رهن کامل آپارتمان بهار شمالی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهار شمالی ک محمدی ک مسجد ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; بهار شمالی ک شیم..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهار شمالی خ ورکش ک برومند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر بهار شمالی ایثار..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهار شمالی خ ورکش ک برومند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی شهید موسوی (بختیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی ک بخ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ ورکش کوی برومند ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی کوثر بن بست چهارم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی مهندسی بن بست ارک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی بخ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهارشمالی ایثارغرب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; بهارشیراز خ بهارشمالی کوی چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی مهندسی بن بست ارک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ یزدان نیا کوی شب بو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ایثار شرقی کوی سرور ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهارشمالی ایثارغربی جوادنیا کوی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی گروس..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بهارشمالی کوی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ بهارشمالی تقاطع علمداری و..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی مهندسی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی محمدی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی گیتی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۶۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی ذوالمجد ط..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بهارشمالی کوی شیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی سازگا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهار شمالی جواد کار..

کولر . گاز . پکیج

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهار شمالی جواد کار..

کولر . گاز . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ورکش خ بهارشمالی کوی برومند بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی علمداری ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به فروز ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

مورد تکواحدی-ورودی از حیاط-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; انقلاب خ بهارشمالی بالاترازطالقانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی پایین تر از طالقانی خ شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴ ساله ; شریعتی بهارشمالی خ جوادکارگر کوی میراشر..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی شکیبا پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهار شمالی کوی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی بهار شمالی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهار شمالی خ ورزنده کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هفت تیر بهارشمالی خ خداپرست کوی سیرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی مه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ برو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طالقانی بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به فروز ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بهارشمالی خ بهشت خ برومند ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بهار شمالی کوی مهند..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بهارشیراز خ بهارشمالی کوی دانش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بهارشمالی بالاترازچهارراه طالقانی کوی گروسی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی خ دان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهارشمالی خ عبدالکریم شر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; بهارشمالی کوی ابن سینا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی محمدی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهار شمالی روبروی اداره برق پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری مشاع -

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار غربی خ ایثار شرق..

کولر . گاز

۶پله به پائین

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهارشمالی ایثارغرب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بهارشمالی خ جوادکارگر پل..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بهار شمالی

منطقه 7

هفت شهرداری تهران