رهن اجاره آپارتمان سرباز

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سرباز کوی هجده..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سپاه خ سرباز بن بست مظل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; سپاه خ سرباز کوی هجرتی بن بست نوعی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; سپاه خ سرباز بن بست مظلومی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۰ متر - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سرباز خ باباخانلو کوی هجرتی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سپاه خ سرباز کوی خمیجانی پلا..

کولر . گاز . آسانسور

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سپاه خ سرباز کوی میناسرشت ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سرباز کوی شهیدین..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی بهمنی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; سپاه خ سرباز بالاترازکوی دوازدهم پ..

کولر . گاز

انباری مشاع

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی دواز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سرباز کوی نجفی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; سپاه بزرگراه صیاد دسترسی محلی خ سرباز کوی فراه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سرباز کوی پورمند کوی دوم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی دواز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی سرباز کوی عباس فرا..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی عباس فی..

کولر . گاز . آسانسور

بازدید از ساعت ۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سرباز اول خ سرباز بن بست نوربخش یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی شانز..

کولر . گاز

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی مینائی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سپاه خ سرباز نبش د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; سرباز کوی شهیدین..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سرباز کوی شهیدین..

کولر . گاز

اجاره به زوج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سرباز اول خ سرباز بن بست نوربخش یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; سپاه خ سرباز کوی ۲۰ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ سرباز کوی مینا..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سپاه ابتدای صیاد خ سرباز خ ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سپاه خ سربازکوی وهمنی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; سپاه خ سرباز کوی شانزدهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶مترانباری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سرباز کوی کمیجان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سپاه خ سرباز بالاتر از ورزشگاه ساعی ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی سرباز نبش کوی خمیجانی روبروی پل ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سرباز کوی فیروزی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سرباز کوی وهمنی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; سرباز کوی دوازد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سپاه خ سرباز کوی هج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

بازدید با هماهنگی-زیرهمکف فقط به خانم و طبقه سوم اجاره به خانم یا زوج جوان

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سرباز روبروی استخر ساعی پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

انباری داخل واحد

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی سرباز کوی سمی..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سرباز کوی بهار پلاک ه..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سپاه خ سرباز بالاتر از کوی دو..

کولر . گاز

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سپاه سرباز کوی کری..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سرباز خ سمیعی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سپاه خ سرباز نرسیده به شیخ صفی بن بست تیمور پی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; سپاه کوی سرباز کوی بهشتی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مزاحم

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سرباز کوی دوازدهم بن بست زیبانژاد پ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سرباز نبش کوی بیستم پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سرباز کوی شایگا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی خ سرباز بن بست مظ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سرباز کوی خارابی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰مترانباری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی سرباز کوی مجتبی خم..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی شهید..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سرباز کوی شهیدین پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی سرباز کوی خمیجانی پلاک..

کولر . گاز

به مجردنیزاجاره داده میشود

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سرباز خ دوازدهم بن بست..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سپاه خ سرباز کوی پور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سپاه سرباز کوی مینا سرشت پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب زوج یا مجرد خانم

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سپاه خ سرباز خ خارا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی پورمند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط اجاره به زوج

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سرباز کوی بهار پلاک ه..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سپاه خ سرباز کوی بیس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا-/۳۰م

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام سرباز کوی ۴۸ پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سرباز نبش کوی شش..

کولر . گاز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سرباز خ خمیجانی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی نج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سرباز کوی مینا سر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی سرباز کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سرباز کوی قیدار..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی سرباز کوی شانزدهم پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری مشترک

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سرباز بهشتی بن بست قائم م..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی خ سرباز بن بست تیمور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

کارمند یا بازنشسته

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; شریعتی سرباز کوی هجرتی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی شهید سمیعی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی سرباز خ اجاره دار کوی صانع..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سپاه خ سرباز کوی ۲..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۳۰۰---/۵۰م

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ سرباز خ شایگان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سرباز پائین تر از شیخ صفی نبش صیاد پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نامجو سرباز نبش کوی دواز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نامجو خ سرباز کوی نج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی جهان بین پلا..

کولر . گاز . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سرباز کوی خاراب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سپاه ابتدای خ سرباز کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

نوساز ; سرباز کوی مظلومی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۹ ساله ; سرباز نبش کوی سمیعی پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴ ساله ; پلیس سرباز بن بست مظل..

شوفاژ . کولر . گاز

درکل ۶ واحد

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سرباز بن بست بها..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سرباز کوی دوازدهم بن بست زی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سپاه سرباز کوی بیس..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سپاه خ سرباز نبش کوی ششم پل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سرباز کوی ششم پلاک..

کولر . گاز

۱۲مترانباری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سپاه خ سرباز کوی ششم پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سرباز کوی بهشتی نبش قائم مقامی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اطلاع دقیق نداشتند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سپاه خ سرباز کوی چهاردهم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی مینا ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; میدان سپاه خ سرباز خ باباخانلو کوی تیمور پیر..

کولر . گاز . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی هجرتی بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ سرباز خ هجرتی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی سرباز کوی فیرو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سرباز کوی شایگان کوی ص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سرباز ک شهید نجف..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; میدان سپاه خ سرباز کوی بهشتی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سرباز کوی حسینی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سپاه خ سرباز خ بابا خانلو بالاتراز ور..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی خارا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سرباز کوی بهار (سمیعی) کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا --/۷۰م رهن کامل

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سپاه خ سرباز کوی شش..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی سیروسی پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; میدان سپاه خ سرباز کوی پو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مجرد موجه نیز داده میشود-قابل تبدیل تا--/۳۰م ودیعه ۴۵۰هزار اجاره

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سپاه خ سرباز کوی بیستم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مورد ۲ واحدی

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی پیروز پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سرباز کوی شهیدین کوی دوم پلاک..

کولر . گاز

قابل تبدیل:--/۳۲م رهن کامل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی سرباز کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سپاه خ سرباز کوی چهار..

کولر . گاز . آسانسور

یا ۸۰۰---/۱۵م - بازدید از ساعت ۱۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سرباز کوی میناسرش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سرباز ک ۱۶ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی شانزدهم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی پورمند بن بست اول جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سپاه خ سرباز کوی عباس فرا..

کولر . گاز

به مجرد هم اجاره داده میشود

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سپاه خ سرباز کوی ششم پل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سرباز ک خارابی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا ----۷۰۰----/۱۵م

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سرباز کوی وهمنی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سرباز شایگان بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۰۹۱۲۵۳۶۶۷۶۰ آقای کاظمی هماهنگی مستاجر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی شانز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی سرباز کوی خمیج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین - قابلیت تبدیل به ۲ خواب

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی نجفی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سرباز بن بست فاراب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید ازساعت ۱۷الی ۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ سرباز کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سرباز نرسیده به شیخ صفی کوی پیروز پ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سرباز کوی شهید غلامحسین وهمنی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سرباز کوی تیمور پیروز پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سرباز کوی پورمند بن بست نورزا..

کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سرباز کوی چهارده..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سپاه صیاد شیرازی خ سرباز کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

یا ۱۰۰---/۶۰م

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سرباز کوی حسین محسن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سپاه سرباز کوی بهشتی نبش قائم مقام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

غیرمبله:--/۱م---/۱۰م

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سپاه خ سرباز کوی مینائی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; سپاه خ سرباز کوی شهید ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پایین

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سرباز نبش کوی شش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سرباز شایگان کوی صانعی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; شریعتی خ سرباز بن بست تیمور ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰پله به پایین

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سرباز کوی عباس فراها..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تبدیل تا ----/۱۵م

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سرباز کوی عباس فراهانی پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سرباز خ پورمند بن بست چهارم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; سرباز خ شهیدین پلاک..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سپاه خ سرباز کوی خارا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ سرباز کوی هجدهم پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

سرباز

منطقه 7

هفت شهرداری تهران