رهن اجاره آپارتمان صادقیه

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ هفد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ کسر..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ پیامبر مرکزی خ مطهری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; صادقیه پیامبرشرقی خ شاهد گلستان سی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسینی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ترجیحا افراد مذهبی-نصب ماهواره ممنوع میباشد

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار شهید گلاب خ حسینی ۱۰متری اول..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسین مردی خ طاهری کوی ۷۰ بن بست زا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ ولیعصر ۱۲متری هفت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; صادقیه فلکه اول خ کسرا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ صلاحی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه اول ۳۰متری گلها(صف..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; صادقیه فلکه اول خ رحیمی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب نرسیده به میدان خبرنگار خ حسین مردی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; صادقیه خ مرودشت پلاک ه..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; صادقیه بلوارشهدای شمالی کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه خ بهنام خ مقداد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلنازجنوبی کوی ناصر سیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; صادقیه میدان خبرنگارگلاب خ حسین مردی طاهری کوی حساس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; صادقیه فلکه دوم کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; صادقیه خ جهاداکبر کوی نهم پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ---/۱۷۰م رهن کامل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; صادقیه خ محمدعلی جناح خ آزادگان مجت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; صادقیه خ گلناز شمالی کوی پانزدهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; صادقیه فلکه دوم کوی احسانگر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; صادقیه خسرو جنوبی خ۲۵..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه اول کوی سیار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده خ گلستان شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; صادقیه فلکه اول گلنازجنوبی کوی ۲۹غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; صادقیه خ گلنازجنوبی خ اسدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب زوج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; صادقیه فلکه اول خ سازمان آب خ هشتم شمالی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; صادقیه فلکه دوم ابتدای محمدعلی جناح خ طاهریان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; صادقیه خسرو جنوبی ک ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازسازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلنار جنوبی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; صادقیه بین فلکه اول و دوم خ نوزدهم (ناصر سی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم ابتدای اشرفی خ امیرکبیر کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; صادقیه بلوار شهدای صاد..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده خ گلستان شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم جنب مترو طرشت خ حسینی کوی ۱۰م..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; صادقیه گلناز جنوبی خ ناصر سیار..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ صل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; فلکه دوم صادقیه خ اعتمادیان شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; صادقیه بلوارگلاب کوی حسین مردی کوی مسجد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  58 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسین مردی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; صادقیه فلکه اول کوی نوزد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; صادقیه خ ارمکان د..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; صادقیه بلوار گلاب ک حسین مردی ک مسجد ا..

کولر . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; صادقیه خ سازمان آب خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; صادقیه نرسیده به گلاب کوی جاویدان مج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; صادقیه فلکه اول خ خسرو شمال..

کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; صادقیه شهید گلاب م..

کولر . گاز . پکیج

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; صادقیه بلوارشهدای جنوبی نبش ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; صادقیه پایین تر از گلاب سیمتری گلها سیم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; صادقیه خ گلناز شمالی ..

شوفاژ

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; صادقیه خ جهرمی جنوبی خ نیلوف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; صادقیه خ شهید گلاب خ حسینی جنوبی بلوار صفاریه بلوار شقایق خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; گلناز شمالی ک یازد..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلنار جنوبی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; صادقیه سازمان آب برق آلستوم کوی دریا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; صادقیه ۲۴متری خسرو جنوبی خ گلا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; صادقیه کوی مهران کوی آقا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; صادقیه خ پیامبر شرقی بالاتر از خ اباذر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; صادقیه بالاترازفلکه اول نرسیده به خسرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; صادقیه خ ابراهیمی شمالی کوی علیر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه بلوار شهدا خ باغ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; صادقیه خ گلاب ۱۶ متری محمدحسینی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; صادقیه فلکه اول خ بهاران خ شهی..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  87 متر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ کس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; صادقیه ابتدای جلال نرسیده به ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; صادقیه بلوار شهدای شمالی خ باغ دشت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; صادقیه اباذر بوستان دوم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در۲ بلوک

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; صادقیه شهیدگلاب م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

انباری داخل واحد

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; صادقیه بلوارگلاب خ حسینی کوی یحیائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; صادقیه کوی ولیعصر نبش اعتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; صادقیه خ شهید گلاب خ شهید حسینی ۳۰متری گلها بلو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; صادقیه فلکه اول خ هفد..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار شقایق ک ۵ شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; صادقیه خسروجنوبی ۲۷شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; صادقیه خ بهارجنوبی کوی ار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلنار جنوبی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب زوج

