خرید کلنگی بلوار فردوس شرق

زمین: ۲,۵۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ بهار شمالی خ منوچ..

۱۱۴ متر - زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و علی حسی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲باب مغازه در کل ۳۷متر

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی ..

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی خ ترب..

زمین: ۳۸۵ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق ظرافتی بین قبادی ..

دارای جواز۵طبقه درکل ۱۰ واحد

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق گلستان جنوبی بن..

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی کوی ت..

اطلاعات ندادند

زمین: ۳۷۱ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیمی و خ ع..

۴واحد مشارکت ۲واحد فروش قدرالسهم

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی ک..

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی خ ترب..

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی زارع..

معاوضه با آپارتمان ۸۰ متری

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ول..

۲۱۷متر تجاری- جواز ۸طبقه

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق وفا آذر شمالی جن..

گاز

۲۵متر تجاری

زمین: ۲۹۰ متر ; بلوارفردوس شرق خ عقیل پلاک..

۵۰درصد مشارکت-همکار کمیسیون کامل

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسین..

زمین: ۲,۵۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ بهار شمالی خ منوچ..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی کوی گل..

زمین: ۳۳۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی ک..

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ۱۲متری..

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کو..

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق چهارراه مخابرات خ سلیمی جهرمی جن..

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان..

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرق..

زمین: ۲,۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بهار شمالی خ منوچه..

زمین: ۳۳۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی کو..

گذر ۸متری

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر جنوبی ..

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق وفاآذر شمالی جن..

۲۶متر تجاری

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس وفا آذرشمالی جنب ..

۲۵متر تجاری جداگانه محاسبه می شود

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق رامین شمالی پلا..

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان ..

۲نبش

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق عقیل کوی ی..

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبر..

زمین: ۴۵۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ اعتماد..

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ولیعصر ۱۲مت..

گاز

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی خ گل ..

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ۱..

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرقی..

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر ..

زمین: ۸۵۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان..

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی زارع..

۱۲مترتجاری-معاوضه با واحدهای ۸۰متری

زمین: ۶۴۳ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق ۲۰متری ولیعصر نب..

زمین: ۱,۲۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بلوار شقایق جنوبی ..

%۷۰ مشارکت ۳۰% فروش

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس سازمان برنامه شمالی نبش ..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی ..

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبر..

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

زمین: ۶۵۹ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق نبش کوی محب پل..

۵۰ متر تجاری

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی ..

۲بر- بردیگر:(۱۲متر)

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ عقیل کوی ..

زمین: ۳۰۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق بالاتر از کوی..

۳۳متر تجاری

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی..

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی سن..

۵۰درصد فروش ۵۰درصد مشارکت

زمین: ۲,۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهر..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق ابراهیمی شمالی کوی عل..

مجموع ۲ملک

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کوی بن بست دو..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی ک..

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس ۲۰ متری ولیعصر ۱۲ مت..

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق انتهای خ علی حسینی..

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان ..

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی..

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس نرسیده به سازمان برنامه م..

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ حسن آباد کوی ..

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی خ ن..

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق انتهای خ علی حسینی..

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی ..

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ گلستان شمالی کو..

اطلاع دقیق نداشتند

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; سازمان برنامه شمالی نبش کوی ..

زمین: ۲,۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهر..

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; سازمان برنامه شمالی کوی ..

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; بلوار فرددوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی..

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ حسن آباد کوی ..

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی خ ن..

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبرو..

۱۰۷مترتجاری - ۹۰متراداری

زمین: ۵۱۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین جنوبی ک..

ا

زمین: ۱۸۹ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ بهار کوی هلال احمر..

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; صادقیه بلوارفردوس شرق ۲۰متری ولیعصر ۱۲م..

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ حسن آباد کوی ..

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی ..

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبرو..

۱۰۰مترتجاری

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق عقیل کوی..

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق سلیمی جهرمی جنوبی نی..

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس ولیعصر خ سپیدار ن..

گاز

با جواز ساخت ۵ ط مسکونی

۸۷ متر - زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین جنوبی خ سن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کوی هفدهم ..

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; سازمان برنامه شمالی نبش کوی ..

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; بلوارفردوس خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی ن..

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ حسن آباد کوی..

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی ک..

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرقی..

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس ۲۰ متری ولیعصر خ ظراف..

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ عقیل کوی ی..

دارای گذر۱۰ متری -پهنه R۱۲۲

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق نرسیده به ابراهیمی..

فقط مشارکت

زمین: ۲,۵۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهر..

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

موقعیت تجاری

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; صادقیه بلوارفردوس شرق خ رامین جنوب..

دارای دستورنقشه-جوازدرمرحله فیش

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

۲نبش

زمین: ۴۱۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس باکری جنوبی پلاک..

گاز

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس ولیعصر خ سپیدار ن..

گاز

با جواز ساخت ۵ ط مسکونی

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق رامین شمالی پلا..

زمین: ۶۵۹ متر قدیمی ; بلوار فردوس نبش ک محب انتهای پل..

گاز

دارای ۵۰ متر تجاری

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس ورزی شمالی ک ۷ ..

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسین..

گاز

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ تقد..

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ سپیدار نبش..

جواز ۵طبقه ۱۴ واحدی و یک باب تجاری

زمین: ۲۵۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی ۱۳..

زمین: ۳۶۰ متر ۲۳ ساله ; فردوس خ ولیعصر خ تقدیری ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسین..

گاز

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ عقیل کوی س..

دارای پایان کار

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; بلوار فردوس شقایق جنوبی نب..

گاز

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسین..

گاز

زمین: ۶۵۹ متر قدیمی ; بلوار فردوس نبش ک محب انتهای پل..

گاز

دارای ۵۰ متر تجاری

زمین: ۳۹۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی نب..

دارای جواز ۵ طبقه ۱۰واحد

زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; سازمان برنامه شمالی نبش ..

گاز

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس خ ولیعصر خ شهید تقدی..

زمین: ۹۳۷ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی ک..

زمین: ۲۴۳ متر قدیمی ; بلوار فردوس سازمان برنامه جنوبی بین فر..

گاز

دارای دستور نقشه

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; بلوار فردوس سلیمی جهرمی جنوبی ک..

گاز

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسین..

گاز

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی بن..

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر کوی تقدیری پ..

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق ابراهیمی جنوبی کوی..

زمین: ۴۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس سلیمی جهرمی جنوبی ک..

گاز

زمین: ۴۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق سلیمی جهرمی جنوبی ک..

زمین: ۴۶۸ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق سلیمی جهرمی کوی رزشرقی ..

زمین: ۳۷۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ تقدیر..

۸۴۰ متر - زمین: ۴۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی خ..

شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس وفاآذر ش جنب ت..

گاز

۲۵متر تجاری

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شقایق جنوبی ..

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرف رامین جنوبی ی..

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس بلوار فردوس خ علی حسینی ..

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; فردوس شرق ظرافتی بین ولیعصر ..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس گلستان جنوبی بنفش..

گاز

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ تقدیری بین قبادی ..

گاز

گذر ۱۴

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین جنوبی کو..

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ وفاآذرشمالی جنب بازار ..

۲۵متر مغازه

زمین: ۳۰۴ متر قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر کوی ظرافتی شرقی..

زمین: ۲۵۶ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کوی سیزدهم..

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شقایق جنوب نبش۲۲شرقی س..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

زمین: ۴۶۸ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی خ..

شوفاژ . کولر . گاز

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; آریاشهر بلوارفردوس گلستان جنوبی بنفشه شرق..

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس غرب پروانه جنوب..

گاز

زمین: ۶۵۹ متر قدیمی ; بلوار فردوس نبش ک محب انتهای پل..

گاز

دارای ۵۰ متر تجاری-

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

بلوار فردوس شرق

منطقه 5

پنج شهرداری تهران