رهن اجاره آپارتمان زرگنده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قلهک زرگنده خ حیدری خ ناز ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; زرگنده خاقانی عطاری مقدم حیدری خ ناز خ شکرآبی..

کولر . گاز

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; قلهک خ زرگنده خ گوی آبادی خ کدوئی خ شکرابی کوی به..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; قلهک خ زرگنده خ عمرانی پلاک..

کولر . گاز

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; زرگنده خاقانی عطاری مقدم شمالی ک شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس زرگنده خ دانشگر کوی حیدری کوی امید..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; زرگنده رودکی جنوبی ک خلی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; زرگنده خ عطاری مقدم کوی جلالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; ظفر خ زرگنده خ دلیری نبش خ دانشگر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; زرگنده خ عمرانی نبش چادرکاپور پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; زرگنده عطاری مقدم شمالی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ قلهک خ زرگنده کوی سادات بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قلهک خ زرگنده خ عمرانی بن بست اسدی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲متر انباری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; زرگنده خ عمرانی نبش چادرکاپور پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; زرگنده خ حسن آباد خ شهید حیدری ک حسن لطفی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; زرگنده عطاری مقدم شمالی ک شهید ها..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ زرگنده خ شیخ ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; قلهک خ زرگنده خ شهید حی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; زرگنده خ شکرابی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; قلهک زرگنده رودکی جنوبی جنب تره بار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

گرمایش از کف

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی خ زرگنده شکر..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرگنده خ نونهالان بن بست گلست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; زرگنده خ عطار..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ قلهک خ زرگنده کوی سادات بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; زرگنده عطاری مقدم شمالی ک شهید ها..

شوفاژ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; قلهک خ زرگنده ک ثن..

کولر . گاز

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; زرگنده خ عمرانی کوی طاهری بن بست..

کولر . گاز . فلت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; زرگنده خ دلیری خ دانشگر خ آزاد منجیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; قلهک خ زرگنده رودکی جنوبی بالاتراز تره با..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خ زرگنده خ حیدری خ خرسند کوی در..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی زرگنده خ دلیری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; زرگنده عطاری مقدم شمالی ک ..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; قلهک زرگنده رودکی جنوبی کوی خلی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; زرگنده خ راجیان خ دلیری ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قلهک خ زرگنده کوی خلیلی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; زرگنده خ دلیری خ دانشگر خ آزادمنجیری ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; شریعتی خ زرگنده خ خاقانی خ رودک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بست شیر..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; زرگنده حسن آباد ۲۴متری نونهالان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; زرگنده خ حیدری پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ قلهک خ حسن آباد خ زرگنده خ حیدری خ خرسند ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زرگنده انتهای حیدری کوچه ناز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; زرگنده خ حیدری پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرگنده عطاری مقدم ک ام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; زرگنده خ عمرانی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرگنده خ عمرانی ک نو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; زرگنده خ حیدری پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرگنده خ عطاری مقدم کوی ام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۲ ساله ; زرگنده خ عطاری مقدم جنوبی ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; قلهک خ زرگنده خ عطاری مقدم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۸مترانباری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ حا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۲ ساله ; شریعتی خ زرگنده خ عطاری مق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . اسپلیت

۲ بالکن

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; قلهک خ زرگنده خ عمرانی کوی گریزپ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرگنده خ عمرانی کوی نو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ زرگنده عطاری مقدم جنوبی خ شیخ (دا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی خ زرگنده خ عطاری مقدم نبش امیدوار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

یکخواب مستر

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; قلهک خ زرگنده خ عمرانی پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری مشترک

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; زرگنده دلیری خ آزادمنجیری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس زرگنده بلوارآرش خ دلیری کوی بابائی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; قلهک خ زرگنده خ خاقا..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; قلهک خ زرگنده خ خاقانی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ظفر خ زرگنده خ عمرانی نرسیده به چهارراه راجیان روبروی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی خ زرگنده خ رودکی شمالی کوی رجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۴۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرگنده خ آرش شرق..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زرگنده بالاترازباغ سفارت روبروی پم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; زرگنده خ کدوئی خ شکرآبی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بست شیرز..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; زرگنده گوی آبادی کوی سرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; زرگنده خ دانشگر خ حیدری خ شکرآبی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; زرگنده خ گوی آبادی خ اردکانی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; زرگنده خ حیدری کوی قربانی بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; زرگنده خ عطاری مقدم شم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زرگنده کوی سادات نبش شکر..

کولر . گاز . اسپلیت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; زرگنده عطاری مقدم شمالی ..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

/-

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; زرگنده عطاری مقدم کوی خا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی زرگنده خاقانی رودکی جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شریعتی زرگنده خ خاقانی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا --/۳م اجاره --/۷۰ م ودیعه

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شریعتی زرگنده خ عطاری مقدم پلا..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر خ زرگنده خ عمرانی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; زرگنده خ دلیری کوی فرهن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; قلهک خ زرگنده خ حیدری کوی قربانی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قلهک زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم کوی نرگ..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; الهیه خ زرگنده جنب بیمارستان جواهری طبقه فوقانی سوپ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; زرگنده خ عطاری مقدم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۹ ساله ; ظفر خ زرگنده خ عمرانی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; ظفر زرگنده خ دانشگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۳۸۳۷۲۲۵۶۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی زرگنده بالاتر از سینما فرهنگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی خ زرگنده خ دانشگر خ حیدری نبش کوی خیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قلهک خ زرگنده خ شهید حیدری کوی ..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; ظفر خ زرگنده خ خاقانی باغ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی زرگنده رودکی جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی خ قلهک خ زرگنده خ عطار..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; زرگنده انتهای نونهالان نبش..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; زرگنده انتهای نونهالان نبش ناز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; قلهک زرگنده خ حیدری کوی سیا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قلهک خ زرگنده کوی قربانی بن بست اما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; زرگنده خ حیدری کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی زرگنده خ دلیری کوی آزاد..

گاز . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; زرگنده خ حیدری ک قربانی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; زرگنده عطاری مقدم بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۲تراس درب ریموت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; زرگنده بن بست محم..

کولر . گاز . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی خ زرگنده خ حسن آباد خ حیدری کو..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره حداکثر به ۴ نفر

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; زرگنده خیابان رودکی جنوبی ک خلیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکزی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی زرگنده رودکی جنوبی کوی خلیل..

کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی زرگنده خ عطاری مقدم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; زرگنده خ عطاری مقدم روبروی دانش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شریعتی زرگنده خ رودکی جنوبی بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

نوسازی کامل-۱ واحد ۸۰ متری هم موجود باهمین قیمت - قابل تبدیل تا ۱۵ م ت

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی خ زرگنده خ حیدری نبش بن ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل تا--/۱۰م -

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک خ زرگنده خ خاقا..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قلهک خ زرگنده خ حید..

کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; ظفر زرگنده خ عطاری مقدم بن..

کولر . گاز . فن کوئل

قابل تبدیل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی زرگنده عطاری مقدم کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; قلهک خ زرگنده خ حیدری کوی ق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; زرگنده خ دانشگر ابتدای خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; زرگنده خ عطاری مقدم بن بست قنات پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب دانشجو

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قلهک زرگنده خ عطاری مقدم کوی بهنام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی زرگنده خ حسن اباد شهید حیدری..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

/- بازدید با هماهنگی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

زرگنده

منطقه 3

سه شهرداری تهران