رهن اجاره آپارتمان نظام آباد جنوبی

۶۰ متر ۲ خوابه قدیمی ; نظام آباد جنوبی خ بخشی ..

کولر . گاز

به صورت اتاق ۲۰متری مناسب مجرد اجاره داده میشود

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی (حسینی) کوی قا..

کولر . گاز . آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نظام آبادجنوبی نرسیده به بیمارستان امام حسین کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی طائبی پلا..

کولر . گاز . آسانسور

اجاره به ۲خانم

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به امام حسین کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی (محمودی) کوی داوو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نظام آباد جنوبی خ شهید رجبی کوی امیرعسگری بن..

کولر . گاز

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی وهاج کوی جعفری بن بست..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد جنوبی کوی لسانی بحری جنب ایستگاه متر..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ نبیئیان نبش کوی شفیعی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ دماوند خ ..

کولر . گاز . فلت

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ فتحنائی بن بست غلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فر پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخت آزاد خ ارمغانی جن..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نظام آباد جنوبی خ دهقان کوی حسی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نظام آبادجنوبی سبلان جنوبی خ قاسم آباد بن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نظام آباد جنوبی خ حوری نبش بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ باتوافق

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; نظام آبادجنوبی کوی میری پلاک..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نظام آبادجنوبی خ مطلب نژاد کوی ..

کولر . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی ایستگاه کهن خ فتحنائی کوی سبز..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ خطیبی نژاد ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نظام آبادجنوبی خ رجبی کوی سقفی بن بست پنج..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی جنب بیمارستان امام حسین کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نظام آبادجنوبی خ محمودی حسینی کوی بهمن دا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نظام آباد جنوبی ایستگاه حسینی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد جنوبی کوی داوری پلا..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد کوی آزاد ثابت کوی غلام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی ..

کولر . گاز

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی وهاج کوی جعفری بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ علی محمد حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی جنب آتش نشانی کوی یعقو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید از ساعت ۱۸

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل تا ----/۱۳۰م

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به تیراژه کوی قاسمی حسینی کو..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی طا..

کولر . گاز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ نبیئیان نبش کوی شفیعی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; نظام آبادجنوبی خ مدنی خ قاسمی..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی فتاحی کوی عبد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حید..

شوفاژ . کولر . آسانسور

اجاره به خانواده موجه

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی روبروی تیراژه کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی حسینی پ..

کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ شهید رجبی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ شارق (رجبی) کوی میرشر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی (مدنی) خ محمودی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۳۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نظام آباد جنوبی خ محمودی پلاک..

کولر . گاز . فلت

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی روبروی مسجد امام حسن کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی ..

کولر . گاز

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد کو..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی کوی مهتابی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ خطیبی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ گلشن دوست خ زنده دل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد نبش کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به چهارراه ..

کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  66 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی نبش کوی قائ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی یعق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به خانواده مذهبی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی ابو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نظام آباد جنوبی مسیل باختر خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نظام آباد جنوبی خ قجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی خ میرزائی جاهد بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; نظام آباد جنوبی ۱۰متری ارامنه نبش کوی نصر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی بالاتر از خ بخشی فر کو..

کولر . گاز

۳۲ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; نظام آبادجنوبی خ مدنی جنوبی کوی ع..

کولر . گاز . فلت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نظام آباد جنوبی سه راه قاسم آباد خ کیائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  55 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی اسلامی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نظام آبادجنوبی خ بخت آز..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی حسینیان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی بین حسینی و کهن پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

با نور گیر عالی-شخصی ساز

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; نظام آباد جنوبی خ پازوکی کوی دهقان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی رج..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد جنوبی خ رجب..

کولر . گاز

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد جنوبی خ طاووسی کوی محمد..

کولر . گاز . فلت

سرویس بهداشتی در حیاط

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نظام آباد جنوبی خ ارباب مهدی نبش س..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی روبروی بیمارستان امام حسین کوی اق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; نظام آباد جنوبی خ فتحنائی (کهن) نبش ..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ شهید مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به خ حسینی بن ..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی روبروی سایپا کوی سید س..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ مدنی خ محمودی کوی قا..

