رهن اجاره آپارتمان جلفا

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جلفا خ سهره ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; جلفا ک قناری ش..

شوفاژ . کولر

بازسازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا خ حقانی بوستان مادران کوی نیلگون..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; جلفا خ دراج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; جلفا خ سیمرغ غربی نبش نیلگون پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جلفا عطا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ چلچله پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جلفا خ سهره..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا کوی شفا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جلفا خ ارسباران کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جلفا خ ارسباران خ عطار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جلفا ارسباران خ عطار خ چلچله ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  125 متر

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ پیشداد خ نرگس حسینی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; جلفا خ دیلمان پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; سید خندان خ جلفا کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سیدخندان جلفا خ شف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; جلفا خ سیمرغ غرب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جلفا خ پیشداد..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی جلفا خ پیشد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جلفا خ قناری غربی خ نیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جلفا کوی سحره پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; جلفا خ عطار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سیدخندان جلفا خ پیشداد بن بست اول پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا خ شفاپی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جلفا خ ارسباران کوی عطار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; جلفا خ قناری شرق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جلفا نرسیده به سیمرغ پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا میدان کتابی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; شریعتی جلفا کاویان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جلفا کوچه سیمرغ..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲ پارکینگ- به خارجی نیز اجاره داده میشود

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جلفا کوی سهره..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

قابل تبدیل:---/۳م---/۵۰م

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ سیمرغ غربی نبش گلز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج کارمند-انباری داخل واحد

۱۸ ساله ; شریعتی خ جلفا خ پیشداد پل..

شوفاژ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; جلفا کاویان غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جلفا خ پیشداد جواهر..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده -

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا عطا..

شوفاژ . کولر . گاز

باز سازی

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جلفا خ کاویان غربی بن بست آرام پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; جلفا کاویان غربی وا..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; جلفا جنب کوی گنجش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جلفا بوستان مادران کوی نیلگون پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; جلفا خ سیمرغ غربی خ گلزار خ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; شریعتی خ جلفا پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بالکن مسقف

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; جلفا روبروی فرهنگسرای ارسباران ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جلفا خ پیشداد جواهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده -

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا ..

شوفاژ . کولر . گاز

باز سازی

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جلفا کوی فرخ سرشت پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مبله نیز اجاره داده میشود

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جلفا خ فرخ سرشت..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دوم سندی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جلفا کوی درنا پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جلفا خ شقاقی نرسیده به سیمرغ نبش خ طوط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ جلفا تقاطع عطار وچلچله پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا ارسباران کوی عط..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; جلفا کوی دانش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جلفا خ چلچله خ ارغوان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; جلفا خ دانش پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا کوی شفاپی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۹۶ متر ۳ خوابه ۵ ساله ; جلفا خ کاویان نبش نیلگون پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۷ ساله ; جلفا خ قناری پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۲انباری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی جلفا ک سه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جلفا خ کاویان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جلال آل احمد اشرفی اصفهانی خ امیر کبیر شمال..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سیدخندان خ جلفا بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جلفا دراج شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی جلفا خیابان عطار پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۹۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سیدخندان جلفا کاویان غربی نبش ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جلفا خ پیشداد جواه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جلفا خ دانش پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; جلفا خ چلچله خ ارغوان پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی جلفا کوی ستا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جلفا ارسباران عطار چلچله ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جلفا دراج شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جلفا سیمرغ غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سیدخندان خ جلفا کوی ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اتاق لباس

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جلفا خ درنا ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازسازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا پیشداد بن بست اول پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جلفا کوی فاخته..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جلفا نرسیده به حکیم کوی ش..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جلفا کوی پرستو پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جلفا خ سیمرغ غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۱۹۴۹۱۲۱

۱۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; جلفا ارسباران نرسیده به فرهنگ سرا ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان جلفا خ مجتبایی کوی کاویان شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا نبش شقاقی کوی طوطی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سیدخندان جلفا خ شقاقی بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جلفا خ نیلگون کوی ستاره پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مزاحم

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ جلفا کوی فاخته پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جلفا ارسباران خ عط..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; جلفا خ نیلگون روبروی بهشت مادران ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; جلفا خ قناری شرقی پلاک ۱۸..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سیدخندان جلفا فرخ سر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جلفا میدان کتابی قناری غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شریعتی جلفا کوی طوطی نبش شقاقی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲پله به پائین

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سید خندان خ جلفا (ارسباران) کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سیدخندان جلفا سیمرغ غربی کوی گلزار کوی پر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; جلفا کوی دراج غرب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; جلفا کوی درنا ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; جلفا خ قناری غربی پلاک ه..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰پله به پایین

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; جلفا نبش سیمرغ غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جلفا خ سیمرغ ساخت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ جلفا بن بست درا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; جلفا خ پروانه پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

درب مستقل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جلفا کاویانی شرقی خ ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; میرداماد خ جلفا خ سیمرغ شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مسترروم

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا خ ارسباران کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سیدخندان جلفا خ قناری غ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جلفا خ قناری غرب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جلفا خ ارغوان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جلفا خ نیلگون خ ستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲نبش

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا کوی فاخته خ نیلگون ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; جلفا سیمرغ شرقی روبروی شقاقی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جلفا ارسباران کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲ بالکن

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جلفا کوی ارغوان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; جلفا خ کاویان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; جلفا کوی پرستو..

شوفاژ . کولر . گاز

یا ۱/۷۰۰م---/۶۰م

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا کوی شف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جلفا نبش دراج غرب..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

جهت بازدید هماهنگی خ جذبی ۲۶۷۰۲۳۴۳داخلی ۸۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; جلفا خ کاویان شر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا سیمرغ غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جلفا میدان کتابی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; جلفا خ سیمرغ شر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فقط زوج////ب

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جلفا خ مجتبائی خ کاویان شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ فرخ سرشت کوی صب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جلفا خ شفاپی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ جلفا خ ارسباران نرسیده به فرهنگسرا ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جلفا خ پیشداد جواهری پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; جلفا خ قناری غربی خ نیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۸ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سیدخندان خ جلفا کوی عقاب کوی پروان..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خ جلفا سیمرغ ش..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/- بازدید با هماهنگی

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا خ فاخته پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سیدخندان خ جلفا کوی شهید فرح..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جلفا خ درنا کوی رزاقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; جلفا کوچه دراج شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جلفا قناری غربی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی درب ریموت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جلفا کوی درنا پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی میدان کتابی خ جلفا کاویان غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۰متر تراس مسقف

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جلفا خ دراج غربی بن بست کامیار ..

کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جلفا خ آذرشهر کوی میلان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جلفا خ قناری غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ ارغ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جلفا ارسباران کوی دانش پل..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; شریعتی بالاترازسیدخندان جلفا ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

یا رهن کامل دوساله قیمت توافقی درب ریموت

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جلفا بهشت مادران خ نیلگون ک پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جلفا خ قناری غربی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جلفا کاویان غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

جلفا

منطقه 3

سه شهرداری تهران