رهن اجاره آپارتمان سبلان شمالی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ گلسرخ(حسنی) خ علیپور کوی اسد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ بخت آزا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی حقیقت ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ حوزان بن بست ر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ داوودآبادی کوی نیکوکلام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی عل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی خ نوری پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی صادقی بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ لشگر (حیدری) خ نقابی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ حوزان کوی صفائی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ خطیبی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر ۰۹۱۲۳۴۰۴۸۹۳

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی میدان سبلان خ حیدری ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان شمالی خ طاووس..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سبلان شمالی کوی گلسرخ خ حسنی کوی ریو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی داوود..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی ..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حوزان کوی ن..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سبلان شمالی کوی قنبری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به ۳نفر

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی کوی حسنی (گلسرخی) کوی نوروز..

کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان شمالی خ فتاحی(طاووسی)کوی ۱۲متری شهریار..

کولر . گاز

به مجرد ودانشجو اجاره داده میشود

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی جنب مترو مدنی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ شجاعی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; سبلان شمالی خ حسینی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل ---۱/۳۰۰م ----/۳۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ شجاعی بن بست پورحسین عدلی پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ فتاحی کوی خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد کوی مجدآباد..

کولر . گاز

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سبلان شمالی کوی محسن آزادی خ مطلب نژاد کوی ..

گاز . اسپلیت

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی کوی حسنی کوی مالکی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ; سبلان شمالی خ حسنی بن بست م..

کولر . گاز

ازسن بنااطلاع نداشتند

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ حیدری خ حوزان کوی صاح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سبلان شمالی روبروی موتورآب خ شهید داوودآبادی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی رضایی کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی خ حسینی کوی عم..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سبلان شمالی روبروی خ محسن آزادی کوی حقیقت پسن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ گل سرخ (حسنی) کوی جعفری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ حیدری کوی هوران کوی صاحب ال..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ فتحی کوی ..

کولر . گاز

انباری کاذب

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نظام آبادشمالی سبلان شمالی خ حیدری کوی نقابی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سبلان شمالی کوی روستا کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ داودآبادی خ مقیمی بن بست سی..

کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی کوی رستم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی کوی حقیقت پسند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی بالاتر از خ شهید حسنی جنب داروخانه ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی مروی پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی بوریائی ..

کولر . گاز

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ نور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزا..

کولر . گاز

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی با..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ امین آباد یبن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی چهارده متری لشگر (حیدری)خ ایزدی کو..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  58 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی ترابی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ فتاحی بالاترازپل امام علی کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۵ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی چهارراه نظام آباد روبروی مترو سبل..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

اجاره فقط به یک نفر آقا

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ حوزان کوی نوری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ گل سرخ (حسنی) کوی جعفری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی صفارزاده کوی ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی آقای اطیابی۰۹۱۲۳۴۷۴۰۵۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی کوی مالکی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی کوی انقل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی موسوی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی ابتدای..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی خ علیپور کوی شهید ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ شهید رضائی کوی شهید وفا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ موتورآب کوی حقیقت پسند ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ علیپور کوی محم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سبلان شمالی خ ریوندی پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی علیپور کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی شمالی کوی ترابی ب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سبلان شمالی چهارراه سبلان خ بخت آزاد ..

کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ آزادی خ مطلبی نژاد خ ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ شکوفه خ خطیبی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی علی خالقی بن بست ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی ا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ نوری جنوبی خ دیلمی سابق نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی جنوبی کوی بازرگا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۵ متر - طبقه سوم قدیمی ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی خالقی وظیفه دان..

کولر . گاز . فلت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری بالاترازکوی..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی نوروزی فر کو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی خ حیدری کوی ب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی کوی مطلب نژاد کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سبلان شمالی خ علی اصغر نوری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی بدی..

کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی شجاعی بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ شجاعی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ صادقی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی جنب مترو سبل..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی امیر ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سبلان شمالی خ محسن آزادی پلاک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی بالاتراز بازارروز جنب فلا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

همکف بصورت ۲اتاق تودرتو: ۸۰۰---/۲۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ آقابیگی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ حسن آزاده کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی م..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سبلان شمالی طاووسی کوی خاکپور خانکی بن بست جیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی خ فتاحی کوی بیگ ع..

کولر . گاز . فلت

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ گلسرخ (شهید حسنی) بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰ روز پارکینگ دارد

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی کوی آزاده کوی مح..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ شجاعی کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی کوی صفارزاده پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی کوی اسدی..

کولر . گاز

اجاره فقط به مجرد آقا

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی گلسرخی کوی سادات رسو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ آزادی خ مطلب نژاد کوی مجدآبادی فراهانی ک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سبلان شمالی خ ده متری گلسرخ کوی علیدوست بن ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی شمالی کوی شهید..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سبلان شمالی کوی اسدی..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ ۱۴متری لشگر خ رضائی کوی قلی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تماس از ساعت ۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سبلان شمالی خ شهید نوری خ شهی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ نوری..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی شجاعی کوی پورحسین عد..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ سیرجانی ک..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی بن بست ابراهی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی نوروزی فر پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی رسول ..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی خ ۱۰متری شهید حسنی کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سبلان شمالی کوی حوزان جنب تره..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی نوروزی ۸متری..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی کوی وایکان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; سبلان شمالی کوی حقیقت پسند پلا..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ داوود آبادی خ علیپور ..

کولر . گاز

پارکینگ باتوافق

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی روبروی تره بار کوی روستا بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی مج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد تکواحدی

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور کوی ا..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری ۱۴متری لشگر خ ولیعصر ..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ گلسرخ (شهید حسنی) کو..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سبلان شمالی کوی حجا..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی صفری پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سبلان شمالی کوی علیپور پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ طاووسی خ عب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی کوی حوزا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی کوی ارباب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ دیلمی کوی غفارزاد..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی مسجد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی خ حیدری روبروی قنادی گل لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سبلان شمالی کوی سادا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی کوی حمزه لو ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پس..

کولر . گاز . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سبلان شمالی خ ارباب مه..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپو..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی گلبرگ غربی مسیل باختر خ ولیعص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی خ علیپور کوی ص..

کولر . گاز

انباری داخل واحد

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

سبلان شمالی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران