ایران فایل اسکان

فروش کلنگی دروس

فروش معاوضه کلنگی دروس دیروز

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی دروس دو روز قبل

زمین: ۳۲۰ متر ۲۵ ساله ; دروس بلوار شهرزاد انتهای ک م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲کله

فروش کلنگی دروس سه روز قبل

زمین: ۷۸۰ متر ۳۰ ساله ; دروس خ امیر پابرجا بلوار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بردیگر ۱۳/۵متر

فروش کلنگی دروس یک هفته قبل

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی ک نست..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۲۵۶۰ متر - زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; بلوار شهرزادنبش هدا..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی مخ..

۲بر-بردیگر:(۷متر)- گذر ۸ و ۱۲متری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس وارسته ک بهر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی جعفری نج..

گذر۱۲متری

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار آینه خ امیرپا..

۲بر-۱۶- ۵۰% قابل معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یار محمدی ک نست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; دروس خ فکوریان بن بست ..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۴۴ متر قدیمی ; دروس بلوارشهرزاد شهیدشیدائی بن ب..

اوقافی خاص هدایت

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ف..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته خ شید..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی جعفری نج..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یار محمدی ک نست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس چهارراه قنات خ حاج میری خ چیذری ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته خ شیدا..

گذر ۱۲متری- R۱۲۲

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: گاز . تودلی

تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ رحمانی کوی جعفری نجف..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش هد..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوچه نا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی ک نست..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک ن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوچه نا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد روبروی خ ر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ف..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یار محمدی کوی نس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک ن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; دروس بلوارشهرزاد نبش مخ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس خ شهرزاد خ نارو..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد روبروی خ راستو..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات