خرید کلنگی گلبرگ غربی

۲۲۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ غربی بین هلال احمر و تقاط..

کولر . گاز

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی دولت..

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان امام رضا خ گلشن دوست خ نوروزی فر ..

بادستور نقشه ۴طبقه ۵۰متری

زمین: ۲۸۰ متر ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی رضازاده پل..

زمین: ۷۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ابتدای خ سامان ج..

۷۴متر تجاری + ۳۳ متر بالکن و انباری ، قیمت زمین و تجاری با هم

۴۵ متر - زمین: ۷۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری پلاک ..

کولر . گاز

زمین: ۶۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی خادمی بن بست ابر..

قابل تجمیع با ملک همجوار

تهران خرید کلنگی

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوک..

زمین: ۱۰,۰۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مدنی شمالی نبش خ امامی پ..

دوبر - فاقد جواز ساخت

۱۶۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ عادل زا..

کولر . گاز

زمین: ۴۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین ۱۶ متری و کرمان خ ابراهیم نژاد خ قاری نب..

۲۵متر تجاری

زمین: ۲۶۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی تقاطع ۱۶متری اول خ صفائی..

۳۰متر تجاری - ۷۰متر انباری تجاری

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلشن دوست خ نورو..

دستور نقشه ۴طبقه

۹۰ متر - زمین: ۱۷۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ مسیل باختر خ نوروزی ف..

کولر . گاز

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین هفت حوض وبختیاری پل..

موقعیت تجاری

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ابراهیم نژاد کوی خ..

مشارکت و معاوضه انجام میشود

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش ک رح..

۶۰ متر تجاری

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ابراهیم نژاد خ قاری ..

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر نرسیده به امام علی دسترسی..

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۳۱۵متر گاراژ تجاری +۱۷۵متر بنای مسکونی+ ۱۰۰متر انبار تجاری + ۱۰۰ متر مغازه تجاری

زمین: ۱۹۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نق..

۴۰مترتجاری

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ۱۳۶..

زمین: ۵۳۶ متر قدیمی ; نارمک گلبرگ غربی نبش سا..

۱۳۲مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

۲۲۰ متر - زمین: ۱۸۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

زمین: ۳۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به اتوبان اما..

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکب..

زمین: ۱۰۴ متر ; گلبرگ غربی مسیل باختر بین خ ایزدی ..

شوفاژ . کولر . گاز

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

۲۰متر تجاری

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی حوزان کو..

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی م ۶۲ کوی گلبرگ..

زمین: ۱۵۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی بن بس..

دارای دستور نقشه۴ طبقه

تهران خرید کلنگی

زمین: ۱۲۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاترازخ کرمان نب..

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فردشمالی..

۱۸۰ متر - زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکب..

شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۳۱مترتجاری

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگر خ شهید فتحی بن..

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرخ مرادی ..

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ شهید مجید..

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ نوروزی فرد شمالی ..

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید قاری کوی شهید ..

زمین: ۱,۸۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری پلاک ..

از تجمیع ۶ پلاک -۳بر

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلشن دوست خ انوار بن بس..

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ایزدی کو..

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی حیدری خ نقابی کوی ..

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر ۸متری ولیعصر کوی گلستا..

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ مرادی کوی زنده دل ..

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به بزرگراه امام علی قواره د..

۱۸مترتجاری

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان سبلان خ حیدری کوی حوزا..

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش میدان ..

برق 3 فاز

۸۳متر تجاری

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرد کوی ..

جواز ۴طبقه

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شهی..

۲باب تجاری

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ رحمتی بن بس..

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ضلع جنوب غربی تقاطع..

۳۰مترتجاری سرقفلی واگذارشده

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ علیرضا رحمتی بن ..

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ قاری کوی..

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۶متر تجاری

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حید..

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ مرادی کوی مسل..

دارای ۴ طبقه مجوز ساخت

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری نبش خ ح..

۳۱متر تجاری و۸متر انباری تجاری

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶ متری دوم جنوبی خ رحمتی ..

۲۱متر تجاری-دستور نقشه

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حید..

گذر ۱۲متری-قابل سکونت

زمین: ۶۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی ۸متری انوار ..

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی ستارامینی کوی مراد..

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلستان پایینتر از داروخا..

۱۲۰ متر تجاری ملک وسرقفلی

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی عادل ز..

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر ۸متری انوار۶ مت..

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ای..

۱۵ متر تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی شهید حیدر..

