ایران فایل اسکان

فروش کلنگی بنی هاشم

فروش مشارکت معاوضه کلنگی بنی هاشم دیروز

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی کلور بن بس..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی ولیزاده روبروی نانوائی لواشی..

بردیگر:۱۲متر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی نص..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسرو آبادی خ فرجادی کوشا ..

۲کله /تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی خرمی..

گذر ۶متر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به م خ فر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از میدان خ شهید افشاری خ س..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی بن بست ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذ..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی شجاعیان پل..

۱۸ متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۲۸۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی بین مجیدیه و بنی هاشم جن..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کیما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور خ ..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی اذر نیا بن بست ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری نبش کوی دهقان پل..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; رسالت بنی هاشم شمالی کوی م..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رسول..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ جواد ط..

فروش زمین بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۲۰۵۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از پل زیرگذر روبروی خ گیلان..

۳دانگ بفروش می رسد

فروش مشارکت کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی انتهای خ شهرآبادی خ ش..

۴۰متر تجاری - ۲بر- بردیگر۸متر-قابلیت تجمیع با ملک همجوار-درصورت تمایل ۳دانگ بفروش میرسد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; بنی هاشم ک شهرآبا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی استاد حسن بنا خ مرادی کوی سوری..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خسروآ..

۱۶ تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی لق..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کسما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسرو ابادی خ ..

۲کله /تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا کو..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به م خ فر..

۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ صالحی کوی غلامعلی کوی پرواز ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از میدان خ شهید افشاری خ سا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی خرمی..

گذر ۶

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا پلا..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لال..

۳۴۰مترتجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظری پل..

تجمیع ۲ملک همجوار

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی لقم..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید کسم..

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خسرو ابادی خ فرجادی کوشا پ..

۲کله /تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری نبش کوی دهقان پل..

۲ملک باهم- تجاری دارد-۲بر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات