ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان خواجه نظام

فروش آپارتمان خواجه نظام امروز

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام امروز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی سمیع ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام دیروز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان خ مه..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام دو روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی شهداء نبش امیرمتقی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام دو روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سپاه خ خواجه نظام کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام دو روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه نظام کوی قجاوندغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام دو روز قبل

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی شهید جهان بین کوی اسکندری بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام سه روز قبل

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; خواجه نظام بن بست غفا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳پله به پائین - ۲واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان خواجه نظام سه روز قبل

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد تکواحدی-۵پله به پائین-۲انباری

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی بهزادنوری گلپایگان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی چهاردهم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; خواجه نظام خ ارامنه کوی نصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام یک هفته قبل

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام نبش هوشنگ نوری پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام یک هفته قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی قیداری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷پله به پائین- دارای ---/۴۰ م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی بن بست کیوان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۵ متر ۱ خوابه نوساز ; خواجه نظام کوی نورانیان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی سمیع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام کوی شایقی کمالپور ..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره ای - ۵۰ قدرالسهم

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی کیو..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خواجه نظام روبروی پلیس کوی ماندگار کوی یوسفی کوی وحدت (۱۳)..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با واحد طبقه اول

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ بوریائی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

دارای ---/۳۲م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام ۱۰متری ارامن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام بن بست ۵۰ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوم سندی-انباری کاذب

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; خواجه نظام کوی شایقی کوی پایدار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام نبش شیخ صفی نبش کوی ۴۳ پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام چهارراه شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی شهید باقرزاده بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۵م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; خواجه نظام کوی رئیسی بن بست قائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی احمد طاری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی پلیس خواجه نظام کوی نورانیان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سپاه خواجه نظام کوی محلوجیان پور بن بست کاظم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پلیس خ خواجه نظام کوی مان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۳۷ متر ۱ خوابه ۲ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی شهدا پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام چهارراه شیخ صفی کوی محمد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه چهارم رویتی-دارای --/۲۰م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام شیخان کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۴۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری کوی دولت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مطهری خ خواجه نظام نرسیده به چهارراه شی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی د..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو خ خواجه نظام خ هجدهم بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات