ایران فایل اسکان

فروش کلنگی بنی هاشم

فروش کلنگی بنی هاشم سه روز قبل

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی بنی هاشم چهار روز قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم ک تنگستانی ک زارعی بن بست..

فروش کلنگی بنی هاشم چهار روز قبل

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش کلنگی بنی هاشم شش روز قبل

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی لقم..

فروش کلنگی بنی هاشم شش روز قبل

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی نظری پل..

تجمیع ۲ملک همجوار

فروش کلنگی بنی هاشم یک هفته قبل

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رسول..

فروش کلنگی بنی هاشم یک هفته قبل

زمین: ۲۵۶ متر قدیمی ; بنی هاشم ۲۰متری نصیبی پلاک..

موقعیت تجاری مسکونی

فروش مشارکت کلنگی بنی هاشم یک هفته قبل

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قادر..

۵۰ درصد فروش۵۰ درصد مشارکت

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ نو..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید کسم..

۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خسرو ابادی خ فرجادی کوشا پ..

۲کله /تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۲۸۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی بین مجیدیه و بنی هاشم جن..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری نبش کوی دهقان پل..

۲ملک باهم- تجاری دارد-۲بر

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا کو..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش مستغلات/کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۴۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به میدان بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش زمین بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۰۵۰ متر ; بنی هاشم بالاتر از پل زیرگذر روبروی خ گیلا..

محصور شده- ۳دانگ بفروش میرسد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به میدان خ ف..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی اکبرخر..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآباد..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از میدان خ شهید افشاری خ س..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ جواد ط..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی شهرآبا..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ شهید رحیمی کوی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ فرجادی کوشا خ کیماسی..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; رسالت بنی هاشم شمالی کوی م..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قادری..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شهید کسمای..

به غیر از ۵۰متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی کوی طا..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ قدیری نبش کوی دهقان پل..

۲ملک همجوار- ۹۰مترتجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ خسروآبادی خ فرجادی کوشا پ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; بنی هاشم نبش ک ولی زا..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رسول رحیمی پلا..

دارای ۱۱۰متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ش..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ اکبر خ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی آذرنیا کو..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم کوی لال..

۳۴۰مترتجاری

فروش مشارکت کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی انتهای خ شهرآبادی خ ش..

۴۰متر تجاری - ۲بر- بردیگر۸متر-قابلیت تجمیع با ملک همجوار-درصورت تمایل ۳دانگ بفروش میرسد

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بنی هاشم جنوبی خ جواد ط..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی اذر نیا بن بست ..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بنی هاشم خ پرتوی کوی شجاعیان پل..

۱۸ متر تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۱۴۵ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی ولی ..

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی استاد حسن بنا خ مرادی کوی سوری..

فروش کلنگی/مغازه بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خسروآ..

۱۶ تجاری

فروش کلنگی بنی هاشم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور خ ..

۲بر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات