خرید کلنگی حکیمیه

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک گلریز چهارم..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فازیک پیام یک ..

فروش ۳ دانگ از۶ دانگ

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خر..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه سازمان آب ۱۶ متری ..

موقعیت تجاری صنعتی باکاربری های تکنولوژی(کامپیوتر وصنایع مخابراتی)

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ یاس اصل..

معاوضه با ۴طبقه تک واحدی

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ پیام هشت..

جواز ۷طبقه

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه سازمان آب نبش خ پنجم شید..

موقعیت تجاری صنعتی دارد-۲۱۲متر تجاری -۲۸۰متر اداری

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه سازمان آب روبروی غذاخوری..

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک وافجر بلوار افق خ خلیلی..

زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار روبروی تر..

گاز

۱۷۰متر تجاری

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ یاس گلستان ..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فازیک خ خرم کوی پگاه د..

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ سازمان آب ۱۰متری..

۲بر

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز ۳ بلوار بهشت خ ارکیده پنجم ..

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز یکم خ سحر ..

گاز

بر بی اطلاع

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر بلوار افق خ خلیلی..

زمین: ۲,۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار شهید بابائیان کوی امام حسین..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یکم خ سحر کوی ..

زمین: ۲۲۱ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه خ طل..

زمین: ۲,۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار شهید بابائیان کوی امام حسین..

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر بلوار افق خ خلیلی..

زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۳ خ ارکیده ارکید..

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

قولنامه ای

زمین: ۲,۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار شهید بابائیان کوی امام حسین..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یکم خ سحر کوی سح..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ پگاه دوم شر..

۲نبش

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر خ نور خ گلست..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یکم گلریز ۴ ..

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

قولنامه ای

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار جنب لوسترباران پل..

موقعیت تجاری میباشد

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه فاز یک خ خرم کوی ..

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر بلوارافق خ خلیلی ب..

زمین: ۲,۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوارشهیدبابائیان کوی امام حسین ..

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز ۱خ سحر ک..

گاز

بر بی اطلاع

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

بردیگر:۲۸متر-سند وزارت دفاع

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه سازمان آب پلاک ه..

زمین: ۲۰۰ متر ; حکیمیه فاز یک گلریز چهارم ..

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; حکیمیه بلوارفجر..

موقعیت تجاری

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۱ خ سحر کوی س..

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه شهرک والفجر خ گلس..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار..

۱۳۰ متر - زمین: ۲۲۱ متر ۲۰ ساله ; حکیمیه خ طلوع..

کولر . گاز

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; حکیمیه فازیک خ سحر کوی سحر..

۱۹۸متربنا

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

از طول بر اطلاع نداشتند

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم خ پگاه..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم خ پگاه ..

زمین: ۲۲۱ متر قدیمی ; حکیمیه خ طلوع..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر بلوارافق خ شهید محمد..

گذر۲۰ متری-ازتجمیع ۲ ملک ۲۴۰متری-دارای دستور نقشه

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۳ کوی شقایق..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بوستان ی..

اطلاع دقیق نداشتند

۹۰ متر - زمین: ۲۱۹ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۲ خ فروردین نبش لال..

کولر . گاز . آیفون تصویری

درکل ۲پارکینگ-۴۰مترتجاری

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز یک نبش میدان روبروی بانک تجارت درما..

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس حکیمیه بلوار بهار خ بهشت یکم ..

کولر . گاز

قابل تجمیع

زمین: ۲۲۱ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه (فازیک) خ خرم خ شبن..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه یاسمن هش..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم نبش گلریز یک پلا..

۱۶۱مترتجاری

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فازیک خ خرم خ شبنم کوی..

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک بلوار نور خ نهالس..

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; حکیمیه فازیک خ گلریز اصلی کوی گ..

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه سازمان آب خ شیرازی پل..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ ارکیده دو..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار پلاک ه..

جوازتجاری داده میشود

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ سحر کوی سحر چه..

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; حکیمیه فازیک خ خرم خ گلریز گل..

قابل تجمیع

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم خ گلریز کوی گلر..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار بهشت دوم پلا..

ازطول براطلاع نداشتند

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه سه راه بابائیان بلوار بهار روبروی تال..

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ ارکی..

گذر۱۲متری

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه خ خرم پگاه چهارم پ..

۱۵مترتجاری- معاوضه با آپارتمان

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه سازمان آب چهارراه شیدائی بن..

۵۰مترتجاری-بردیگر ۲۵متر

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار ابتدای بلوار بابائیان ن..

۲بر:۱۰متر

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار خرم نبش پگاه چهارم پ..

۴۰ متر - زمین: ۴۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ وفادار شرقی کوی دانشگاه (پن..

کولر . گاز

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ احسان خ سیزدهم قوار..

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ ارکی..

گاز

گذر۱۲متری

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم کوی پگاه پلاک..

تجمیع ۲ملک همجوار-به مرحله فیش رسیده

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار نبش لا..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار گلس..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک گلریز پ..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ بهشت خ ارغوان پ..

۲کله

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه خ پگاه یکم..

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه خ خرم روبروی میوه تره بار شهردا..

۴طبقه پارکینگ-به فیش رسیده-یک طبقه تجاری ۳ طبقه رستوران ۲ طبقه سند اداری -گذر ۲۵متری-۶۰مترتجاری-ترجیحا مشارکت-۳بر

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ بهشت خ بوستان ..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز ۳ خ بهشت اصلی جنب آرایش..

از طول بر اطلاع نداشتند-موقعیت اداری

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک خ خرم کوی شبنم پگ..

زمین: ۳۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ ارکی..

گاز

گذر۱۲متری

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک خ پگاه یک ..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ شبنم کوی خ..

گذر۱۶متری

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار لاله چه..

زمین: ۲۰۰ متر ۲۴ ساله ; حکیمیه بلوار بهار ابتدای بلوار باباییان نبش لا..

بر دیگر ۲۰متر- ۱۵۰متر مسکونی۲۰۰متر رستوران

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر کوی شهید محم..

تجمیع شده با ملک کناری

زمین: ۳۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ ارکی..

گاز

گذر۱۲متری

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز اول میدان فرهنگ خ خرم کوی پگا..

کولر . گاز

کمیسیون کامل-مشارکت ۵۰ به ۵۰-بلاعوض ۲۰۰م-شیرینی مشاور

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ پلاک ه..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار خ لری جانی کو..

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز ۲ گلستان ۱ ن..

گاز

۹۰متر تجاری

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ بهشت خ دانش کوی دانش..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه خ پیام ۲..

گاز

زمین: ۳۰۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ شقایق نبش شقایق ..

بدون جواز:(۲/۲۰۰میلیارد)-جواز ۷۲% بنا

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار نبش لا..

گاز

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار سازمان آب خ مقدم ..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ پلاک ه..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه بلوار بهار گلس..

قابل سکونت- معاوضه با ۴ واحد آپارتمان در تهرانپارس

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم..

دارای موقعیت تجاری - پهنه M۱۱۳

زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار نرسیده به تربیت معلم ..

۵۰%قابل معاوضه با آپارتمان یا ویلا

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار جنب بانک ا..

دارای جواز ۱۳۸ مترتجاری و۲طبقه مسکونی

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه فاز یک خ خرم س..

۲بر

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم کوی سحر ا..

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه خ فروردین شک..

گاز

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ پیام ۲غر..

کولر . گاز

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه خ پیام ۲..

گاز

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ پیام ۲غ..

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس حکیمیه بلواربهار خ فروردین خ ..

کولر . گاز

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار نبش لا..

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ لاله..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

حکیمیه

منطقه 4

چهار شهرداری تهران