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; صادقیه گلستان جنوبی بنفشه شرقی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; صادقیه بلوارگلها خ حسینی سی متری گلها کوی شا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ محمدعلی جناح خ سازمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; صادقیه خ گلاب خ حسینی نبش کوی اول پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ۳۰متری..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . باربیکیو

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول خ اسدی جنوبی ک ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ صلاحی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  121 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; صادقیه خ گلدشت خ شهاب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; صادقیه خ گلناز شمالی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  125 متر

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; صادقیه خ کاشانی خ نجف زاده فروتن خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه اول خ رحیمی خ سیار پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; صادقیه بلواراباذر خ شالی کوی مقصودی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۷ ساله ; صادقیه فلکه اول خ رحیمی خ مرتضو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۷ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ اس..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; صادقیه خسرو شمالی خ پانز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; صادقیه پیامبر ابوذر خ میثم کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تبدیل تا ----/۱۷۰م

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ کاشانی خ نجف زاده خ حبیب الل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  68 متر

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; صادقیه بین فلکه اول و دوم خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; صادقیه نرسیده به گلاب ک زارع بیدکی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; صادقیه اسکندرزاده گلستان دوازدهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۲پارکینگ

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه شهیدگلاب کوی گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; صادقیه بلوارشهداء خ ۲۹ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم گلستان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; صادقیه پیامبرمرکزی خ بهشت کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; صادقیه بلوار شهید گلاب روبروی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; صادقیه خ اعتمادیان پشت بیمارستان ابن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; صادقیه بالاتر از جلال خ گلستان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تبدیل تا ---/۸۰م

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; صادقیه بلوار آیت الله کاشانی خ بوستان چهارم نبش گلس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴پارکینگ-۲۵مترانباری-بازدید با هماهنگی ۴۴۰۷۴۹۵۰

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; صادقیه نرسیده به شهید گلاب سی متری صفاریه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; صادقیه بلوارابوذر خ حاجی زاده کوی گل ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  63 متر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; صادقیه خ سازمان آب خ نهم شمالی خ س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; صادقیه خ خسرو جنوبی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; صادقیه آیت الله کاشانی خ پیامبر ستاری هجرت حکیم گلز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ مرودشت بالاترازشهدای صادقی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی واحد۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلنار جنوبی..

کولر . گاز

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; صادقیه پیامبرمرکزی خ بهشت کوی گلش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده خ گلستان شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; صادقیه بین فلکه اول و دوم بلوار شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; صادقیه فلکه اول اسدی جنوبی خ سیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ ص..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; صادقیه بوستان دوم خ شالی خ تاجیک ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; صادقیه ایستگاه مترو صادقیه خ ولیعصر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; صادقیه بلوار گلاب کوی حا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; صادقیه فلکه اول ضلع شرقی میدان خ سازمان آب خ هشتم شمالی نبش ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

اجاره به خانواده موجه

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; صادقیه اباذر خ گلدشت پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; صادقیه سازمان آب ارمکان کوی ارمکان سوم نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو

تهران رهن اجاره آپارتمان |  92 متر

۱۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه دوم بلوار شهید گلاب خ ۳۰متری گلها خ ه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; صادقیه بلوار گلاب کوی حسین مردی کوی طاه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; صادقیه بلوار شهدا کوی پرویز پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; صادقیه وفاآذرجنوبی کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ تقدیری شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; صادقیه بلوارگلاب کوی حاجیلو ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; صادقیه شهرک ژاندارمری خ آرش خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; صادقیه خ خسرو جنوبی خ قاسمی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; صادقیه فلکه اول خ گلناز شمالی ک شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول گلناز جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج جوان

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; صادقیه فلکه دوم بلوار شهدای صادقیه جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; صادقیه خ مرودش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; صادقیه خ خسرو جنوبی کوی شکوری (۲۶)..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; صادقیه خیابان خسرو جنوبی خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده - قابل تبدیل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده گلستان دوازدهم پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; صادقیه خ اسکندرزاده خ گلستان شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; صادقیه بین فلکه اول و دوم بلوار شهدا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; صادقیه بلوار اباذر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه اول سندی

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; صادقیه بالاترازفلکه اول خ اسدی شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; صادقیه رزغربی نبش سپی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; صادقیه بلوار گلاب خ حسینی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

صادقیه

منطقه 2

دو شهرداری تهران