ایران فایل اسکان

فروش کلنگی آزادی

فروش کلنگی آزادی دیروز

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ ه..

گذر۱۲ متری

فروش کلنگی آزادی دیروز

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; آزادی رودکی ک آزا..

گذر ۱۲ متری

فروش کلنگی آزادی سه روز قبل

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش معاوضه کلنگی آزادی سه روز قبل

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; آزادی نرسیده به دانشگاه شریف خ حبیب زادگان نبش ک شاه ..

امکانات: کولر . گاز

۵۵ متر مسکونی و ۵۸ متر تجاری در ۳ باب مغازه که سرقفلی ۱۸ متر آن واگذار شده - قیمت زمین وتجاری باهم -قابل

فروش کلنگی آزادی چهار روز قبل

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ گرانمایه ک م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی شش روز قبل

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی آزادی یک هفته قبل

زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; آزادی استاد معین نرسیده به دامزشکی ک شهید ابوا..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیا..

۱۸ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۲۰ متر - زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استاد معین خ لعل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای ۲۴۸ متر تجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کویچه قدیر ..

۳ ملک همجوار ۱۰۰ و ۱۲۰متری قیمت متری ۷ونیم

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان پلا..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی روبروی مترو شادمان کوی زمانی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; آزادی خوش خ بریانک پلاک ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی قبل از حبیب الهی ک نورزاد بن بست..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; آزادی خوش شمالی کوی ر..

جواز ۴ ط

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; آزادی بعداز دانشگاه شریف ک ن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; آزادی بلوار استادمعین خ هاشمی بین ۲۱متری و یاد..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه قدیر بن..

۱۶۶متر بنا مفید-قابلیت تجمیع با دو ملک همجوار(با همین قیمت)

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ وزارت کار خ ح..

تجمیع شده با ملک مجاور

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استاد معین پلاک ..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; آزادی م فتح پلاک هن..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; آزادی خ هاشمی روبروی ۲۱متری جی ک..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; آزادی جنب بیمه آسیا نبش اکبرآباد پ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین ک۱۳ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار کوی ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; آزادی قبل از حبیب الهی ک نورزاد بن ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ بهبودی نرسیده به نصرت کوی حس..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب الهی خ اخ..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; آزادی استاد معین بین دامپزشکی و هاشمی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; آزادی جنب وزارت کار کوی ..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی خ دکتر هوشیار خ بهم..

۲۰مترتجاری

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; آزادی جنب دانشگاه شریف پلاک..

فروش کلنگی/مغازه آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اله..

امکانات: کولر . گاز

۲۸ متر مغازه

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; آزادی خ دکتر هوشیار کوی حی..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; آزادی حبیب الهی ک وک..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; آزادی خ استادمعین پلاک ه..

۲۲۷متر تجاری

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۱۰۰ متر ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; آزادی خ رودکی شمالی نبش کوی قندهار..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; آزادی خ حبیب اللهی خ اخت..

فروش کلنگی آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; آزادی دکتر هوشیار خ بهم..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات