خرید آپارتمان دروازه شمیران

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ خورشی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان نرسیده به خ انقل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی امانی کوی سپ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی پرستاری کوی سیاوش نژا..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; دروازه شمیران خ سادا..

شوفاژ . کولر . گاز

همکف تجاری-۸مترانباری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; دروازه شمیران خ گرامی بن بست فرشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروازه شمیران خ خورشید کوی ..

کولر . گاز

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل (کفائی امانی) نبش س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ ناط..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ ساد..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی کوی حاج علیرضائی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ سادات نبش رجایی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر آباد کوی۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد کوی حاجی باباشمیرانی کوی ص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی واسعی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم سندی

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمیران نرسیده به فخرآباد کوی حاجی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دروازه شمیران روشندلان کوی زهره..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت خ ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; انقلاب خ دروازه شمیران خ روشندلان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران خ زرین نعل کوی ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت نرسیده به دروازه شمیران ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ- بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸مترانباری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ فخرآب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۳۵مترانباری-در مرحله گودبرداری-تحویل سال آینده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; دروازه شمیران خ ناطق..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران چهارراه خورشید ته..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دروازه شمیران خ اعلائی کوی حاج علیرضائی کوی صمدی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران خرید آپارتمان |  84 متر

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان خ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ اعلائی کوی حاج علی رضائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب دروازه شمیران خ مازندران کو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ مجاهدین اسلام خ کاظمی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

در صورت مبله۴۰تا ۵۰میلیون اضافه می شود

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی فروغی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱مترانباری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی قدوسی م..

کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ دیالمه کوی بنی جمالی کوی ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان خ اعتمادی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروازه شمیران خ سادات کوی افراسیابی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

تهران خرید آپارتمان |  91 متر

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت بین ظهیرالاسلام و ص..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ ساد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی خ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد خ قائن کوی امیری..

کولر . گاز

--/۸۰م وام

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی گل ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲مترانباری

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران خ ناطقی (خورشید) کوی ششم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا خ بیانی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید ۱۸الی ۲۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروازه شمیران خ هدایت خ نادری بن بست سیدعلی..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

دارای ۱۰۰ متر قدرالسهم زمین

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد کوی هفدهم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

چهارم رویتی

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی امانی کوی خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد خ سادات نبش امامی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

هرواحد۲پارکینگ

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ مجاهدین بالاتر از ایستگاه به..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران خرید آپارتمان |  43 متر

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد خ هدایت کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم سندی

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ حقوقی نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مورد ۲ واحدی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروازه شمیران فخر آباد نبش کلهر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . فروش با مستاجر

---/۱۰۰م دررهن مستاجر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت کوی تهرانی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین پارکینگ در حیاط

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران روبروی مترو شهدا خ برادران زرین..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸مترانباری

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروازه شمیران خ هدایت کوی شهی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران کوی بیانی کوی متر..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; دروازه شمیران ۲۰متری روشندلان کوی کهتری کوی جل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶مترانباری-۷پله به پایین

۲۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد خ سادات نبش خ امامی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳پارکینگ ط ششم- ط دوم ۲پارکینگ

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ اسکوئی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ همایون ناطقی جنب شورای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیچ شمیران پل چوبی خ دروازه شمیران خ مازندران کوی نص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دروازه شمیران بالاترازچهارراه فخرآباد کوی حاجی شمیرانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمیران خ اسکو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران کوی حاج باباشمیرانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروازه شمیران خ نصرآب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

کمسیون کامل

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی بدیع..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دروازه شمیران خ اعلائی (گودرزی) کوی حاج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی خ منوچهری ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد خ خورشید کوی افراسیابی بن بست..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی منوچهری پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد خ ساداتا نبش خ امام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳پارکینگ

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی خ واسعی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت خ اع..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . اطفاء حریق

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دروازه شمیران بالاترازپل چوبی خ اسکوئی بن بست گر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵مترقدرالسهم

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ اسکوئی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید نرسیده به چهارراه خورشید کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ کفایی امانی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی غربی(خورشی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; درو.ازه شمیران چهارراه خورشید تهر..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ تهران نو کوی انتظاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; دروازه شمیران خ سادات کوی افر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران خ دماوند کوی انتظاری پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ زیرن نع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران کوی بی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دروازه شمیران کوی حاج باباشمیرانی نبش کوی صم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰مترقدرالسهم-۷پله به پائین-انباری داخل واحد

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ فخراباد کوی۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت کوی علایی پل..

کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دروازه شمیران

منطقه 12

دوازده شهرداری تهران