ایران فایل اسکان

فروش کلنگی لویزان

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰ متر تجاری

فروش کلنگی لویزان پنج روز قبل

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان بن بس..

فروش کلنگی لویزان یک هفته قبل

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پلاک ..

امکانات: گاز

فروش مشارکت کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

تودلی

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

۴۲مترتجاری

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان نبش کوی اسلامی پل..

۹۰متر تجاری- موقعیت اداری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر کوی احدی پلا..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

باکمیسیون کامل-۵۷مترتجاری(ملکیت)

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۵۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان فرشادی خ شاه رضا..

۴۲ متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۶۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان خ شهید فرشاد..

پهنه R۲۲

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

ورودی ۱/۳۰متر

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

فروش مشارکت کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی جعفری..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی خ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اسل..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۶۰مترتجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

زمین: ۱۷۴ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان خ شهید جعفریان کوی ..

گذر۶متری

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۹۰مترتجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی ک سخن ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

امکانات: گاز

۱۰۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اسل..

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی روبروی خ شاهرخی پل..

۱۰۰مترتجاری-قابل تجمیع با ۵قواره ملک همجوار

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-قابلیت تجمیع دارد

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

فروش زمین لویزان ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی پلاک ه..

۶۰مترتجاری-دارای دستورنقشه

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-اقدام به جواز شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات