رهن کامل آپارتمان بهار شیراز

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; بهارشیراز خ جوادنیا کوی افضلی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; بهارشیراز خ خداپرست کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بهارشیراز روبروی زم..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ بهارشیرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشیراز کوی مق..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگی

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; بهارشیراز نبش کوی اتا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی بهارشیراز روبروی سینما ایران ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی بهارشیراز میثاق ..

کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن کامل آپارتمان |  100 متر

۱۴۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; بهار شیراز خ اتابک کوچه ..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خدا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بهارشیراز خ اتابک کوی مولوی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست کو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; هفت تیر بهارشیراز خ خداپ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲بالکن

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بهارشیراز کوی خداپرست جنب نانوائ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بهارشیراز کوی خداپرست جنب نانوائ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهارشیراز کوی زمرد بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهار شیراز کوی ن..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; بهارشیراز کوی خداپرست جنب نانوائ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۲ بالکن

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پلیس خ گلپایگانیها خ بهزاد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بهار شیراز خ خداپرس..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی خ جواد کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بهار شیراز خداپرس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی بهار شیراز خ هداپرست ک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهار شیراز خداپرست ف..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بهارشیراز خ خداپ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهارشیراز اول سلیمان خاطر پ ۹ طبقه اول روی همکف..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بهارشیراز خ خداپرس..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بهار شمالی کوچه ابن س..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بهار شمالی ک ابن سی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم ----/۱۱۰م رهن کامل

۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; معلم خ مرودشت ک شهید صدر..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بهار شیراز خ خداپرست کوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری ک ک..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی کامل شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ خداپرست خ کامبی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ جوادنیا افضل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; بهار شیراز خ خداپرست نبش سمیعی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پایین

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پلیس خیابان کلیم کاشانی کو..

کولر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی بهارشیراز ج..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز نرسیده به ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز میثا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۲۰متری:---/۱۶۰م رهن کامل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بهار شیراز روبروی منبع آب کوی ا..

کولر . گاز . اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; هفت تیر بهارشیراز بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بهار شیراز

منطقه 7

هفت شهرداری تهران