خرید کلنگی جنت آباد

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; جنت آبادجنوبی لاله غربی ۱۶متری گلستان..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ بنفش..

فروش ۳دانگ

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بزرگراه ایرانپارس خ ش..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵متری مخبری ۱۶متری اول شمالی نبش ک..

۲ بر - بردیگر ۱۴ -بازدید با هماهنگی-۵۰متر مغازه ملکیت در ۲ باب- جواز ۵ طبقه

زمین: ۱۲,۴۱۹ متر قدیمی ; جنت آباد۳۵ متری گلستان نبش ایران زمین م..

چاه آب

پهنه تجاری و اداری

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ سیمون بولیوار خ کشاورز خ ع..

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان کوی گل میخ..

۴۳ متر تجاری و ۵۰ متر مسکونی با جواز

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی میلاد ..

۳دانگ از ۶دانگ - معاوضه با آپارتمان در منطقه

۱۰۵ متر - زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; جنت آباد گلستان ۱۶متری دوم شمالی ک پرستو کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۹۵ متر پیلوت قابل مسکونی شدن

زمین: ۵,۰۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی خ هفتم مخابرات ..

گاز

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی بلواربعثت ح ۲۶متری یکم خ خرداد بن بست مهس..

گذر۱۰متری

۱۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ آزادگان کوی ارسنجانی ..

کولر . گاز

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی نرسیده به اقاقیا بن بست سین..

موقعیت تجاری اداری میباشد

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارست..

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; جنت آباد خ شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرق..

۹۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر ۴۰ ساله ; جنت آباد مرکزی جنب شهرو..

شوفاژ . کولر . گاز

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ شاهین شمالی نرسیده به بان..

موقعیت اداری تجاری و مسکونی

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی نبش گلزار..

بر دیگر ۳۴/ دستور نقشه ۵ طبقه -پهنه s۱۲۳

زمین: ۳۶۴ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی جنب لاله غربی حدیث پنجم ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ سیمون بولیوار خ کشاورز خ ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق کوی نهم پل..

زمین: ۳۶۰ متر ۱۶ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی کوی محمد ابراهی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ کوروش شرقی خ قائم کوی..

زمین: ۲۸۶ متر قدیمی ; جنت آباد چهارباغ شرقی ۱۶متری اول شمالی ..

جواز ۵طبقه مسکونی و ۲طبقه مشاعات-گذر ۱۲متری

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ گلستان ..

زمین: ۳۶۰ متر ۲۵ ساله ; جنت آبادمرکزی شاهین شمالی کوی ..

باکمیسیون کامل

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی کوی..

کمیسیون کامل

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; جنت آباد بالاترازهمت بلواربعثت کوی چهره..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بلوار حصارک خ کشاورز ک ..

گاز

معاوضه با آپارتمان

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله غ..

گاز

زمین: ۲,۴۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد مجاهدکبیر روبروی لاله هش..

پهناM-گذر۲۰متری

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ ارغو..

۶۷۰متر جواز

۶۴ متر - زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شما..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

موقعیت تجاری و اداری

زمین: ۲۸۶ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی مرکزی خ هشتم غربی ..

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ بعثت پلاک..

زمین: ۲۸۶ متر قدیمی ; جنت آبادجنوبی خ چهارباغ ..

موقعیت اداری میباشد

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بالای نیایش ک ش..

گاز

دارای واحد های ۱۲۰ متری ۲ خ - گذر ۱۲ متری - دارای ۲ مالک

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی کوی نیرو دوم بن بست نسترن ب..

دستورنقشه-R۱۲۲

زمین: ۷,۸۰۰ متر ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار بالاتراز زمین فوت..

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله غربی خ شقایق خ قیاسی مر..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارستان ۳۰ خ ارغوان کوی صب..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ بهارستان ۳۰ پل..

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی بلوار بعثت خ ۱۶ متری یکم شمالی خ خردلاد ..

گاز

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله غ..

موقعیت اداری تجاری

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی ..

گاز

گذر ۸ متری

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵متری انصارالمهدی کوی م..

فقط معاوضه باآپارتمان ۲۳۰متری درمحدوده ایرانپارس

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی ۱۶متری دوم جنوبی کو..

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵متری گلستان..

۲قواره

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بالای نیایش ک شق..

گاز

فروش ۳ دانگ از ۶ دانگ میباشد - گذر ۱۲ متری

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شرقی خ..

گاز

گذر ۸ متری

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۲۰متری گلستان بعد از ۱۶..

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; جنت آباد گلستان ۱۶متری دوم شمالی ک پرستو کوی ..

گاز

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; جنت آباد لاله غربی پلاک ..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی آبشناسان بعد از پمپ بنزین خ شقایق ک میل..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارست..

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; جنت آبادجنوبی والفجر ه..

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی ..

گاز

گذر ۸ متری

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ عسگری خ خداداد کو..

زمین: ۴۵ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان خ ۱۶متری دوم شمالی کوی پ..

۱۶ مترتجاری

زمین: ۴۵۵ متر قدیمی ; جنت آباد چهار باغ شرقی ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ بنف..

فروش ۳دانگ

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; جنت آباد چهارباغ کوی ریاحی ساختمان پ..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارستان ..

قابل تجمیع-۱۵۰مترمشارکت

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی میلاد ..

۳دانگ از ۶دانگ-

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۲۰متری گلس..

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان ک گل م..

۴۳ متر تجاری

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; جنت آباد چهارباغ شرقی خ یاس کوی..

زمین: ۱۷۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی سنا ..

