..

شوفاژ . کولر . گاز

فلت

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; گیشا کوی ۲۶ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; گیشا خ ۳۹ پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; گیشا خ ۳۹ پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; گیشا خ ۲۵..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; گیشا خ ۱۱پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گیشا بین خ۳۵ و ۳۷ چهارراه اول جنب سوپر مارک..

کولر . گاز

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; گیشا خ ۲۵پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; گیشا خ۷ پلاک هنگ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی کامل

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; گیشا خ بیستم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; گیشا فرعی فرد کوی نوزدهم پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; گیشا نبش خ هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; گیشا خ جلال کوی پروانه خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; گیشاخ فروزانفر کوی مهدی نژاد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲ ساله ; گیشا خ ۲۸(شهابی) پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۳۰ ساله ; گیشا خ ۲۴ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گیشا خ ۳۷پ۴..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۷ ساله ; گیشا خ ۳۳ پلاک هنگ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; گیشا خ ۴۱ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; گیشا خ ۳۴ پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; گیشا خ ۳۳ نبش چهارراه دوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; گیشا خ یازدهم پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا خ فروزانفر نبش خ سوم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; گیشا خ پیروزی شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; گیشا کوی نفت خ فروزان فر کوی مهدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; گیشا خ فروزانفر خ مهدی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; گیشا خ فروزان فر کوی مهدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; گیشا خ ۲۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; گیشابین خ۲۸و۳۰ پلاک ه..

کولر . گاز . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; گیشا خ ۲۷ پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; گیشا خ ۳۳ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; گیشا خ ۳..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; گیشا خ ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; گیشا خ ۳۱ پلاک هنگ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

گیشا

منطقه 2

دو شهرداری تهران