ایران فایل اسکان

فروش کلنگی دهکده المپیک

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۸متر مغازه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت خ ۱۶متری شهید..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

جواز در دست اقدام- جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۳..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۷ متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت خ۱۶متری شهید علیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید حتما باهماهنگی-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۸متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

بازدیدحتماباهماهنگی

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ابتدای پل همت ک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبادشت ۱۶ متری ..

۳دانگ از شش دانگ فروخته میشود

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

همکف۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ زیبادشت گلس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ابتدای پل هم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ۲..

۲۰ متری تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت ۱۶متری ..

امکانات: گاز

۲۰ متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا گلستان ۴ شرقی..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت ۱۶ متری..

امکانات: گاز

۲۰ متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: گاز

۱۱متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک گلستان ..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۷متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ۳..

دارای ۱۱متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت م لاله ..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

امکانات: گاز

۱۷متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک مرودشت خ ۵ یا شهی..

فروش ۳ دانگ از ۶ دانگ

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت م لاله ..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا گلستان ۴ شرقی..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات