رهن اجاره آپارتمان شمیران نو

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمیران نو خ یکم کوی ول..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمیران نو خ شهدای غربی پلاک۸..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمیران نو کوی چهارم شرقی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمیران نو خ حجبری..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هنگام شمیران نو خ هفتم ش..

کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شمیران نو خ دوازدهم شرقی کوی شف..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو میدان ابوذر کوی وحد..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمیران نو خ دوازدهم شر..

کولر . گاز

۶پله به پائین

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱ ساله ; شمیران نو خ دوازدهم غ..

کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شمیران نو شقایق کوی ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمیران نو بین کامکار و حجری پلا..

کولر . گاز . فلت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شمیران نو خ شقایق کوی ه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شمیران نو خ نعمت زاده کوی ۲۲ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شمیران نو میدان پاکدامن خ نقا..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمیران نو خ شقایق کوی چه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمیران نو کوی چهارم شر..

کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; رسالت خ شمیران نو کوی رحمان قربانی نسب (ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به قومیت های لر و ترک و اراکی و همدانی اجاره داده نمیشود-بازدید از ساعت ۱۸-به انبار اجاره داده نمیشود

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمیران نو کوی چهارم ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شمیران نو میدان ابوذر کو..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شمیران نو میدان پاکدامن خ یکم غربی یاس پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۹ ساله ; شمیران نو خ نهم شرقی ک عب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شمیران نو ک ۷ شر..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; رسالت هنگام شمیران نو کوی غفاری جنوبی کوی بی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شمیران نو ک ۷ شر..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت خ هنگام خ شمیران نو خ یازدهم شرقی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ; شمیران نو خ نونوار غربی خ ریوندی ک..

کولر . گاز

از سن بنا اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو نرسیده به میدان پاکدامن نبش بانک صاد..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت خ شمیران نو کوی یازدهم غربی بن بس..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو خ شهید ریوندی کو..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمیران نو خ دوازدهم غربی خ شقایق کوی ..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمیران نو خ هفتم غر..

کولر . گاز . باز سازی شده

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; رسالت خ شمیران نو خ یازدهم شرقی کوی ن..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; رسالت شمیران نو کوی پنجم غربی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمیران نو کوی یازدهم غر..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; شمیران نو کوی هفتم شرقی(موسوی)..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو کوی دهم شر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شمیران نو بالاترازمیدان پاکدامن خ ن..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شمیران نو نبش هفتم غر..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; هنگام شمیران نو ۲۰متری شهدای غربی میدان..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خ دوازدهم شرقی..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شمیران نو خ دهم شرقی خ نسترن..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; هنگام شمیران نو کوی هفتم ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; رسالت هنگام شمیران نو خ نهم غربی (طب..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; هنگام شمیران نو کوی یکم غربی کوی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمیران نو خ دوازدهم غر..

کولر . گاز

اجاره فقط به زوج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; رسالت خ هنگام خ شمیران نو خ شقایق کو..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شمیران نو خ هفتم غر..

کولر . گاز . آیفون تصویری

دوبلکس

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شمیران نو ک ۳ غربی بن بست غف..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شمیران نو کوی سوم غر..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ; شمیران نو نونوار غربی خ شقایق کوی بن بست اول..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

ازسن بنااطلاع نداشتند

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شمیران نو خ دهم غربی خ احمد طبا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; رسالت خ هنگام خ شمیران نو خ یازدهم شرق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; رسالت شمیران نو کوی احمدبیات پل..

کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمیران نو کوی غفاری جنوبی بین یکم ..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; رسالت خ هنگام خ شمیران نو خ شقایق کوی..

کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; رسالت خ هنگام خ شمیران نو میدان پاکدام..

کولر . گاز

۳۲ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمیران نو خ دوازدهم غربی نبش ..

گاز . فلت

ورودی مجزا

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمیران نو ۱۰متری الیاسی کوی سادا..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمیران نو کوی دوازدهم غربی نر..

کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمیران نو خ پنجم غربی (مظ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; هنگام شمیران نو ک نهم شرقی بن بس..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمیران نو ک هشتم شر..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمیران نو کوی علی اشتری پلاک..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شمیران نو خ دهم شرق..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمیران نو خ پنجم غر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شمیران نو کوی شقایق کوی احم..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شمیران نو بین خ دوم و سوم ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمیران نو خ ریوندی کوی چ..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمیران نو خ نهم غرب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمیران نو خ نهم غربی تقاطع طباخ شه..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شمیران نو خ کامکا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمیران نو ۱۰متری افغان (الیاسی)کوی سا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شمیران نو خ دهم شرق..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمیران نو میدان طالقانی کوی قبا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شمیران نو کوی دهم غرب..

کولر . گاز

۳پله به پائین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمیران نو میدان الغدیر مولائی یکم بن بس..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شمیران نو ۲۰متری شهدای غ..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمیران نو خ هشتم شرقی پلاک..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شمیران نو خ ۲۰متری شهدا غربی ن..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شمیران نو خ یازدهم غربی بن بست سوسن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو کوی سوم غر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شمیران نو خ هفتم غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شمیران نو کوی الیاسی کوی شاملو بن بست ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو خ مخبری خ عباس..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو خ شقایق کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شمیران نو خ محبی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شمیران نو کوی یازدهم ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمیران نو خ کاظمی کوی مریم..

گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو خ نهم غرب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمیران نو خ چهارم شرقی پلاک..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمیران نو خ هشتم شرقی پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمیران نو خ شقایق کوی پان..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمیران نو کوی دوازدهم کوی صدر ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اوقاف شمیران نو خ یکم ..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمیران نو ۲۰متری غربی پلاک..

کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو ۲۰متری غرب..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمیران نو کوی نهم غرب..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو خ دوازدهم غربی خ شقایق کوی ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمیران نو نبش کوی سیزدهم جنب نانوائی تافتونی ک..

کولر . گاز

۴۵ متر - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمیران نو خ دهم شرقی (حسین ..

کولر . گاز . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شمیران نو خ پنجم غر..

کولر . گاز . آیفون تصویری . درب ضد سرقت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمیران نو خ نونوارغربی کوی ک..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; شمیران نو کوی یازدهم غربی پلا..

کولر . گاز

۸پله به پائین

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو خ دهم شرق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمیران نو خ نهم شرقی کوی آلال..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمیران نو خ شقایق کوی تو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمیران نو کوی یازدهم غربی پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو خ ششم غرب..

کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; شمیران نو خ غفاری جنوبی بین یکم و ..

کولر . گاز

طبقه دوم:(۷۰۰---/۳۰م)- همکف مغازه میباشد

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمیران نو کوی پنجم غربی مطهری..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمیران نو بین خ نهم و د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شمیران نو کوی کامکار شما..

کولر . گاز . فلت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمیران نو کوی هشتم غربی بن بست سو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; هنگام شمیران نو خ دهم غربی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو کوی دهم غربی زنب..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام خ شمیران نو خ هفتم ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمیران نو خ ششم شرق..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمیران نو خ چهارم شر..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو ۱۰متری افغان کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

ورودی مجزا

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; رسالت هنگام شمیران نو خ دهم..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شمیران نو خ نهم شرقی خ امیر خسرو هژب..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمیران نو کوی یازدهم شر..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شمیران نو کوی غلام زا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمیران نو بین خ دهم ویازدهم غربی خ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شمیران نو پاکدامن جنوبی نبش خ ۴ شرق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شمیران نو خ ششم شرق..

کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمیران نو خ دهم غربی کوی پامچال پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمیران نو میدان پاکدامن انتهای خ ششم غر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هنگام شمیران نو شمال میدان..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمیران نو کوی عباسی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شمیران نو ۲۰متری شهدای غربی نر..

کولر . گاز

۳۰ متر - طبقه چهارم ۶ ساله ; شمیران نو کوی دهم غر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شمیران نو کوی هفتم شرقی(مو..

کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به زوج یاحداکثر به ۳نفر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هنگام شمیران نو خ چها..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵ ساله ; شمیران نو خ ۱۰متری غربی زنبق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰ ساله ; شمیران نو خ سوم غرب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمیران نو خ دوازدهم شرقی خ ش..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شمیران نو خ ششم شر..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمیران نو کوی کامکا..

کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمیران نو خ دوازدهم غربی ک..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمیران نو بین خ نهم ودهم شرقی خ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمیران نو م پاک دامن کوی پنجم غربی پ..

کولر . گاز . باز سازی شده . ورودی مجزا

۴پله به پایین

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; هنگام شمیران نو خ پاکدامن ج..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمیران نو خ الیاسی کوی شاملو تس..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; رسالت شمیران نو خ دهم غ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شمیران نو میدان ابوذر بازار روز ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شمیران نو

منطقه 4

چهار شهرداری تهران