ایران فایل اسکان

فروش کلنگی آزادی

فروش کلنگی آزادی سه روز قبل

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی پنج روز قبل

۱۱۰ متر - زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استاد معین خ لعل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای ۲۴۸ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی پنج روز قبل

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی مترو حبیب اللهی کوی نورزاد فر..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; آزادی رودکی ک آز..

گذر ۱۲ متری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی بعداز دانشگاه شریف ک ن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; آزادی خوش شمالی کوی ر..

جواز ۴ طبقه ---/۱۳۰م هزینه جواز جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیا..

۱۸ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف خ شهید ابوالفضل غدیر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; آزادی استاد معین نرسیده به دامپزشکی ک شهید ابو..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; آزادی حیدرتاش کوی کاظم..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

زمین: ۱۳۲۲ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف پلا..

۲کله-دارای پایان کار-بردیگر ۱۸/۵متر

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; آزادی بین خوش و بهبودی خ وزارت کار نبش کوی سع..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۲۶۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب اللهی کوی ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف خ حبیب زادگان نبش ک شاه ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک م..

با تراکم

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی م فتح پلاک هن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کویچه قدیر ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; آزادی خوش خ بریانک پلاک ..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ دکتر هوشیار خ بهم..

۲۰مترتجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی قبل از حیب الهی ک نورزاد بن ب..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ ه..

گذر۱۲ متری

فروش معاوضه کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف خ حبیب زادگان نبش ک شاه ..

امکانات: کولر . گاز

۵۵ متر مسکونی و ۵۸ متر تجاری در ۳ باب مغازه که سرقفلی ۱۸ متر آن واگذار شده - قیمت زمین وتجاری باهم -قابل

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کویچه قدیر ..

۳ ملک همجوار ۱۰۰ و ۱۲۰متری قیمت متری ۷ونیم

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان پلا..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان کوی زمانی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی قبل از حبیب الهی ک نورزاد بن بست..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; آزادی بلوار استادمعین خ هاشمی بین ۲۱متری و یاد..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه قدیر بن..

۱۶۶متر بنا مفید-قابلیت تجمیع با دو ملک همجوار(با همین قیمت)

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استاد معین پلاک ..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; آزادی م فتح پلاک هن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

تجمیع شده با ملک مجاور

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; آزادی خ هاشمی روبروی ۲۱متری جی ک..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی قبل از حبیب الهی ک نورزاد بن ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استادمعین پلاک ه..

۲۲۷متر تجاری

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۱۰۰ متر ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی خ اخت..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات