رهن اجاره آپارتمان بلوار کشاورز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ کبکانیان کوی ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوارکشاورز خ دائمی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی سر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ---/۱۸۰م رهن کامل

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز خ کبکانیان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوارکشاورز خ دکترقریب نرسیده به چهارراه ن..

گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار کشاورز بین جمالزاده و کارگر خ همتیان بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوارکشاورز کوی مهربان بن بست شقایق ..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز غربی بالاترازجمالزاده بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب زوج یاخانم و آقا موجه مجرد

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; بلوارکشاورز جنب بیمارستان ساسان کوی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  150 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بلوار کشاورز فلسطین جنوبی خ حج..

گاز . آسانسور . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب پائین تراز شباهنگ کوی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶ پله به پائین

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بلوارکشاورز دکترقریب کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بلوارکشاورز میدان فلسطین کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب نرسیده به شباهنگ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

انباری داخل واحد

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; بلوارکشاورز کبکانیان میدا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; کشاورز خ دائمی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز جنب بیمارستان پار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; بلوارکشاورز خ قریب خ نصرت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ ایتالیا سرپرست شمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی عصرها

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوارکشاورز خ دائمی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر بلوار کشاورز خ کبکانیان ک..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب ک عسگری..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بلوارکشاورزخ دکترقریب کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز بالاتر از جمالزاده بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز بین جمالزاده شمالی و د..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب ک ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; بلوارکشاورز نبش جمالزاده پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴۵ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده خ..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بلوارکشاورز خ کبکان..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری ک گیو پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز خ دکترقریب خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ نصرت شرقی روبروی بیمارستان ام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوار کشاورز اسکندری شمالی خ خازنی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بلوار کشاورز خ ق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه ۲۱ ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز جنب بیمارستان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; بلوار کشاورز جمال زاده شمالی خ قدرپ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوارکشاورز خ عبدالله زاده کوی زیب..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۲۰متربالکن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بلوار کشاورز خ مظفرشمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری کوی زرکش پلا..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوارکشاورز عبدالله زاده کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بلوارکشاورز خ عبدالله زاده جنب سازمان آب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بلوارکشاورز خ نصرت خ ثابت پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار کشاورز خ وصال شیرازی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر - طبقه ششم ۴۰ ساله ; بلوارکشاورز جنب بیمارستان ..

گاز . آسانسور . فن کوئل . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوارکشاورز روبروی بانک صادرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی افش..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

یا ۲/۷۰۰م----/۳۰م

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده ک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بلوارکشاورز خ ایتال..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار کشاورز خ نادری بالاتر از ایتالیا نرسید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ رامسر بن بس..

کولر . گاز

اجاره به زوج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بلوار کشاورز کوی شهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بلوار کشاورز بالاتر از خ فرصت شیرازی کوی پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ولیعصر بلوار کشاورز کوی دانش کیان پ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوار کشاورز خ کبکانیان کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بلوارکشاورز خ عبدالله زاده کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بلوارکشاورز خ ایتالیا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بلوارکشاورز خ دکترقریب کوی عسگر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۵ متر - طبقه چهارم قدیمی ; بلوارکشاورز جنب بیمارستان پارس..

شوفاژ . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد- به مجرد اجاره داده میشود

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار کشاورز خ قدر خ ثابت کوی ادیب پیشاور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بلوار کشاورز کوی محمد قریب کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار کشاورز خ قدر خ ثابت کوی ادیب پیشاور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل-طبقه اول ۵۰متر انباری به عنوان سوئیت-طبقه چهارم ۲۰متر انباری

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به م ولیعصر فلسطین شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید باهماهنگی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رویتی چهارم

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار کشاورز جمالزاده کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به بیمارستان امام بن..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل- بازسازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بلوار کشاورز خ کبکانیان کوی مرت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۱۵۰م

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; بلوار کشاورز عبدالله زاده کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; بلوار کشاورز تچهارراه کارگر ک..

شوفاژ . کولر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; بلوار کشاورز دکتر قر..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز جنب بیمارستان پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

سرایداری - بازسازی- کلا۱۳۰واحد

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بلوارکشاورز جنب بیمارستان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز تقاطع کارگر جنب بانک ملی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

بازدید با هماهنگی از ساعت ۹ الی ۱۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ دکتر قریب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تقاطع گارگر شمالی ک ..

کولر . گاز

بازسازی

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز مقابل هتل اسپیناس خ ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; بلوارکشاورز بین کارگر و جمالزاده خ پیام آوران کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸پله به پائین

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین جنوبی ک ح..

شوفاژ . کولر . گاز

مالک

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوارکشاورز خ عبدالله زاده خ سر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; بلوار کشاورز سهیل خ نادری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا ----/۸۰م رهن کامل

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بلوار کشاورزخ عبدالله ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

درب ریموت

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار کشاورز روبروی هتل اسپیناس خ حس..

کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورزفلسطین شمالی کوی نائبی ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز قریب شهیدی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز خ دکتر قریب ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید باهماهنگی

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز بر خ فلسطین شمالی نبش ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بلوارکشاورز خ عبدالله زاده نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز دکترقریب بالاترازچهارراه نص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۴۴۴۹۷۶۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; بلوار کشاورز دکتر قر..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده کوی همسیان بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز ک شیرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ دکتر قریب کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بلوار کشاورز خ کبکانیان کو..

کولر . گاز . پکیج

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز بر خ فلسطین شمالی نبش ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تقاطع کشاورز و فلطیلن بنبست رجایی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

پارکینگ مشترک- درب ریموت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیر همکف ۱۱ ساله ; بلوار کشاورز دکتر قر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله نوری کوی شه رستمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; انقلاب بلوار کشاورز خ جعفرز..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۲مترانباری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز خ فلسطین کوی ذاکری بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۶۹۶۱۴۶۰-درکل ۲۰ واحد

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بلوارکشاورز فلسطین جنوبی بن بست رجائی ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کنتور آب و برق وگازجداگانه-پارکینگ مشترک

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ ۱۶آذر پایین تراز نصرت بن بست بهن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده نبش مرتضو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز دکترقریب کوی شهید..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه زیر همکف ۶ ساله ; تقاطع بلوار کشاورز و امیرآباد خ ق..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

درب مستقل ،

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستانن امام خمین..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

قابل تبدیل ، ،درب ریموت ،

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز جنب بیمارستان پ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری بن ب..

شوفاژ . کولر . فن کوئل

بازسازی شده کامل - حتی مجرد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بلوار کشاورز بالاتراز چهارراه ایتالی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار کشاورز خیابان کبکانیان ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورزخ دکتر غریب بعد از چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

اختلاف سطح

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; کشاورز دکتر قریب..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; بالاترازبلوارکشاورز کوی شی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

، ،درب ریموت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ قریب پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; بلوارکشاورز دکترقریب نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین ک شهید حج..

کولر . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بلوارکشاورز خ نادری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بلوار کشاورز فلسطین خ طوس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; بلوارکشاورز خ عبدالله زاده کوی رست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بلوار کشاورز خ دکتر قریب پایین تر از فر..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز کبکانیان ک فرزا..

کولر . گاز

اجاره حتی به خانم مجرد - بازسازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز فلسطین شمالی نبش پروی..

کولر . گاز

بازسازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار کشاورز تقاطع بلوار کشاورز و امیر ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده ک..

شوفاژ . کولر . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار کشاورز خ کبکانیان نبش کوی هفت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب خ صهبا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فلسطین بلوار کشاورز کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بلوارکشاورز دکتر قریب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز غربی نرسیده به جمالزاده ک پیام اورا..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز ابتدای نادری ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز بین جمالزاده و کارگر خ پیام آوران کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بلوار کشاورز خ عبدالله زاده خ شه رستمی (شق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; بلوار کشاورز دکتر قریب کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بلوار کشاورز

منطقه 6

شش شهرداری تهران