رهن اجاره آپارتمان دستور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; قیطریه خ دستور جنوبی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; دستور شمالی نبش ره..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; آیت الله صدر دستور شمالی (قلندری) کوی چهارده..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۲۰۰م ودیعه ۵/۵۰۰م اجاره

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شریعتی تقاطع صدر دستورجنوبی خ خانجانی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دستور شمالی بن بست ش..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  108 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دستور جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دستور جنوبی قلندری جنوبی نبش کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-۲پارکینگ

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قیطریه خ دستور پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دستور جنوبی خ قلندری ۱۲متری حبیبی ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قیطریه خ دستور جنوبی کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۳بالکن

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دولت خ دستورجنوبی کوی..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; قیطریه دستورجنوبی باغ سفارت انگلیس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دستورجنوبی خ قلندری جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دستور جنوبی قلندری جنوبی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دستورجنوبی بختیاری خ پر..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . مبله

اجاره به ایرانی :----۲/۸۰۰م----/۳۰م قرارداد ۶ماهه ویکساله

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دستورجنوبی بختیاری خ پر..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . مبله

اجاره به ایرانی :----۲/۸۰۰م----/۳۰م اجاره ۶ماهه ویکسال

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دستورجنوبی کوی خانجانی کوی..

کولر . گاز

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; قیطریه خ سهیل خ دستورشمالی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; صدر خ دستورجنوبی کوی چ..

گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; قیطریه خ سهیل خ دستور شمالی بن بست محمد روب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲انباری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دستور جنوبی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آیت الله صدر دستورشمالی نرسیده به ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دستور جنوبی کوی خانجانی کو..

کولر . گاز . فلت

بازدید با هماهنگی:همکف:اجاره:۴۰۰---/۳۰م ودیعه

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; قیطریه خ دستورجنوبی ۱۲متری حبیبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد-انباری مشاع(۲عدد)

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; صدر خ دستورجنوبی کوی نهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دستور شمالی بن بست ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دستور جنوبی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . مبله . لابی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دستور جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰پله به پائین

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قیطریه خ دستورشمالی خ مهر دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی دستور سپه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دستور شمالی کوی مه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شریعتی بزرگراه صدر خ دستور شمالی (قلندری) خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دستور ابتدای دستور جنوبی ک خانجانی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

بخاری - نگهداری از صاحب خانه

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ قلهک خ دستورجنوبی ۱۲متری حبیبی س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قیطریه خ دستورشما..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; صدر دستور شمال..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دستورجنوبی (قلندری ) کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دولت خ قلندری خ دستور خ پروانه کوی لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شریعتی آیت الله صدر دستور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قیطریه دستورشمالی خ مهردوم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از پل صدر خ سهیل خ دستورشمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شریعتی بالاتر از پل صدر خ سهیل دستور شمالی بن بست م..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط به ۳نفر بزرگسال

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دستور

منطقه 1

یک شهرداری تهران