رهن اجاره آپارتمان میدان شهدا

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی میدان شهدا کوی شهریاری..

کولر . گاز

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; پیروزی میدان شهداء جنب صندوق ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شهداء چهارراه آب سردار خ ایران خ باقری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی میدان شهداء روبروی اتکاء پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج مذهبی فاقد ماهواره

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهدا سقاباشی خ رحیمی بن بست س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; شهداء خ زرین نعل کفائی امانی بن بست مولا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شهداء خ برادران کفائی امانی (زرین نعل) خ شهید بل..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهداء خ کفائی امانی خ سادات پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; شهداء خ ۱۵خرداد پلاک ه..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهداء خ شکوفه خ نورصالحی پلاک ۱۳..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل کوی سراجی بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهداء خ زرین خامه پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کلیدنخورده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهداء خ مجاهدین خ عرب سرخی بن بست سم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهداء خ زرین نعل کوی سپهر پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۳۰ متر - طبقه دوم ۶ ساله ; شهداء میدان شکوفه خ دژکام کوی مس..

کولر . گاز . فلت

حتی مجرد موجه

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهداء خ کفائی پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهداء خ مجاهدین خ ایران کوی معتمد الملک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهداء خ کفائی امانی کوی سراجی بن بست پنجم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; میدان شهدا خ زرین نعل خ شهید انتظا..

کولر . گاز

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; امام حسین میدان شهداء کفائی امانی کوی ت..

کولر . گاز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهدا ضلع شمالی شرکت برق خ منتظری بن ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهداء جنب پمپ بنزین خ آریائی پور خ اقدامی نبش کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهداء خ مجاهدین اسلام کوی ..

کولر . گاز

کمیسیون کامل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; امام حسین میدان شهداء خ خورشید کوی روحانی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهداء خ گوته خ سرگرد محبی کوی پرتو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهداء خ کفائی امانی خ احمدی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهداء کوی جهانیا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهداء خ ایران کوی فقیه الممالک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهداء خ ایران کوی فیاض بخش کوی واحدی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه سوم:(---/۹۰م رهن کامل)-قابل تبدیل- طبقه اول دوبلکس میباشد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شهداء خ آریائی پور خ اقوامی نبش کوی صا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شهداء خ ایران خ قاد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهداء خ مجاهدین اسلام خ ایران کوی می..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پیروزی میدان شهدا خ شهید آریا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; شهداء خ زرین نعل خ بلوری نبش بن بست دوم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهداء خ کفائی امانی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهداء خ ناطقی (خورشید)کوی روحانی کوی فره..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهداء نرسیده به بانک مسکن کوی حسین..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

قابل تبدیل تا--/۶۰م

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ کفائی امانی کوی ناظر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهداء خ شکوفه جنب داروخانه کیوان کوی خوش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا ----/۲۰۰م رهن کامل

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیروزی شهداء خ زرین ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهداء خ شهبازی پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۶ ساله ; شهداء سه راه شکوفه چهارراه لطیفی ک..

کولر . گاز . فلت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شهداء مجاهدین اسلام کوی استنکافی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸پله به پائین

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شهداء خ پیروزی بالاترازسه راه شکوفه نبش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهداء خ خورشید خ تهرانی دوم بن بست رازقی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهداء خ خشکبارچی کوی شهید فرهاد شفیعی بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهداء مجاهدین اسلام خ زرین خامه بن بست مهدو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهداء خ زرین نعل سه راه دربند کوی زابلی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهدا ابتدای ۱۷شهریور جنب بنیاد شهید کوی ش..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; شهداء خ کفائی امانی کوی ان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شهدا خ کفائی کوی بدیع زا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهداء میدان شکوفه خ دژکام خ شکوری کوی م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شهداء خ عظیم زادگان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهداء خ مجاهدین کوی بهنام کوی ا..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهداء شکوفه خ بوبرکه کوی عطایی بن بس..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهداء خ کفائی امان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهدا خ شکوفه خ آذرپاد بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهداء خ زرین نعل(کفائی امانی)بالاترازسه راه در..

کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهدا خ زرین نعل کوی درودی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهداء خ زرین نعل سه راه دانشگاه..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهداء زرین نعل انتظاری کوی شاملو ک..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهداء خ رحیمی کوی قا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهداء امام علی جنوب بالاتر از خ کرمان خ بابائی غ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; شهداء خ زرین نعل پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی زابلی پلا..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهداء خ ایران خ سرگرد محبی کوی حکم..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; پیروزی میدان شهداء چهارصددستگاه خ یاس (شه..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهداء خ خورشید پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی تهران..

کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهداء پشت کارخانه برق خ منتظری کوی صادقی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهداء خ ایرانمهر روبروی پارک خیام کوی اف..

کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهداء خ کفائی امانی کوی احمدی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهداء خ ایرانمهر نرسیده به چهارراه صفا کوی حاجی ..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

انباری کاذب

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهداء خ کفائی امانی کوی احمدی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیروزی شهداء خ شهبازی کوی شفیعی..

کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهداء خ قادری پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهدا خ مجاهدین اسلام کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ ۱۷شهریور بالاترازچهارراه دروازه ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهدا خ ناطقی کوی روحانی کوی فرهمند پور..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهداء خ کفائی امانی کوی تهرانی یکم بن بست کلان..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی ح..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پیروزی شهداء خ قادری کوی جوان تاش بن..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پیروزی میدان شهداء جنب بانک مسکن کوی شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; ۱۷شهریور میدان شهداء خ عظیم ز..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهداء روبروی شهروند کوی صادقی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهداء خ کفائی کوی ناظرزاده ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهداء خ خشکبارچی کوی ش..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهداء خ ایران کوی فقیهی ش..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ خشکبارچی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; میدان شهداء پشت اداره برق کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ امیراقوامی کوی شمس ت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۷ واحد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهداء همایون ناطقی(خورشید)کوی هوشمند بن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ درانتظار

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهداء خ ناطقی(خورشید) کوی روحان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۳۵۱۴۴۱۱۱۲-ساعت ۹الی۱۷

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شهداء زرین نعل نرسیده به مازندران خ بلوری روبروی پارک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شهدا خ خورشید خ تهرانی دوم بن بست رازقی..

کولر . گاز

۳پله به پائین

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی انتظاری بن بست واحدی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه چهارم رویتی

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهداء خ کفائی امان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; پیروزی شهدا خ قادری سادات اخوی بن ..

کولر . گاز

۷پله به پائین

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهداء خ شکوفه خ درودیان بالاتر از میدان کلانتر کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; میدان شهدا مجاهدین خ ایران کوی فیاض بخش کوی کریمی..

کولر . گاز . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهداء خ خشکبارچی روبروی خ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهدا میدان شهدا خ مجاهدین اسلام روبروی جامبو..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهداء خ زرین نعل کوی احمدی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهدا میدان شکوفه خ شهید عامری کوی آبان بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهدا خ عارف شمالی خ مخبر خ ولیعصر پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰ ساله ; شهدا خ مجاهدین اسلام روبروی بیمارستان شفاء یحی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۱۶ ساله ; پیروزی میدان شهدا زرین نعل خ بدیع زادگان نبش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهدا جنب پمپ بنزین خ آریان پور..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; پیروزی میدان شهدا خ کفائی امانی بن بست ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پیروزی میدان شهدا اداره برق کوی خشکبارچی..

کولر . گاز

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهداء نرسیده به چهارراه آب سردار کوی کیشمیش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; امام حسین خ شهداء کوی قنادی بن بست شقایق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهداء بالاترازمترو بالاترازخشکبارچی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

ترجیحا اجاره به خانواده مذهبی

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; میدان شهدا خ ایرانمهر بن بست..

کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهداء خ مجاهدین اسلام خ زرین نعل کوی ..

کولر . گاز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ شهید آریائی پور..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهداء خ زرین نعل نبش سادات پلا..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهدا خ زرین نعل خ پرستاری کوی احمدی بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهدا خ زرین نعل روبروی کوی تهرانی یک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهدا بلوارنیکنام خضرائی شرقی کوی ای..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل کوی خطیبی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهدا خ ایرانمهر خ طوفانی بن بست عزیز ..

گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهداء پشت اداره برق نبش ش..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی درودی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهداء مجاهدین اسلام خ غلامیان کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ شکوفه کوی قمصری ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵پله به پائین

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء پشت فروشگاه اتکاء ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; میدان شهدا بالاتراز میدان کوچ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهداء اداره برق خ شهید منتظری ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ کفائی خ زرین نعل ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پیروزی شهدا زرین نعل کوی تهرا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهداء خ شهید برادران کفائی بالاتر از مسجد امام ..

کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهدا خ ایران نرسیده به مجاهدین کوی شهید میراسماعیلی نبش ..

کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهدا خ فخرآباد خ سادات کوی امامی بن بست رفیع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; میدان شهدا خ ۱۷شهریور خ صفای شرقی(طباطبایی پو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی شهداء خ خشکبارچی کوی فرهاد شفیعی ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; میدان شهرزیبا شهرک بهاران فاز ۱ ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده ، قابل تبدیل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

میدان شهدا

منطقه 13

سیزده شهرداری تهران