رهن اجاره آپارتمان اختیاریه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی خ فتاح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب الزمان کوی بانک خ ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . مسترروم

در۲ بلوک

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی بانک خ سعادت..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از مسجد صاحب الزمان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; اختیاریه شمالی کوی غف..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اختیاریه خ رزاقی خ شمیرانی پلا..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . هواساز

۲بالکن

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اختیاریه خ تسلیمی کوی مطلب نیا پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی نرسیده به بهستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; اختیاریه جهانی نیا بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; اختیاریه کوی فتاحیان پلا..

کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ فتاح پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کوی فراستی بن بست ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی مسعود ساختمان پاسا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی بین پاسداران و ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی نیلوفر پلا..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لندری

۸مترانباری-اجاره به خانواده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه جنوبی خ غیاثوند پلاک..

کولر . گاز

به مجرد موجه اجاره داده میشود

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اختیاریه خ شهید لطیفی خ نوروزعل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ زرنگ کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اختیاریه بالاتر از دولت خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  126 متر

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه شمالی کوی فت..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد موجه اجاره داده میشود

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی بالاتراز دولت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  78 متر

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اختیاریه نرسیده به پاسداران کوی عابدین زاده کوی نا..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی نیا بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-۱۰مترانباری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی پایین تر ازبهس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

مستخدم

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه جنوبی ک ر..

کولر . گاز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ عابدینی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از چهارراه پاسداران خ عابدینی خ جهانی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۱۰ متر ۲ خوابه ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی روبروی کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه جنوبی خ محسنی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی ک ن..

کولر . آسانسور . پکیج

۱۴۸ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش مسعود کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  148 متر

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; اختیاریه شمالی روبروی بلوار افشاری پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه خ ناران..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه خ مسعو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اختیاریه شمالی روبروی بلوارافشاری پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی خ ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی سیمین رو بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اختیاریه شمالی خ دوق..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; اختیاریه خ یزدانیان یکم پل..

کولر . گاز

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; اختیاریه جنوبی بالاتر از بهستان دهم بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی بلوارافشاری بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی خ مسعود بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی رازقی شمیرانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; اختیاریه شمالی کوی سفیه نبش گلایل پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; اختیاریه شمالی بالاترازمیدان خ عابدینی خ جهانی نیا کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ نوریان خ آذرمینا خ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; اختیاریه بالاتر از مسجد صاحب الزمان کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی ک مسعود ک منتظری ..

کولر . گاز . فلت

۴پله به پایین

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز نبش کوی پازوکی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد-پارکینگ اجاره ای موجودمیباشد

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی یزدانیان..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی خ جو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در ۲بلوک

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; اختیاریه نبش جهانی نیا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه خ عابدینی زاده کوی نصیری راد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی مسعود کوی منتظری کوی واثقی ..

کولر . گاز

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی افخمی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم سندی-اجاره به خانواده مذهبی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی کوی انتص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی بن بست نا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی مسعود بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه جنوبی کوی مسعود کوی منتظری کوی واثقی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اختیاریه جنوبی خ رازقی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه خ مطلب نیا کوی نظری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

بازدید با هماهنگی زنگ سرایداری تاساعت ۲۱

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اختیاریه شمالی تسلیمی پازوکی روشن جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اختیاریه جنوبی کوی مسعود کوی منتظری کوی واثقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

واحد ۱۰سال ساخت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی لط..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

باکمیسیون کامل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ غفا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اختیاریه شمالی کوچه غ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

جکوزی داخل واحد

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اختیاریه جنوبی نرسیده به..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

به مجرد داده نمیشود

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه شمالی نبش کوی غفاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی نرسیده به بهستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; دولت اختیاریه جنوبی چهارراه دلبخواه ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; اختیاریه شمالی کوی غفاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا بن بست محسن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اختیاریه جنوبی بالاتر از مسجد صاحب الزمان کوچه اقخم..

شوفاژ . کولر

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اختیاریه کوی افخمی ست..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی کوی حسین ..

کولر . گاز

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی ارم چهارم خ هاتف اصفهانی نبش جوا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  117 متر

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی خد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اختیاریه بالاترازچهارراه خ عابدینی ز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; اختیاریه جنوبی خ مسعود بن بست..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; اختیاریه خ رازقی شمیرانی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اختیاریه کوی فتاحیان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از ا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی کوی صفی بن بست ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا بن بست مح..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه کوی شهید فتاح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اختیاریه خ عابدینی خ جهانی نیا بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اختیاریه خ عابدینی زا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فقط زوج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ دوقوز کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; اختیاریه روبروی مسجد صاحب الزمان کوی مسعود بن بست او..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی کوی صفی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا بالاتر از مس..

کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ داور پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; اختیاریه شمالی خ یزدانیا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; اختیاریه جنوبی خ مسعود بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اختیاریه خ زرنگ خ ابه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; اختیاریه خ لطیفی خ معماری پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ نمازاده کو..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی خ خداجو خ نائب پور ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت نبش اختیاریه جنوبی نبش ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی روبروی بانک..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه اول همکف میباشد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ; اختیاریه شمالی بلوارافشاری بن بست افشاری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

ازسن بنااطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; اختیاریه شمالی کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . دوربین مداربسته

۲لاین آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ یزدانیان..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دولت کیکاووس کوی دوم بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اختیاریه جنوبی روبروی کوی ا..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ یزدانیا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه خ خداجو کوی نایب پور بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اختیاریه خ رضا جهانی نیا خ احمد افشا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اختیاریه جنوبی لطیفی ک غفوری بن بست ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; اختیاریه خ زرنگ خ ابهری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰پله به پائین-

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; اختیاریه خ زرنگ خ ابه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰ پله به پایین

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; اختیاریه جنوبی خ فتاحیان بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اختیاریه بین اختیاریه و دولت کوی ..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اختیاریه میدان اختیاریه پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اختیاریه خ خداجو بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی خ خداجو خ نای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اختیاریه جنوبی بن بست ف..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی کوی غفاری گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

بصورت کوتاه مدت اجاره داده میشود-یک ماهه ۶/۵۰۰ماهیانه

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; اختیاریه شمالی کوی غف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اختیاریه خ عابدینی خ جهانی نیا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی کوی جو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی نگار ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت اختیاریه جنوبی بن بست ان..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; اختیاریه کوی رازقی شمیرانی کوی فردوس..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; اختیاریه جنوبی خ رازقی شمیرانی بن بست چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی خ محسنیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی اختصاصی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا کوی صاحب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اختیاریه شمالی نیمروز پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی بانک کوی شهر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی خ جو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ عابدینی زاده خ جه..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کوی محسن ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; پاسداران اختیاریه شمالی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اختیاریه شمالی کوی به..

گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ-در کل ۱۲ واحد

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اختیاریه

منطقه 3

سه شهرداری تهران