ایران فایل اسکان

فروش کلنگی تهرانپارس

فروش کلنگی تهرانپارس امروز

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادارشرقی خ طالقانی خ ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس امروز

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; جشنواره میدان رهبر خ روشن ..

فروش کلنگی تهرانپارس امروز

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بین۲۳۴و۲۳۶ش..

فروش کلنگی تهرانپارس دیروز

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ بهار آزادی خ لا..

فروش کلنگی تهرانپارس دیروز

زمین: ۸۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس سه راه استخر وفادارشر..

فروش کلنگی تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۱۸ بین ۱۰۵ و ب..

فروش کلنگی تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۳۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس بین رشید و ۱۱۳ خ ۱۱۵خ ۱۵۰غربی..

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه تهرانپارس دو روز قبل

۳۸ متر - زمین: ۳۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی بین ۱۳۹ و خ الله ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۳۸متر تجاری در همکف

فروش کلنگی تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۱۷۷ متر قدیمی ; تهرانپارس خ۲۴۴شر..

فروش کلنگی تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار مطهری خ۶..

فروش کلنگی تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس میدان رهبر روشن شرقی ..

فروش زمین تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۴۸۳۰ متر ; تهرانپارس خ جشنواره خ درختی پلا..

امکانات: بایر

فروش کلنگی تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ احسان خ پانزدهم شرقی پ..

فروش کلنگی تهرانپارس دو روز قبل

زمین: ۱۶۴ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ فرهنگسرا پل..

امکانات: گاز

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۴۴شرقی خ رجائی کوی ش..

فروش کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۲۱۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر کوی..

فروش کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۳..

فروش مشارکت کلنگی تهرانپارس سه روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بین فلکه ۳و۴ خ ۲۱۲غربی خ ۱۲۱طاهری نبش ۲۱۰..

فروش کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۲۲ بین ۱۳۷ و ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار اردیبهشت نبش ..

فروش کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۶۴۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۸۰ غربی بین عادل ..

امکانات: گاز

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس چهار روز قبل

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه بابایی نرسیده به آتش نشان..

۵۰درصد معاوضه

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۷۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس سازمان آب کوی ..

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; تهرانپارس وفادار شرقی خ سازمان گوشت کوی انقلاب ا..

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه چهارم خ رجائی کو..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره نرسیده به هل..

۴۲مترتجاری

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین میدان رهبر خ آورزم..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی جنب مدر..

۵۷متر تجاری در ۳باب

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ بهشت شرقی ..

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۰۷ خ ۱..

فروش کلنگی تهرانپارس یک هفته قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بین اردیبهش..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری ۲۲۲غربی پلاک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ احسان کوی ا..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶ غربی بین عادل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر بوستان چهارم پل..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ امین میدان رهبر ضلع جنوبی..

۱۵متر تجاری

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بالاتر از م رهبر خ وف..

فروش معاوضه کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر کوی جها..

فاقد سند

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; تهرانپارس ۴۵متری رسالت غربی نرسیده به چهار راه تیر ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ رشید نبش خیابان حسینی (بهار)..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۳۰۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه بابائی ق..

کمیسیون کامل

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۶۲۸ متر قدیمی ; تهرانپارس نرسیده به چهارراه تیرانداز ن..

بر دیگر : ۲۴متر

فروش مستغلات/کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۸ متر - زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۰۲شرقی بین گیو و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین خ ملکی کوی..

فروش کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۲۶۸ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر بین ۲۴۲ و..

۹۶متر تجاری -دستورنقشه۵طبقه -پهنه M۱۱۱

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس جشنواره خ امین پلاک..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار غربی نبش ..

فروش کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۲۲ بین رز یکم و ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات