ایران فایل اسکان

خرید کلنگی گلبرگ غربی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۶۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی ۸متری انوار ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ مرادی کوی زنده دل ..

تخفیف دارد

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به بزرگراه امام علی قواره د..

۱۸مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به اتوبان اما..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۰۰۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مدنی شمالی نبش خ ا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی ستارامینی کوی مراد..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرد کوی ..

جواز ۴طبقه

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلستان پایینتر از داروخا..

۱۲۰ متر تجاری ملک وسرقفلی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر نرسیده به امام علی دسترس..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی عادل ز..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حید..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر ۸متری انوار۶ مت..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ای..

۱۵ متر تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ نوروزی فرد شمالی ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی شهید حیدر..

۱۸/۶۰مترتجاری

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۶۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ عادل زا..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ای..

۱۵متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حید..

گذر ۱۲متری-قابل سکونت

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۴۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین ۱۶ متری و کرمان خ ابراهیم نژاد خ قاری نب..

۲۵متر تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش میدان ..

امکانات: برق ۳ فاز

۸۵متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ رحمتی بن بس..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید قاری کوی شهید ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلشن دوست خ نورو..

دستور نقشه ۴طبقه

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاتر از میدان سبلان خ شهید حی..

۱۴مترتجاری- دستور نقشه ۴طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ یکم خ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی م ۶۲ کوی گلبرگ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۵۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاتر از خ ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ علیرضا رحمتی بن ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین هفت حوض وبختیاری پل..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی حیدری خ نقابی کوی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شهی..

۲نبش

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی نوروزی کوی د..

جواز ۴ طبقه مسکونی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی حیدری نقابی کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۳۱۵متر گاراژ تجاری + ۲۰۰متر بنای مسکونی+ ۱۰۰متر انبار تجاری + ۱۰۰مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ایزدی کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ شهید نوروزی فرد..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۶متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوک..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش متروگلبرگ پلاک..

۱۵۰ متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری نبش خ ح..

۳۱متر تجاری و۸متر انباری تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۵۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی انوار ک..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی شهید حید..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۳۹۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام ..

قابل تجمیع با ملک همجوار-دستورنقشه ۶طبقه درکل۱۸واحد

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶ متری دوم جنوبی خ رحمتی ..

۲۱متر تجاری-دستور نقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به هفت حوض جنب با..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات