ایران فایل اسکان

خرید کلنگی مینی سیتی

کلنگی مینی سیتی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بیدستان دهم پل..

۵۰%معاوضه با آپارتمان منطقه یک-۲کله

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک نرسیده به بانک صادرات ..

معاوضه

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک زمینهای تعاونی جهاد ..

ازطول براطلاع نداشتند

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۳۰۰ متر ; مینی سیتی بلوارارتش ۴۰متری سوهانک نب..

امکانات: گاز . محصور شده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; مینی سیتی روبروی دانشگاه پیام نور جن..

پهنه G۱۱۱-برق ۵۲-دارای سه باب مغازه

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان..

۵۰ متر تجاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۳۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک پلا..

دوکله محصور نشده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۹۵۰۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش جنب کارخانه آ..

امکانات: بایر

کاربری گردشگری خدماتی تفریحی

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۴۸۱ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاترازمیدان لاله ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کن..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاترازشعبه بانک ملی ..

زمین مشاع ۱۰۰هکتاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بیدستان نهم پل..

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک روبروی کوی تنگه باغی ..

۱۳مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بالاتر از شهرک لاله بلوار قائم خ ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۴۸۳ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگره ارتش نرسیده به مینی سیتی خ ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۲۹۶۱ متر قدیمی ; مینی سیتی خ بشارت م..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک ی..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان..

۱۸متر تجاری

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک لاله زمینهای شرکت تعا..

بر مشاع

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک نفت انتهای ..

۲بر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی خ مسجد خ بیدستان جنب ب..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

زمین: ۸۱۷۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش روبروی ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۴۵۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بعد از باغ جهانبخش پل..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی یاس پلاک..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک مقابل قهوه خ..

امکانات: بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از اراج شهرک ولی..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی ازگلی پلا..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۱۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان روبروی کو..

۱۶۰متر از۴۵هکتار بفروش میرسد

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۶۶۵ متر ; مینی سیتی بزرگراه ارتش نرسیده به سوهان..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۵۷۶ متر قدیمی ; مینی سیتی خ نخل خ خسرو بن ب..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۱۳۰۰ متر ; مینی سیتی بلوارارتش ۴۰متری سوهانک نب..

امکانات: گاز . محصور شده

مستغلات/کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۳۰ متر - زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی بش..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کن..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بالاتر از شهرک قائم زمین..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۴۸۳ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش نرسیده به مینی سیتی خ ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۲۹۱۶ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ بشارت..

۲بر

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۴۲۳ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان نهم پل..

زمین بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک ..

از طول بر اطلاع نداشتند

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۳۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش کوی لاله ضلع شمالی میدان ..

زمین مشاع

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان..

۱۸متر تجاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک لاله زمینهای شرکت تعاو..

بر مشاع

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی خ مسجد خ بیدستان جنب ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۴۵۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بعداز باغ جهانبخش پ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک نرسیده به بانک صادرات ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات