رهن اجاره آپارتمان سراج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; سراج کوی عنبرستا..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سراج خ شهید گمنام پلاک..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; سراج ک عنبرستانی فرعی عب..

کولر . گاز . اسپلیت

۶پله به پایین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سراج کوی شهرآبی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; سراج کوی عنبرستانی نبش عبداللهی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سراج والائیان خ ۳۰ متری ..

کولر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ; سراج خ والائیان روبروی نمایشگاه کوثر کوی ..

کولر . گاز

اجاره به زوج

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سراج خ اردیبهشت گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سراج خ اردیبهشت خ جعفری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سراج بلواراردیبهشت کوی فقیه عبداللهی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; سراج کوی سروش یکم پلاک..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سراج نبش کوی گمنام پل..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سراج کوی گمنام پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سراج کوی گلستان دوم پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سراج کوی شهید کاشانی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲دانگ اوقاف

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سراج کوی قیوم آبادی وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سراج کوی رحمتی..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; سراج بالاترازپل کوی گلها پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سراج خ گلستان دوم وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سراج بالاتراز زین الدین نبش کوی عب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سراج خ هشتم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سراج خ مسلم شهرابی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; سراج خ نجفی اصفهانی نبش عبدالله..

کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سراج خ نیکوقدم پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; رسالت خ سراج خ سروش شمالی نبش کوی شهباز..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سراج نرسیده به دلاوران ک ا..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سراج کوی ۱۱۸ ..

کولر . گاز . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سراج کوی صاحب الزمان ..

کولر . گاز

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سراج خ نجفی اصفهان..

کولر . گاز . آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سراج گلستان دوم واح..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سراج خ سروش خ سروش چهارم پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; سراج جنوبی کوی عینعلی طبقه فوقانی ..

گاز . آسانسور . اسپلیت

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سراج کوی ۱۱۶ پلاک ۴..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سراج خ حسینی (شکوفه) کوی ۱۰۲ پل..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سراج بالاتر از تقاطع دلاوران پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; سراج روبروی پل پلاک ..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سراج کوی قیوم آبادی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سراج کوی رحمتی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سراج کوی قیوم آبادی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سراج خ گمنام پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سراج خ گلستان دوم وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سراج کوی قیوم آبادی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; سراج خ نجفی اصفهانی نبش عبداللهی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سراج سروش اصلی بیت سروش چهارم..

کولر . گاز

قرارداد۶ماهه

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سراج اوقاف کوی ششم غر..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سراج ک صادقی واحد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سراج ک کاشانی..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سراج بالاتر از دلاوران کوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سراج کوی لادن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سراج کوی نجاری پلاک..

کولر . گاز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سراج نرسیده به ۳۰متری اول کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سراج کوی قیوم آباد..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سراج کوی صادقی..

کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سراج ک باقری فرعی ده..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سراج بلوار شکوفه (حسی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۳۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سراج کوی صاحب الزما..

کولر . گاز . فلت

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سراج کوی حسینی..

کولر . گاز . فلت

مناسب زوج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; سراج کوی عنبرستانی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; سراج ک فرزانه آزا..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سراج کوی شهید عینع..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سراج ک حسینی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سراج ک ثقفی ک گلشاهی و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; سراج بالاترازپل زین الدین کو..

گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سراج نرسیده به دلاوران ک ا..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سراج بالاتر از پل ک ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; سراج کوی عنبرستانی فرعی عبدالله..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سراج ک لادن پلاک هن..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سراج والائیان جنوبی بالاتر از بازارچه کوث..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سراج کوی حسین محمدی پلاک..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; سراج کوی کاشانی پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سراج کوی شهبازی غر..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سراج کوی قربانی قیوم آب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; سراج بعد از پل مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سراج بالاتراز۳۰متری دوم خ محم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سراج بالاتراز پل کوی ص..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سراج خ کاشانی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سراج اردیبهشت شمالی کوی ر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سراج سروش کوی رضائیان غ..

گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سراج ک حسینی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سراج نرسیده به دلاوران کوی صادق..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سراج کوی شهید عینع..

کولر . گاز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سراج کوی گلها پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سراج کوی کاشانی نبش کوثر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سراج کوی کریمی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سراج خ زین الدین نرسیده به اردی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سراج سروش هفتم..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سراج کوی احمدشهبازی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جهت شراکت

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرجام شرقی خ سراج کوی جعفری پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سراج کوی ذاکری پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سراج خ سروش خ سروش دوازدهم (ایوب نیا..

کولر . گاز

طبقه سوم سندی-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سراج کوی ۱۱۰ پلا..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سراج کوی لادن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; فرجام خ سراج بالاتر ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سراج خ والائیان خ سروش ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; سراج کوی نیکو مق..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; سراج کوی فرزانه..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سراج نبش کوی عنبرستانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سراج والائیان جنوبی کوی طالقان..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; سراج کوی حسینی..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۷ ساله ; سراج دلاوران عبرستانی کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; سراج بعد از پل مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سراج خ اردیبهشت کوی باقری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سراج کوی بدیع الزما..

کولر . گاز

۲۰متربالکن

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سراج دلاوران آزادگان چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سراج ک شهید گمنا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سراج بین سراج و اردیبهشت خ ک..

گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سراج کوی ثقفی ..

کولر . گاز . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سراج بین تکاوران و والائیان خ ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سراج خ والائیان کوی علیرضا ای..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سراج خ کاشانی کوی زری..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سراج ک عینعلی..

کولر . گاز

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سراج ک کاشانی واحد ..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سراج خ قیوم آبادی پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا ----/۸۵م رهن کامل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سراج کوی شهید عینعلی (سروش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سراج پل سراج بین سراج وس..

کولر . گاز . پکیج

ملک روی مغازه واقع شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سراج کوی کاشانی..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سراج بالاتر از پل ک ..

کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سراج بالاتر از بزرگراه همت کوی صال..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سراج خ ۱۱۲ ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سراج بالاتر از پل نبش گلها..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سراج ک حسینی..

شوفاژ . کولر . گاز

حداکثر ۲ نفر یا زوج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; سراج بعد از پل مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; رسالت فرجام خ سراج تقاطع صالح حسینی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سراج کوی رضائیان پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; قنات کوثر خ سراج خ سروش خ سروش ..

گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; سراج کوی صالحی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سراج کوی شهرابی واحد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; سراج خ بدیع الزمانی ک اردیبهشت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۹ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سراج والاییان شمالی ک ۱۰ مت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سراج کوی ۱۱۲ ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سراج والائیان ۱۲متری دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; سراج کوی جان پرور پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سراج کوی حصاری پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سراج خ سروش یازد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; سراج ۳۰متری دوم سروش ..

کولر . گاز . فلت

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; سراج ۱۵متری گلها پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سراج شرقی خ اردیبهشت جنب بانک تجارت کوی شهی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سراج کوی ممنونی نبش محمدی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سراج خ محمدصالحی (بهارسوم) خ مجاهد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سراج ۱۵متری گلها پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سراج خ گلستان دو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سراج کوی ثقفی پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سراج کوی گمنام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سراج مهدی بقائی (بهاردوم) پ..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سراج کوی صالحی (۱۰۶..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فرجام خ سراج کوی شهرابی پل..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ---/۲۲۰م رهن کامل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سراج نرسیده به چهارراه دلاوران جنب بانک تجارت ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل تا ۸۵ م -به مجرد داده میشود

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سراج گلستان پنج..

کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سراج روبروی پمپ بنزین خ بهار چهارم نبش مجاهد..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

سراج

منطقه 4

چهار شهرداری تهران