رهن اجاره آپارتمان فرجام غربی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی حیدرخانی شمالی کوی لط..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرجام غربی کوی صالح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; فرجام غربی بین باقری و اردی..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام غربی کوی باقری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; فرجام غربی نرسیده به باقری کوی هنرستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی نرسیده به سراج خ عبادی کوی عبد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام غربی میدان ۲۵ بن بست شر..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; فرجام غربی اردیبهشت خ ۱۷۶ غربی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرجام غربی خ حیدرخانی (خاور) خ ملک لو ..

کولر . گاز

تا ---/۷۰م قابل تبدیل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; فرجام غربی خ احدزاده کوی گلستان کوی گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی چهارراه خا..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی بین سراج و باقری کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; فرجام غربی نرسیده به بزرگراه باقری خ داروخانه کوی ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰متری:(۱/۱۰۰م----/۱۵م)

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ عبادی جنوبی خ احدزاده ..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام غربی خ حیدرخانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; فرجام غربی تقاطع خ سراج کوی حسی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; فرجام غربی بالاترازمیدان صد خ آبگون (۴۱)ساختمان س..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  115 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; فرجام غربی خ عبادی خ صالحی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی چهارراه خا..

کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; فرجام غربی خ حیدرخانی کوی نصرتی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه ولیعصر..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام غربی کوی داروخانه کوی مبین..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ صالحی پلاک ..

کولر . گاز

۳۸ متر - طبقه اول ۴ ساله ; فرجام غربی کوی هنرستان موسی المهد..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرجام غربی خ عبادی کوی احدزاده کوی امام صادق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۹ پلاک..

کولر . گاز

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; فرجام غربی عبادی جنوبی خ ساجدی نبش نج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; فرجام غربی بین سراج و چهارراه ولیعصر مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرجام غربی خ عبادی جنوبی خ اح..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; رسالت فرجام غربی خ ۳۷ کوی حمیدنوری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرجام ۴راه خاور خ حیدرخانی روبرو..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; فرجام عبادی شمالی ک ص..

کولر . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; فرجام غربی خ برادران باقری کوی رحمت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام غربی بین اردیبهشت و باقری کوی بدیع الزما..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرجام غربی خ چهارم مر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

همکف مناسب انبار

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرجام غربی بین چهارراه ولیعصر و چهارراه حیدر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرجام خ حیدرخانی نص..

کولر . گاز . پکیج

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; فرجام نرسیده به باقری کوی هنرستان ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام غربی خ شهدا کوی نیک سیمائ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرجام خ باقری ک آب نیکی ..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فرجام غربی میدان ۳..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه اول:(۱/۳۰۰م----/۸۰م)

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام خ حیدرخانی ک تاجیک..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; فرجام غربی خ داشکنی نبش خ مظ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; فرجام غربی نرسیده به باقری خ اردیبهشت کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; فرجام غربی خ احدزاده بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; فرجام غربی خ عبادی خ احدزاده نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرجام غربی خ احدزاده پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; رسالت فرجام غربی بلواراردیبهشت کوی خاز..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; فرجام غربی چهارراه آیت میدان ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی چهارراه خاور کوی صالحی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرجام غربی خ ۱۸۸(نیاز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; فرجام غربی نرسیده به سراج خ عبادی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; فرجام خ عبادی ک ساج..

کولر . آسانسور . پکیج

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; فرجام غربی نرسیده به باقری کوی هنرستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرجام غربی خ برادران باقری جنوبی کو..

کولر . گاز

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرجام غربی بین نیروی دریائی و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; فرجام غربی ساجدی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; فرجام غربی خ ملک لو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فرجام غربی خ عبادی جنوبی کوی ساجدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; فرجام حیدرخانی نبش سعادت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۹۲ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; فرجام غربی عبادی شمالی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; فرجام غربی روبروی دانشگاه علم و صنعت خ حی..

گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرجام غربی خ اردیبهشت خ گلستان پن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فرجام غربی بلواراردیبهشت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; فرجام غربی خ عبادی جنوبی ک مبینی..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; فرجام ک شهید صالح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; فرجام غربی کوی تاجیک نژاد پلا..

گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; فرجام غربی نرسیده به باقری خ برادران باقری ک ش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرجام غربی خ اردیبهشت ک ۲۰۶ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; فرجام غربی خ رشی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; فرجام غربی بین آذر و نیرو در..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; فرجام غربی خ عبادی شمالی ک صالحی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرجام غربی ابتدای خ ش..

کولر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; فرجام غربی اتوبان باقری ساجدی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; فرجام خ اردیبهشت جنوبی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرجام غربی کوی باقری کوی رحمتی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرجام غربی کوی بوستانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ حیدرخانی کوی تاجی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرجام غربی خ عبادی خ رحمتی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; فرجام غربی کوی مبین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرجام غربی بین مترو علم وصنعت وسرسبز خ ۳۷..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرجام غربی نرسیده به نیروی دریائی جنب سوپرما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرجام غربی خ سلمان طرقی خ ۵۶ پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام غربی بین سراج و باقری کوی هنرستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرجام غربی خ احدزاده پلاک ..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; فرجام غربی روبروی دانشگاه علم و صنعت خ حی..

گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; فرجام غربی خ ساجدی احمدیان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تا ----/۴۰م قابل تبدیل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; فرجام ک شهید صالح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; فرجام غربی نرسیده به باقری خ برادران باقری کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; فرجام غربی کوچه مبی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۹۲ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; فرجام غربی نرسیده به سراج عبادی شمال..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام غربی بین سراج و باقری کوی هنرستان ..

کولر . گاز

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; رسالت فرجام غربی نرسیده به نیروی د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; فرجام غربی خ اردیبهشت کوی گلستان د..

کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ باتوافق

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۹ بن بست دوم..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; فرجام غربی خ ۴۱ مجتمع فرجام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام غربی نرسیده به باقری خ داروخانه کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; فرجام غربی بین ۴راه ولیعصر و ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جهت اداری هم میباشد

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۷ ساله ; فرجام میدان صدم ضلع شمال شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; فرجام نرسیده به چهار راه حیدرخان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام میدان ۵۷ ک وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; فرجام کوی مبینی پشت مترو باقری..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; فرجام غربی خ عبادی کوی سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; فرجام غربی بین آذر و نیرو دری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اعلام حریق

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر کوی شهی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۹۲ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; فرجام عبادی شمالی ک ص..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; فرجام غربی ایستگاه هنرستان بن بست ح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; فرجام غربی حیدرخانی مترو علم وصنعت خ احدزاده ک..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; فرجام غربی خ حیدرخانی کوی ذوا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; فرجام غربی اتوبان باقری ساجدی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; فرجام غربی خ عبادی شمالی ک صالحی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ ۳۷ کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; فرجام غربی کوی مبینی پشت مترو باقری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر کوی تاج..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; فرجام غربی خ عبادی کوی ر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی بالاتر از تقاطع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; فرجام غربی بعد از پل امام علی خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; فرجام غربی بین چهارراه ولیعصر و..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت گلست..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرجام غربی میدان ۱۰۰خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد نمی دانست

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی تجریشی نبش ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرجام غربی خ حیدرخانی کوی ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; فرجام غربی عبادی شمالی ک ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; فرجام غربی بین باقری و سراج کوی مبینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; فرجام نرسیده به باقری کوی هنرستان ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده-۲۰۰م ودیعه ۷۰۰تومان اجاره

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; فرجام غربی خ حیدرخانی شمالی کوی لطفی ز..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; فرجام غربی روبروی س..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی تجریشی نبش بلوار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرجام غربی خ شهید خنجری کوی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هر واحد- قابل تبدیل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; فرجام غربی بلواراردیبهشت خ دلکده نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰متربالکن-۷۷۷۰۸۰۷۷بازدید از ۱۷تا ۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; فرجام غربی خ عبادی شمالی کوی صالحی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرجام غربی بین باقری و سراج کوی هنرستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت نبش ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر خ برادران باقری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; فرجام غربی خ ملک ل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام غربی بین سراج و باقری کوی هنرستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; فرجام غربی جنب باشگاه امام علی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; فرجام غربی خ عابدی کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

فرجام غربی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران