رهن اجاره آپارتمان سئول

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سئول شهرک سئول ک سوم شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سئول خ دوم شرق..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سئول شهرک سئول خ ۴غ..

شوفاژ . کولر . گاز

فقط زوج

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سئول روبرو باشگاه انقل..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; ونک خ سئول جنوبی خ رشید یاسمی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ونک خ سئول بالاتراز چهارراه نیایش کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ونک سئول بالاتر از باشگاه مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سئول شهرک سئول خ ۴ غ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک مسک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ در محوطه

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سئول شهرک سئول خ ۴غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ونک کوی سئول جنوبی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز

۳پارکینگ کمیسیون کامل

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ونک خ شیخ بهائی شمالی خ سئول جنوبی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کمیسیون کامل

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سئول خ ۴ غربی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سئول خ چهارم غرب..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه درکل ۲۷ ساله ; سئول خ نسترن ک چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سئول خ یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سئول شهرک سئول خ یکم شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سئول شهرک سئول خ چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب زوج

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ونک خ سئول ۱۲متری اول (زکی زاده ) ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; ونک خ سئول خ پنجم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سئول خ یکم شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲پارکینگ-انباری مشترک

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سئول روبروی باشگاه انقلاب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; ونک خ سئول روبروی رستوران شکری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سئول نیایش شرقی نرسیده به تقاطع کردستان شهرک مسکونی نور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سئول شهرک سئول خ ۴غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سئول شهرک سئول خ سوم شرقی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سئول خ ۴ غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سئول شهرک سئول خ نسترن پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ونک خ سئول روبروی رستوران باربد بن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سئول شمالی سئول ۱۲متری اول پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; سئول بالاترازنیایش خ دوم شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سئول تقاطع نیایش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-ملک روی شیب واقع میباشد-۲بالکن

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ونک خ سئول باشگاه انقلاب شهرک ..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سئول میدان پیروزان بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; سئول شهرک سئول کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم رویتی-قابل تبدیل

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سئول نبش۱۲ متری ..

شوفاژ . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سئول نبش کوی نست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ونک سئول روبروی رستوران شکری ..

شوفاژ . کولر . گاز

بصورت مبله نیز اجاره داده میشود

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; ونک شهرک سئول کوچه دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ونک سئول شهرک سئول یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سئول دوم شرقی پلاک هن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک سئول کوی..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سئول شمالی خ نسترن پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

پارکینگ باتوافق-اجاره به خارجی اولویت دارد

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سئول پنجم شرقی خ نسترن خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰ ساله ; سئول شمالی خ پنجم شرقی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴ ساله ; سئول خ پیروزان پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

ترجیحا به زوج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سئول شهرک سئول کوی هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵ ساله ; سئول میدان پیروزان خ پانزدهم بن بست ۱۵..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

قدیمی ; سئول خ هشتم شرقی..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سئول کوی هفتم شرقی..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سئول بالاتر از نیایش شهرک سئول کوچه چ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ونک سئول خ پنجم خ یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; سئول نیایش شهرک فجر فج..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ در محوطه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سئول شریفی شهرک سئول کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سئول خ یکم شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی - قابل تبدیل به --/۵۰م ودیعه --۲/۸۰۰م اجاره

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سئول نیایش شهرک فجرفج..

کولر . گاز . باز سازی شده

درب مجزا بازدید با هماهنگی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سئول خ ۸ شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سئول ابتدای سئول نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سئول تقاطع نیایش شهرک نور بلوک ۴ و..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سئول هشتم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سئول شهرک سئول خ چهارم غ..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ونک سئول شمالی شهرک سئول خ چهارم غرب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سئول نبش ۱۲متری دو..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

ترجیحا اجاره به مجرد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; ونک سئول پائین تر از شهربازی کوی پنجم غربی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶ پله به پایین

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سئول نیایش مجتمع نور بل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۱۲بلوک-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نیایش بین سئول و کردستان شهرک نو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سئول نیایش شهرک فجر فج..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ در محوطه

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سئول نبش کوی نسترن پ ۹ پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ونک جنب پارک سئول نرسیده به بزرگراه کردستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; ولیعصر بزرگراه نیایش سئول شهرک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

درب ریموت

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; ونک سئول شهرک فجر فجر دوا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ در حیاط

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; سئول شهرک سئول کوی سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۱۰۰متری:(۲/۱۰۰م---/۳۰م)

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سئول شهرک سئول کوی هفتم شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه واحد ها ۱۵ ساله ; سئول خ نسترن خ چهارم غ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

حیاط خلوت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سئول نبش ۱۲متری دو..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سئول جنب مرکز آموزشی شرکت نفت کوی چ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سئول نبش کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سئول نبش کوی نست..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سئول خ ۴ غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; ونک خ سئول خ پنجم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سئول شهرک سئول خ ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

، ،درب ریموت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; ونک سئول شمالی شهرک سئول دو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سئول بعداز نیایش شهرک سئول ک..

شوفاژ . کولر . گاز

درحال بازسازی

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سئول شهرک سئول خ ۴ ..

شوفاژ . کولر

بازسازی شده

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سئول شهرک سئول خ ۴غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; ونک خ سئول بالاتراز نیایش شهرک سئول کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها ۳۰ ساله ; سئول شهرک سئول خ ۴ غ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سئول نیایش شهرک فجرفج..

کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

سئول

منطقه 3

سه شهرداری تهران