خرید کلنگی حسین آباد

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانش..

مشارکت ومعاوضه نمیشود

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; حسین آباد خ گلزارشرقی کوی آس..

۳دانگ از ۶دانگ برای فروش میباشد

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات کو..

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد روبروی ..

زمین: ۳۳ متر قدیمی ; حسین آباد مژده فرعی چ..

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر خ گلزار شر..

بردیگر:(۱۵متر)

زمین: ۱,۱۰۰ متر قدیمی ; حسین آباد بزرگراه صیاد م دوم حسین آباد ..

زمین: ۱,۸۵۵ متر قدیمی ; پاسداران خ مغان میدان حسین آباد خ جوانشیر خ وفامنش خ ا..

بر دیگر ۲۲

۱۵۰ متر - زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمدآباد..

شوفاژ . کولر . گاز

۲ ط تجاری۲۲۰متر - ۲ط مسکونی

زمین: ۹۸ متر قدیمی ; حسین آباد لویزان خ شعبان لو..

زمین: ۱,۱۴۰ متر قدیمی ; حسین آباد نبش سنبل و جوا..

گاز

زمین: ۱,۱۴۲ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد نبش سنبل و ..

۷۵ متر - زمین: ۹۹ متر ۲۵ ساله ; حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر..

کولر . گاز

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; حسین آباد گلزار غر..

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر خ شعبانلو روبروی بان..

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ جوا..

بر دیگر ۱۹

زمین: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر خ شعبانلو روبروی بان..

گاز

م تجاری اداری

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ مژده ف..

۹۰ متر تجاری

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمدآباد..

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانش..

بردیگر :۱۹متر

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; حسین آباد خ گلزار گلزارشرقی کوی آ..

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد ابتدای خ مژد..

زمین: ۱,۱۰۰ متر قدیمی ; حسین آباد بزرگراه صیاد میدان دوم حسین آباد..

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; هروی میدان حسین آباد خ جوانشیر روبروی خ گلزا..

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; حسین آباد سه راه لویزان خ مخابرات ک..

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; پاسداران میدان حسین آباد روبروی..

گاز

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ شعبان لو کوی ..

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; هروی حسین آباد خ مژده فر..

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; حسین آباد جوانشیر نبش خ احمدآباد..

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; حسین آباد خ وفامنش خ جمالی..

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; حسین اباد سه راه مژده پلاک..

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر خ شعبانلو روبروی ب..

کولر . گاز

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات کو..

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمدآباد..

۲۲۰متر تجاری

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ شعبان لو کوی ..

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرعی..

گاز

۹۰ متر تجاری

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ مژده پلاک ه..

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; حسین آباد سه راه لویزان خ مخابرات ..

زمین: ۱,۲۶۰ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد نبش سنبل و ..

گاز

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمدآباد..

تجاری و مسکونی -۳بر

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; حسین آباد خ وفامنش خ جمالی..

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ مژده فرعی چهارم ..

۹۰مترتجاری-از جهت ملک اطلاع نداشتند

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات کو..

-بازدید با هماهنگی

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; پاسداران م حسین آباد سه را..

۲۰۰ متر تجاری

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمد آباد..

زمین: ۱,۲۶۰ متر قدیمی ; پاسداران خ حسین آباد نبش سنبل و..

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; حسین آباد خ وفامنش خ جمالی..

زمین: ۳۳ متر قدیمی ; حسین آباد مژده فرعی چ..

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; حسین آبادخ مژده فرعی..

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد سه راه مژده پل..

۲۰۰مترتجاری

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرع..

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; هروی حسین آباد ابتدای خ مژده غربی روبروی متر..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حسین آباد افتخاریان کوی..

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ مژده پلاک ه..

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; حسین آباد گلزار غر..

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; هروی حسین آباد خ شعبان لو کوی..

زمین: ۱,۲۶۰ متر قدیمی ; حسین آباد نبش سنبل و جوا..

گاز

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرعی ..

زمین: ۱,۱۰۰ متر قدیمی ; حسین آباد بزرگراه صیاد میدان دوم حسین آباد ..

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد م حسین آباد اول مژد..

گاز

زمین: ۱,۲۶۰ متر قدیمی ; خ حسین آباد نبش سنبل و جو..

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد سه راه..

۲۰۰مترتجاری

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد افتخاریان ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پاسداران میدان حسین آ..

دارای ۴۳ متر تجاری

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد اول مژده غر..

گاز

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; حسین آباد گلزار غر..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حسین آباد افتخاریان کوی..

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; حسین آباد سه راه مژ..

تجاری

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد م حسین آباد اول مژد..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد افتخاریان ک..

۳نبش

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; پاسداران میدان حسین آباد سه را..

۷باب مغازه (ملکیت)بر دیگر ۳۰

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; پاسداران میدان حسین آباد خ گلزار شرقی خ..

معاوضه با آپارتمان

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد م حسین آباد اول مژد..

گاز

زمین: ۱,۲۶۰ متر قدیمی ; حسین آباد نبش سنبل و جوا..

گاز

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ شعبان لو کوی ن..

زمین: ۱,۲۶۰ متر قدیمی ; حسین آباد نبش سنبل و جوا..

گاز

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آبادم حسین آباد اول مژده..

گاز

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد م حسین آباد اول مژد..

گاز

زمین: ۱,۲۶۰ متر قدیمی ; حسین آباد نبش سنبل و جوا..

گاز

زمین: ۹۲۴ متر قدیمی ; حسین آباد تقاطع هروی خ وفامنش بن بست..

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرعی ..

پهنه R۱۲۲

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد اول مژده غر..

گاز

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; م حسین آباد اول مژده غ..

گاز

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; م حسین آباد اول مژده غ..

گاز

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; حسین آباد مژده فرعی چ..

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد اول مژده غر..

گاز

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; حسین آباد ح جوان شی..

گاز

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; حسین آباد م حسین آباد اول مژد..

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; حسین آباد ح جوان شی..

گاز

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; حسین آباد ح جوان شی..

گاز

زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; حسین آباد خ جوانش..

گاز

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; م حسین آباد اول مژده غ..

گاز

با دستور نقشه ۴ط

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات ..

گاز

-بازدید با هماهنگی

زمین: ۵۵۵ متر قدیمی ; حسین آباد ح جوان شی..

گاز

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; حسین آباد مژده فرعی..

گاز

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد ابتدای مژد..

معاوضه با آپارتمان

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرعی..

با جواز ۴ طبقه مسکونی یک طبقه پارکینگ

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات ..

گاز

زمین: ۵۵۵ متر قدیمی ; حسین آباد ح جوان شی..

گاز

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات ..

گاز

زمین: ۵۵۵ متر قدیمی ; پاسداران حسین آباد جوان..

باموقعیت اداری

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; پاسداران خ مغان میدان حسین آبادکوی کلانتر..

معاوضه باآپارتمان ۱۵۰متری

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; حسین آباد مژده فرعی..

گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

حسین آباد

منطقه 4

چهار شهرداری تهران