رهن اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران)

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ادیبی کوی ام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی کوی فرهاد یکم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی خ خر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; شریعتی میثاق ششم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کوی واصف..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید ۵تا ۸ ترجیحا زوج کارمند

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ ادیبی بن بس..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی اسفن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی مشایخ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شریعتی چهارراه قصر قدوسی امجدی منش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴پله به پایین

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل کوی می..

کولر . گاز

اجاره حداکثر ۴ نفر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; شریعتی خ حقوقی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شریعتی معلم کوی جلا..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شریعتی روبروی ملک بن بست بابک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی ملک خ مقدم ادیبی کوی گلش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی بالاترازملک خ کشواد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مشاع میباشد

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شریعتی چهارراه قصر کوی باباخانلو کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی نرسیده به ملک روبروی میثاق پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شریعتی میثاق ۲ سو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ قدوسی خ آقابیگی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی پ..

کولر . گاز . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مورد ۲واحدی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی تقاطع مطهری جنب پمپ بنزین کوی حمید کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۲مترانباری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی چهارراه قدوسی خ قدوسی کوی زارتشت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به خانواده بدون فرزند پسر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ کشواد نبش ادیبی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از طالقانی خ گروسی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ قدوسی نبش خ آقابیگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی خ حقوقی کوی رو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به مجرد نیز داده میشود

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی پائین تر از بهارشیراز کوی سلطا..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز میثاق پن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . روف گاردن . اعلام حریق . اطفاء حریق

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی خ حقوقی بن بست سارا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ شهید قدوسی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به پیچ شمیران خ روشندلان..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری کوی حمید پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ سلیم خ ادیبی کوی ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی بالاترازملک خ باقری ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

درکل ۱۶ واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی خ آقابیگی کوی سلیمی کو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ مقدم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک کوی شکوری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ مقدم کوی امام..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی بالاترازملک خ کلیم کاشانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

قرارداد کوتاه مدت

۲۹ متر - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از تقاطع مطهری کوی مینوئی ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۶مترانباری-پارکینگ مشاع-به مجرد اجاره داده میشود

۶۴ متر ۱ خوابه ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به چهارراه..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شریعتی بالاتر از ۴راه قصر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی نبش خ حقوقی پلاک ۶۸ مجتمع باران ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . لابی

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سمیه ک یونسی زاد..

شوفاژ . کولر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی بالاتر از طالقانی خ بوشهر پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شریعتی بالاترازملک روبروی آتش نشانی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی میثاق خ میثاق سوم(روشن) پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی بهارجنوبی خ سمنان پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی بعداز مطهری ک مینوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ بالکن

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی مقدم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شریعتی شیخ صفی بین کلیم کاشانی و ادی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی کوی گو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی نرسیده به بهارشیرازک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از ملک خ کشواد خ ادیبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک کوی کشواد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  52 متر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی سینما ایران خ حسینی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ بهار خ جواد کارگر کوی گوشوار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مشاع- بازدید با هماهنگی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری کوی کاکوتی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد تک واحدی-درکل ۲۰ واحد

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی چهارراه شیخان کوی فراهانی ک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

به مجرداجاره داده میشود- انباری داخل واحد-پارکینگ درانتظار

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ معلم کوی جل..

کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سینما سروش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

اجاره ترجیحا به زوج یا دانشجو یا مجرد خانم

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازبهارشیراز نبش کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ حقوقی کوی بوشهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی باقری شبستری بن بست شا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کابینت تعویض میشود

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸پله به پائین-به مجرد موجه نیز اجاره داده میشود

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی نرسیده به میدان سپاه کوی محمود درخشش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قرارداد ۱۵ماهه منعقد میگردد

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری کوی کلات..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی بالاتر از چهارراه قدوسی کوی اش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شریعتی خ آمل خ طاهریان کوی غزوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری ک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی نرسیده به سینما ایران کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از مطهری ک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ شهید طاهریان بن بست یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ حقوقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یک ماه آینده تخلیه

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شریعتی خ ادیبی کوی ثریا ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سمیه (حقوقی) کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی کوی زارتشت بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; شریعتی چهارراه طالقانی کوی میثاق سو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شریعتی بالاتراز سه راه طالقانی می..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ حقوقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی میثاق سوم کوی حسی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . لابی

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شریعتی خ میثاق سو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ۱۶ به بعد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتراز مطهری بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ مزاحم

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی جنب بانک ملی کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی بن بست ۳متری عتی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی ..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شریعتی خ آمل کوچه طاه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شریعتی خ آمل بن بست یاسمن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی خ میثاق دوم (سودمند) پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ---/۲۵۰م رهن کامل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی خ اجاره دار نرسیده به تقاطع شیخ صفی و اجاره دار چهاررا..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به ۴ مجرد

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل کوی کاظمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

هماهنگی با آقای سالمی ۰۹۱۲۷۱۷۳۲۳۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی چهارراه شیخان کوی..

کولر . گاز . مبله

پارکینگ با توافق-اجاره به ۳مجرد

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک بن بست صبری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شریعتی خ حقوقی پلاک..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی معلم خ گوهری کوی خرم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تخلیه۱۰/۱۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی میثاق سوم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوچه عتیقه چی ..

درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری کوی سعدی خ فرهنگ بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری بالاترازپمپ بنزین..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی خ آمل کوی غز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی سه راه زندان خ شهید ادیبی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی ۴راه قصر خ قدوسی خ امجدی من..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شریعتی حقوقی نبش در..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز میثاق یکم کوی غلامرضاط..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شریعتی بالاتر ازسه راه طالقانی کوی آرش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی مقدم بن بست نژاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ ک..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ با توافق

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . درب ضد سرقت

بازدید با هماهنگی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی خ حقوقی خ عباسی اصفهانی کوی نوبخت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی آمل کوی مستقی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی حمید صدیق ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه ملک کوی کشواد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی کوی فرهاد یک..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی خ بوشهر پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک خ مقدم خ کاج بالاتر از منبع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ آمل کوی فرزانگان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی نرسیده به سینما ایران کوی حس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بین ملک وبهار کوی مقدم بن بست شادنا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوچه عتیقه چی ..

درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی تقاطع مطهری کوی کاکوتی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی جنب بانک ملی کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به مجرد یا زوج بدون بچه

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ میثاق چهار..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی گیتی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سینما ایران ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۹

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ کارگر کوی جهان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک جنب سینما سروش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شریعتی سینما ایران کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه ملک کشواد بالاترازتقاطع کلیم کاشان..

گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی کو..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری روبرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

اجاره فقط زوج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شریعتی(پیچ شمران)

منطقه 7

هفت شهرداری تهران