کولر . گاز . آسانسور

به کجرد نیز اجاره داده می شود

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نظام آباد جنوبی بالاتر از بیمارستان امام حسین کوی قاس..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; امام حسین نظام آباد جنوبی کوی داوری بن بست هرج پور بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نظام آبادجنوبی کوی خطیبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی محمودی کوی باقرکرد نبش بن ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; امام حسین خ نظام آباد جنوبی خ..

کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد جنوبی بالاتر از بیمارستان روبروی تیر..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نظام آبادجنوبی خ محمودی تقاطع ابوالحسنی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی مترو مدنی روبروی تیراژه کوی اکبر ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نظام آباد جنوبی ایستگاه حسینی کوی مرادی..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به تیراژه کوی اسلام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نظام آبادجنوبی خ رجبی کوی ثقفی بن بست ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی پلاک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نظام آباد جنوبی کوچه شمر..

کولر . آیفون تصویری

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مزاحم

۶۹ متر - طبقه اول ۳۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی کوی علی اکبر وهاج..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ شهید رجبی کوی خط..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۰۹۱۲۱۹۰۳۰۰۴اقای داشخانه ای هماهنگ شود

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی شعب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تبدیل تا ----/۳۰م

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نظام آبادجنوبی قاسم آباد (کیائی) کوی قلی پور بن بست..

کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نظام آبادجنوبی جنب مترو مدنی کوی ولیعصر کوی صا..

کولر . گاز . آسانسور

بازدید ۱۸الی ۲۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ; نظام آباد جنوبی خ لشگر کوی خی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی محمدی پ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نظام آباد جنوبی بخت آزاد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ فتحنائی کوی معروفی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نظام آباد جنوبی پائین تراز پمپ بنزین کوی برادران رحمانی کوی..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ انصارالحسین نرسیده به قاسم آ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نظام آبادجنوبی نرسیده به مترو سبلان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی کوی عل..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

انباری داخل واحد

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نظام آباد جنوبی جنب بزرگراه امام علی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نظام آباد جنوبی خ شارق(رجبی) کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ ارباب مهدی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به مترو امام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی قاسمی بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نظام آبادجنوبی خ رجبی کوی ثقفی بن بست ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نظام آبادجنوبی جنب بیمارستان امام حسین ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی میرکوز..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نظام آبادجنوبی کوی رج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ فتحنائی(کهن) نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته . مسترروم

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نظام آباد جنوبی خ یزدی کوی سلمان فارسی کوی حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به بیمارستان امام حسین کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; نظام آبادجنوبی بزرگراه امام علی بین کهن و بزرگراه امام علی ..

کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نظام آبادجنوبی بالاترازمسجد بنی فاطم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نظام آباد جنوبی ایستگاه کهن خ داودشریفی..

کولر . گاز

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی بالاتر از مترو ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی روبروی تیراژه کوی مه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فر کوی همتی پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد جنوبی چهارراه گلچین کوی..

کولر . گاز . فلت

مناسب انبار

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی شریفی نژاد کوی پورنور کوی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نظام آبادجنوبی کوی قاسم حسینی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی روبروی پاساژ امیر کوی م..

شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تظام آباد جنوبی خ رجبی کوچه ..

شوفاژ . آسانسور . پکیج

واحد ۵۷ متری -----(۳۰۰ هزار اجاره ------۷۰ م ودیعه)

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی قاسم حسینی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نظام آبادجنوبی کوی خجسته منش پل..

کولر . گاز

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نظام آبادجنوبی خ محمودی کوی میرزائی جاهدی کوی مبی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی حسینی کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ مدنی مترو مدنی تیرازه جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نظام آبادجنوبی ایستگاه حسینی کوی مرادی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نظام آباد جنوبی بالاتر از رجبی بن بست مرا..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد کوی ابا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد کوی موس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید ازساعت ۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نظام آبادجنوبی کوی قاسم حسینی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

نظام آباد جنوبی

منطقه 8

هشت شهرداری تهران