۱۸/۶۰مترتجاری

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ای..

۱۵متر تجاری

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاتر از میدان سبلان خ شهید حی..

۱۴مترتجاری- دستور نقشه ۴طبقه

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ یکم خ..

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی حیدری نقابی کوی..

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ شهید نوروزی فرد..

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کوی..

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش متروگلبرگ پلاک..

۱۵۰ متر تجاری

زمین: ۵۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی انوار ک..

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به هفت حوض جنب با..

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی شهید حید..

زمین: ۳۹۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام ..

قابل تجمیع با ملک همجوار-دستورنقشه ۶طبقه درکل۱۸واحد

زمین: ۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید محمدعلی اکبری بن..

از طول بر اطلاع نداشتند-معاوضه در مهرشهر

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ خادمی کو..

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان ۶۲ کوی گل..

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; مجیدیه جنوبی خ گلبرگ غربی کوی شهی..

معاوضه با ملک یا آپارتمان

زمین: ۱۵۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ جعفری خ ..

۱۴ متر مغازه فاقد سند تجاری با جواز کسب

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ شهید عباسی کوی..

۲بر

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده بامام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش ش..

کولر . گاز

۲نبش

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی صفایی خ نوروزی کوی اسلامی ..

جواز ساخت۴طبقه

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی کوی ۸ متری انوری کوی..

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی ..

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۵متر تجاری با ملک وسر قفلی

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ خ گلستان روبروی ب..

۱۶متر و۶متر تجاری

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوک..

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶متری دوم کوی رحمتی پل..

۲۱مترتجاری-دارای دستورنقشه

زمین: ۱۵۶ متر قدیمی ; مجیدیه جنوبی گلبرگ غربی خ صفائی خ قاری ..

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش کوی رحمتی..

۷۰ متر تجاری -تجمیع شده

زمین: ۲۶۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین مدنی و امام..

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی جنب بانک سرم..

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ مرادی کوی زنده دل ..

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۶متر تجاری با ملک وسر قفلی

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کو..

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگ..

۷۰مترتجاری

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوکت..

معاوضه با آپارتمان در منطقه

زمین: ۶۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ایزدی کوی گن..

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ایستگاه مترو فدک کوی حا..

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ حیدری نبش خیر ابا..

۴۰متر تجاری

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شه..

۲نبش -دارای ۲باب مغازه درکل ۲۵ متر

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ا..

۱۵متر تجاری

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ رحمتی جنب پارک پلا..

با تخفیف

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ شهید نوروزی فرد..

دستور نقشه

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ مهرانپور پلاک..

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ عباسی..

زمین: ۱۹۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶متری دوم خ الیاسی ..

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ایزدی ..

۱۵مترتجاری

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ رضایی کوی..

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کو..

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کوی..

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۵متر تجاری با ملک وسر قفلی

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر نرسیده به امام علی دسترس..

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی فتحی کو..

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ضلع شرقی میدان سبلان بن بست شهید حسن ر..

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

۱۹مترتجاری

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کرمان جنوبی خ عباسی بن ..

۲نبش

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ای..

۱۵مترتجاری-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی کوی محمد علی ج..

تجمیع شده با ملک کناری

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

۲۵متر تجاری با ملک و سرقفلی

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلستان روبروی باشگاه شاهین..

دارای ۱۶ متر تجاری

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ا..

۱۵متر تجاری

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری نبش خ ح..

۳۱مترتجاری-۸مترانباری تجاری

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ حیدری نبش خیرآباد..

۴۰مترتجاری-دستور نقشه۴ طبقه ۷۵متری

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کرمان جنوبی خ نصیری..

یک باب مغازه ۱۲متری

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ لشگ..

دارای ۱۶متر تجاری

۹۰ متر - زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی شهید رح..

کولر . گاز

گذر۸متری

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شه..

۲نبش -دارای ۲باب مغازه درکل ۲۵ متر

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی..

۲۵مترتجاری

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; نارمک هفت حوض خ گلبرگ غربی جنب بانک سرمای..

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ لشگر پل..

۱۶مترتجاری

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ای..

۱۵مترتجاری

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; نارمک گلبرگ غربی خ گلستان کو..

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید صفایی خ ۸ متر..

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کمیجانی خ مهرانپور خ ..

۱۳مترتجاری

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی امینی بن..

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلستان کوی پا..

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به چهارراه ..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

گلبرگ غربی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران