رهن اجاره آپارتمان قائم مقام

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام فراهانی ک ال..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دوم روئیتی

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقام کوی نگ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قائم مقام فراهانی خ مشاهیر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; قائم مقام فراهانی خ مش..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قائم مقام فراهانی خ مشاهیر خ غفاری کوی لاج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری قائم مقام کوی ال..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; قائم مقام فراهانی خ مش..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; قائم مقام فراهانی خ ۲۶ و..

کولر . آسانسور . پکیج

۱۸۵ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هفت تیر خ قائم مقام کوی ب..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۳۵ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقام کوی نگ..

کولر . گاز

واحد فلت:(۱/۷۰۰م---/۱۰م)

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; قائم مقام میدان سنائی کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قائم مقام کوی نگ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; بهشتی خ قائم مقام کوی میرز..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; قائم مقام فراهانی خ مش..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به دانشجو

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; قائم مقام کوی شب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قائم مقام فراهانی کوی ۲۰ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; قائم مقام فراهانی ک ا..

شوفاژ . کولر

قابل تبدیل

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام خ چهار..

شوفاژ . کولر . گاز

یا ---/۲۸۰م رهن کامل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قائم مقام میدان شعاع کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . جاروبرقی مرکزی

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; قائم مقام خ مشاهیر کوی زیبا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقام خ قابوسنامه پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; قائم مقام خردمند شمالی خ دوازده..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

حداکثر ۴نفر- پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; قائم مقام خ مشاهیر کوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام کوی ال..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قائم مقام میدان شعاع خ شهید..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قائم مقام کوی الو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; قائم مقام خ مشاهیر کوی زیبا بن بست ار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

قابل تبدیل تا---/۱۵۰م

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قائم مقام کوی آزادگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قائم مقام خ مشاهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام خ چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; قائم مقام بالاترازمطهری خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب خوابگاه

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقام فراهانی کوی مگن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۳۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; قائم مقام نرسیده به مطهری کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; قائم مقام خ اعرابی یکم نبش اعرابی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; قائم مقام فراهانی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قائم مقام کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قائم مقام کوی گلریز نبش کوی شیو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر قائم مقام اعرابی دوم نبش دی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; قائم مقام فراهانی خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قائم مقام کوچه آزادگ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

نما کامپوزیت

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; قائم مقام فراهانی خ جم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قائم مقام سنائی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری قائم مقام بالاتر از میدان شعاع کوی فری..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . مبله

با اختلاف سطح

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قائم مقام میدان شعاع کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱متربالکن

۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقم فراهانی ک ای..

شوفاژ . کولر

قابل تبدیل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; قائم مقام فراهانی شمالی کوی شهدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; قائم مقام خ خردمند شمالی نرسیده به میدان شعاع نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

قائم مقام

منطقه 6

شش شهرداری تهران