رهن کامل آپارتمان درکه

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; درکه خ کوهسار خ تیسفون خ الوند ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; اوین خ درکه خ اعرابی بن بست سرهنگ عشق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; درکه خ احمدپور..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; درکه تیسفون کوهسار الوند مجتم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; درکه خ میراسماعیل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; درکه میدان دانشگاه خ احمدپور کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اوین درکه خ احمدپور خ مفید..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; درکه خ اعرابی پلاک هن..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; درکه خ میراسماعیلی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; درکه خ احمدپور خ مفیدی خ بهشتی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۲۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; درکه خ احمدپور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هرواحد ۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; درکه خ میراسماعیلی کوی تفنگسازان بن بست ب..

کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اوین درکه خ فکری کوی همیشه بهار سا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; درکه کوهسار خ الله وردی پلاک..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

مبله وغیر مبله

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; درکه نرسیده به خانه معلم روبروی بوستا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; درکه خ مفیدی خ کوهسار خ الوند ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجردنیزاجاره داده میشود

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; درکه کوهپایه یاس چهارم پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; درکه خ کوهسار خ الوند خ وفا بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; درکه خ مفیدی شهرک کوهسار خ ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . لابی

بازدید با سرایدار-

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; درکه خ کوهسار خ مفیدی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; درکه خ کوهسار خ البرز ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; درکه خ شاه حسینی بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۱۶ واحد-از جهت دیگر زیرهمکف میباشد

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; درکه کوهسار خ اعرابی خ مفیدی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; درکه خ شاه حسینی مجتمع یاس ور..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۴ ساله ; درکه خ شاه حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی درب ریموت

۹ ساله ; درکه میر اسماعیلی تفنگ سازان کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰ ساله ; درکه خ شاه حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹ ساله ; درکه محله کوهسار خ البرز پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه خ اعرابی خ مفیدی محله کوهسار..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی . مسترروم

۲آسانسور-بالکن

۵۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; درکه خ شهید سید مفیدی جنب سازمان آب خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اوین درکه خ اعرابی محله کوهسار خ شیرکوه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۲۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; درکه کوهسار خ مفیدی ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . لندری

۲پارکینگ-۲انباری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; درکه خ شهید احمدپور بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; درکه کوهسار خ مفید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اوین درکه شهرک آتی ساز ..

گاز . آسانسور . چیلر

بازدید با هماهنگی

۱۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اوین درکه شهرک کوهسار ساختمان خاچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۲ ساله ; درکه خ کوهسار نرسیده به گیت نگهبانی کوی الله ور..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; درکه خ الوند کوی دن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

دارای ۴۰۰۰متر مشاعات-۴لاین آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; درکه خ ۱۳چنار پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; درکه کوی کوهپایه بن بست ..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; درکه خ کوهسار بن بست دنا مجت..

گاز . فاقد آسانسور . داکت اسپلیت . باز سازی شده

با اختلاف سطح

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; درکه کوهسار کوی دنا مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-درکل ۱۶ واحد

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اوین خ شهید کچوئی کوی آسیاب نبش کوی یاس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; درکه خ میراسماعیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; درکه خ مفیدی نسب خ کوهسار مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; درکه خ شاه حسینی بن بست تیر پلاک یک مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵پله به پائین

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; درکه شهرک کوهسار م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . مسترروم

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; درکه جنب ساختمان خانه ومعلم ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; درکه میراسماعیلی کوی تفنگ سازان پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; درکه خ احمدپور گلستان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه خ میراسماعیلی نبش کوی آق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; درکه کوی آفتاب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; درکه خ احمدپور بن بست اختصاصی گلست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دارای یک پارکینگ مهمان

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; درکه خ اعرابی خ تیسفون شمال الوند شه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; درکه بلوارکوهسار نبش کوهسار س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

کلیدنخورده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

درکه

منطقه 2

دو شهرداری تهران