ایران فایل اسکان

خرید کلنگی کارگر شمالی

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرشی مقدم خ قدس ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی جنب پمپ بنزین کوی شهیدا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی ه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی فاطمی نرسیده به پ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۳۵۵ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب پمپ بنزین خ فکوری ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیراباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ۱۸ نبش ف..

فروش ۳ دانگ از ۶ دانگ

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرشی مقدم خ قدس ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کو..

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگرشمالی خ فرصت نرسیده به جمالزاده ..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی جنب فروشگاه اتکا نامجو خ علی مص..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; بلوار کشاورز به سمت جمالزاده ..

موقعیت اداری و تجاری- بردیگر ۸متر

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به خ نصرت ک ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۸۶ متر ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی فاطمی نرسیده به پمپ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله ک علی مصری ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; امیرآباد شمالی خ ۷ بن بس..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی ه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت ک طبا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی پارک لاله ک علی مصری بن ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب کوی..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیراباد روبروی پارک ل..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرشی مقدم خ قدس م..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی خ ۷ ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی ه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت کوی ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; کارگرشمالی روبروی بیمارستان قلب کوی ..

بردیگر۳۳متر

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت کوی ب..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازپمپ بنزین فکوری خ محمدرضاصا..

۵۰۰متربنا

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ ۱۳ک رفیق ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ یازده..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۱۳۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر اباد روبروی پارک ل..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین شهریور..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ هجدهم نبش فجر..

فروش۳ دانگ-دارای ۲۰۰ مترزمین

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد به سمت راست خ ..

جواز ۵ طبقه مسکونی و ۲ طبقه مشاعات

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی انتهای خ خسرو ک..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی کوی رفیق ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد به سمت راست خ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم کوی اق..

دارای پایان کار

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۸۵۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ شانزد..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی امیر آباد شمالی ک رفیق د..

امکانات: گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ نصرت کوی با..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی سیندخت شمالی ک وحید پل..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ یکم خ مهبد به سمت راست خ ..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ دوم خ دکتر ا..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۱۵۹ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین خ مظفری خواه..

کلنگی کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۱۳۷۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله ک..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات