رهن کامل آپارتمان بهشتی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی اندیشه شکرابی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بهشتی میدان تختی بین سورنا و پارسا ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . روف گاردن

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی کوی اندیش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی کوی اندیش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم سندی-پارکینگ مشاع میباشد

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی میدان تختی خ مهناز کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بهشتی خ سهند خ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; بهشتی کوی آریاوطن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بهشتی خ سهند خ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه دهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; عباس آباد خ ۱۰پاکست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهید بهشتی خ پاکستان کوی..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه کوی شکر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۶۹ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بهشتی خ سهند خ کورو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهشتی خ قنبرزاده خ قنبرزاده ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۱ ساله ; بهشتی خ مهناز خ مهماندوست پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

طبقه چهارم سندی-قابل تبدیل به رهن ۲ساله

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی خ سورنا پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بهشتی خ سهند کوی کوروش پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بهشتی خ مهماندوست کوی سوم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تماس ازساعت ۱۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهشتی خ کاووسی فر کوی با..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی کوی اندیش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهشتی خ اندیشه شش..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بهشتی اندیشه اندیشه پنجم پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی چها..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بهشتی خ سهند کوی متحیری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بهشتی چهارراه اندیشه خ سهند پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; بهشتی خ سهند کوی کور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بهشتی خ کاووسی فر خ ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۳بالکن

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; بهشتی خ مهناز خ هوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بهشتی خ اندیشه هشت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بهشتی خ مهناز خ نیلوفر میدان چهارم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهشتی خ یوسفی کوی کوشش پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی اندیشه اندیشه چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی خ مهناز (صابونچی) کوی مبینی (یک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهشتی میدان تختی خ سورنا (خلیل حسینی) ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه پنجم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی کوی شک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بهشتی خ مهناز کوی پنجم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; بهشتی اندیشه اصلی پنجم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بهشتی نیلوفر کوی چهاردهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهشتی تقاطع سهروردی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بهشتی خ اندیشه سوم غربی کوی راستین پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بهشتی خ نوبخت کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهشتی خ سورنا کوی نکی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه سوم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهشتی کوی امامی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه چهارم ش..

کولر . گاز

۱۰متربالکن-سوم رویتی

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهشتی خ مهناز کوی پن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بهشتی خ دهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی بین میرزای شیرازی و ولیعصر ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بهشتی خ سرافراز بین خ ۱..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهشتی پاکستان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بهشتی

منطقه 7

هفت شهرداری تهران