قولنامه ای

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بزرگراه ایرانپارس خ ش..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ

زمین: ۸۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی بلوار ۳۵متری لاله شرقی ..

۳بر

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آبادشمالی بهارستان..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق کوی نهم پل..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق ..

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی خ لاله هشتم خ لاله نه..

پهنهR۱۳۱

زمین: ۲۵۲ متر ۱۴ ساله ; جنت آباد چهارباغ کوی ریاحی ساختمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز

زمین: ۱۷۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی ثنا ..

قولنامه ای

زمین: ۵۲۸ متر قدیمی ; جنت آباد چهارباغ بن بست گلستان پل..

زمین: ۱۶۰ متر ۱۲ ساله ; جنت آباد شمالی بزرگراه ایرانپارس خ ش..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارستان ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۲۰متری گلستان بین ۱۴متری ..

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۲۰متری گلستان بالاتراز ۱۶..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ بنفش..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; جنت آباد خ سیمون بولیوار خ شاهد کو..

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی اقاقیا خ نسترن ..

زمین: ۵۶۵ متر قدیمی ; جنت آباد تقاطع نیایش ضلع جنوب غربی جنب بازار..

زمین: ۱۷۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی سنا ..

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; جنت آباد خ شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرق..

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; جنت آباد بالاتر ازچهارباغ کوی ریاحی ..

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; جنت آباد چهارباغ کوی ریاحی ساختمان پ..

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; جنت آباد بالاتر از همت ۲۰متری گلستان شرقی ۱۲متری گل ن..

۳ دانگ از شش دانگ

زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد ش خ شقایق ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی خ ایثارگران خ وا..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی میلاد س..

گذر ۱۰متری - ۳دانگ از ۶ دانگ فروخته میشود-۲بر

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; جنت آباد گلستان ۱۶ متری دوم شمالی ک پرستو کوی ..

گاز

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ دانش خ توحید کوی تختی ..

ورثه ای

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی خ ایثارگران خ والفجر خ ..

بصورت ۳دانگ نیز بفروش میرسد

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی بالای همت کو..

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی و الفج..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آبادشمالی ایرانشهر شمالی کوی بوستان غرب..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ بهارستان دهم ..

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار ..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ طور شمالی کوی..

گذر ۱۰متری

زمین: ۱۷۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی سنا ..

قولنامه ای

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرق..

گاز

گذر ۸ متری

زمین: ۶۴۸ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ مهر بین سرو یکم وسوم ..

زمین: ۲۵۲ متر ۱۴ ساله ; جنت آباد چهارباغ کوی ریاحی ساختمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ سیمون بلیوار خ کشاو..

زمین: ۱,۰۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی جنب بانک ..

زمین: ۲۹۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی جنب امور خارجه خ کوروش غربی خ ..

زمین: ۲۱۲ متر ; جنت آباد جنوبی خ ایثارگران خ والفجر ..

گذر۱۰متری-۳دانگ از ۶دانگ نیز به فروش میرسد

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی میلاد س..

گذر ۱۰متری - ۳دانگ از ۶ دانگ فروخته میشود-۲بر

زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی ۴باغ ش..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ ایرانپارس خ شقایق خ ..

فروش ۳دانگ از۶ دانگ

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; جنت آباد بالاتر از همت روبروی برج طوبی نبش..

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی کوی رجب صلاحی خ..

قابل تجمیع-دارای دستورنقشه۵طبقه

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی جنب شهروند پلا..

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ شرقی خ یاس ن..

از طول بر اطلاع نداشتند-۳بر-هماهنگی با واحد ۳

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ اقاقیا خ یاس کوی..

زمین: ۱۴۷ متر قدیمی ; جنت آّباد جنوبی خ ایثار..

۵۰متر تجاری

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار خ شا..

گاز

۱۱۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد طور شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان ک گ..

۴۳متر تجاری

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; جنت آباد ۳۵متری گلستان ۱۶متری دوم شمالی ک پرستو کو..

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری گلستان خ اول شمالی خ نیل..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۲۲ متری شقایق..

۳۵متر تجاری

زمین: ۷۰۶ متر قدیمی ; جنت آباد چهار باغ شرقی خ یاس کوی یاس ۱ بن..

زمین: ۱۷۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی ثنا ..

قولنامه ای

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ سیمون بولیوار خ کشاورز..

بازدید با هماهنگی

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۲۴متری خ خسرو شمالی سازمان..

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله غربی خ شقایق خ ق..

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; جنت آباد خ شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرق..

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ دانش خ توحید ک..

زمین: ۲۱۲ متر ; جنت آباد جنوبی خ ایثارگران خ والفجر ..

گذر۱۰متری-۳دانگ از ۶دانگ نیز به فروش میرسد

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی خ بهارستان ششم پل..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی گلزار ..

گاز

۲۰ متر تجاری

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی بالای همت کو..

زمین: ۲۸۳ متر قدیمی ; جنت آباد جنوبی نرسیده به چهار ب..

م اداری

زمین: ۷۸۲ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ستاری ..

۶۲۶تجاری

زمین: ۲۱۲ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی والفجر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; جنت آباد همت روبروی برج طوبی نبش کو..

۱۳۹۷ متر - زمین: ۴,۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد ۳۵متری گلستان بین خ ایران زمین و ستا..

زمین: ۲۹۳ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی جنب امور خارجه خ کوروش غربی خ ..

۱۳۵ متر - زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; جنت اباد روبروی تره بار کوی س..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

جنت آباد

منطقه 5

پنج شهرداری تهران