خرید کلنگی فرجام غربی

۱۵۶ متر - زمین: ۲۱۵ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه خا..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۸متر تجاری

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عبادی کوی گل رز ..

معاوضه با آپارتمان نوساز

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ۴۳ کوی شکی..

زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; نارمک خ آیت خ فرجام غر..

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین چهارراه ولیعصر و سراج جنب بانک ..

دارای ۸۰ متر تجاری

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عب..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۵۵ خ ۱۶۲..

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین هنگام و آ..

۱۷۰متر تجاری

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام غربی روبروی خ۴۱ ..

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

تهران خرید کلنگی

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین چهارراه خاور و و..

۱۱۰مترتجاری

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; فرجام غربی خ عبادی کوی ر..

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین خاور و حیدر..

۶۰مترتجاری

۵۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۲۰ ساله ; فرجام غربی تقاطع ولیعصر پلاک..

گاز

مناسب برای پاساژ و بانک - قیمت زمین و تجاری با هم-۷۰متر تجاری

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; فرجام غربی جنب رنگ فروشی عالی..

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ برادران باقری کوی عب..

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; نارمک فرجام غربی خ ۳۷ خ ..

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی اردیبهشت خ شهید..

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری -۲نبش

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عب..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عب..

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیع..

۴۳متر تجاری

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی اردیبهشت خ شهید..

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر خ احد..

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی اردیبهشت خ شهید ..

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر ..

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر چهار راه ولی..

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; فرجام غربی میدان ۳..

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر خ احدز..

۱۵متر تجاری

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر ک مح..

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; فرجام خ حیدرخانی خ بوست..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به سراج روبروی اتوگالری داتی..

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش بلوار اردی..

زمین: ۴۷۲ متر قدیمی ; فرجام غربی خ حیدرخانی کوی ..

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری بر دیگر ۳۵

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ خ شکیب..

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; فرجام غربی ابتدای اردیبهشت پلا..

زمین: ۲,۲۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی خ خاور خ احد زاده ساختمان سجاد..

موقعیت اداری و تجاری

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; فرجام غربی خ احدزاده ک بو..

کولر . گاز

زمین: ۴۷۲ متر قدیمی ; رسالت چهارراه دردشت اول خ حیدرخانی..

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر کوی م..

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; فرجام غربی جنب پارک فر..

۱۸۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی کوی کاشا..

شوفاژ . کولر . گاز

۲نبش

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۱۷۴/۲نبش با..

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; فرجام غربی ایستگاه مسجد آل محمد ۱۰متری ..

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش خ ۲/۱۷۴بین باقری و ..

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; فرجام غربی حیدرخانی کوی ..

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری-۲بر-بردیگر:(۳۵متر)

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; فرجام اردیبهشت کوی فرزانه ..

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; فرجام غربی کوی تاجیک نژاد پلا..

قابل معاوضه

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به نیروی در..

موقعیت تجاری

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین هنگام ونیروی دریایی پ..

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; فرجام غربی تقاطع نیروی دری..

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; فرجام غربی حدفاصل آیت و حیدر..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; فرجام غربی خ عبادی جنوبی احدزاده غربی کوی علی دولت ..

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرجام غربی حیدرخانی لایق..

زمین: ۱,۴۶۵ متر قدیمی ; فرجام غربی تقاطع خانعلی و نظا..

۳بر

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; فرجام احدزاده ک عزیزی پلاک..

گاز

دستور نقشه ۴ ط

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; فرجام خ احدزاده کوی آبن..

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; فرجام بین زرین و عاد..

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ خ شکیب..

زمین: ۱۸۰ متر ۲۵ ساله ; فرجام غربی تقاطع نیروی دری..

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه..

۵۱متر تجاری -

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; فرجام خ گلشنی نبش ۱۶۸ غ..

گاز

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; فرجام نرسیده به خ حیدرخانی خ ۳۷ کوی ..

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

گاز

۴۰ متر مغازه

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر خ برادران باقری..

گذر ۱۰متری-جواز ۶طبقه مسکونی + ۲طبقه مشاعات

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; فرجام خ احدزاده ک بوس..

کولر . گاز

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; فرجام غربی میدان۱۰۰ پشت مسجد جامع خ ..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی حیدرخانی بن بست سعادتمند ..

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; سراج ک فرزانه آزاد..

کولر . گاز

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ حیدرخانی خ بو..

زمین: ۴۸۸ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش آیت..

کولر . گاز

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; فرجام بلوار اردیبهشت کوچه ..

کولر . گاز

قابل تجمیع با ملک مجاور

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام خ باقری ک آب نی..

کولر . گاز

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; سراج ک فرزانه آزاد..

کولر . گاز

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; فرجام خ شهید احد زاده کوی مشیر بن..

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; فرجام غربی خ خاور کوی بوست..

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; فرجام بلوار اردیبهشت کوچه ..

کولر . گاز

قابل تجمیع با ملک مجاور

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; فرجام غربی خ احد زاده کوی شهید ..

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; سراج نجفی اصفه..

کولر . گاز

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; سراج بالاتر از دلاوران ک شهیدباقری سمت ..

کولر . گاز

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه ..

دارای ۵۸متر تجاری

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی ۱۲متری شقایق خ ۱۷۴غربی خ..

گذر۱۶ متری

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; فرجام غربی عبادی جنوبی نرسیده به باقری کوی ساجدی بن بست..

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; سراج بالاتر از پمپ بنزین ک شهید فرا..

کولر . گاز

زمین: ۲۲۰ متر ۲۵ ساله ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

گاز

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی..

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر جنوبی ..

کولر . گاز

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین نیرو دریایی و خ آذر جنب پ..

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; فرجام خ احدزاده ک ب..

کولر . گاز

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سراج روبروی بانک تجارت ک جا..

گاز

۲۵ متر مغازه ملک و سرقفلی

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام روبروی خ۴۱ پل..

کولر . گاز

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بعد از چهارراه خاور مقابل س..

زمین: ۲۰۸ متر ۳۰ ساله ; فرجام نرسیده به خیابان حیدرخانی خیابان ۳۷ کو..

شوفاژ . کولر . گاز

زمین: ۱۵۰ متر ۲۴ ساله ; قنات کوثر ۴غربی..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر ۲۸ ساله ; هنگام ۳۰متری اول شهید دلو..

کولر . گاز

ت.ت/ ۱ باب مغازه ۲۵ متری،ملک و سرقفلی - قیمت زمین و تجاری باهم

زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; سراج ک ۱۰۸ ..

کولر . گاز

زمین: ۳۶۰ متر ۳۰ ساله ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

فرجام غربی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران