ایران فایل اسکان

خرید کلنگی مینی سیتی

کلنگی مینی سیتی جهت خرید دیروز

زمین: ۴۸۳ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش نرسیده به مینی سیتی خ ب..

زمین مینی سیتی جهت خرید دیروز

زمین: ۴۲۳ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان نهم پل..

زمین بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید دیروز

زمین: ۲۹۱۶ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ بشارت..

۲بر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک ..

از طول بر اطلاع نداشتند

زمین مینی سیتی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش کوی لاله ضلع شمالی میدان ..

زمین مشاع

زمین مینی سیتی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۳۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک پلا..

دوکله محصور نشده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان..

۱۸متر تجاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک لاله زمینهای شرکت تعاو..

بر مشاع

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۱۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک زمینهای..

زمین بایر-از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی خ مسجد خ بیدستان جنب ب..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک کوی یاس پلاک..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۴۵۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بعداز باغ جهانبخش پ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک نرسیده به بانک صادرات ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۱۳۰۰ متر ; مینی سیتی بلوارارتش ۴۰متری سوهانک نب..

امکانات: گاز . محصور شده

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کن..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; بلوار ارتش شهرک ابوذر پلاک..

کلنگی/ویلا مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۷۰ متر - زمین: ۹۵۰ متر ۱۰ ساله ; مینی سیتی سوهانک بیدستان بیدستان دهم ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . دو کله

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان..

امکانات: گاز

۵۰ متر تجاری

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۴۸۱ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاترازمیدان لاله ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۳۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش سوهانک پل..

دوکله محصور نشده

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک بالاتر از شهرک لاله بلوار قائ..

۲بر-از بر بی اطلاع

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک خ مسجد خ بیدستان جنب..

امکانات: بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۱۰۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک پلاک ه..

امکانات: بایر

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک دانشگاه خ ش..

کلنگی/مغازه مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک روبروی کوی تنگه باغی ..

۱۳مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کنگ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی شهرک نفت خ کنگان..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۱۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بیدستان روبروی کو..

۱۶۰متر از۴۵هکتار بفروش میرسد

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; اتوبان ارتش نرسیده به مینی سیتی روبروی دانشگاه پیام..

امکانات: کولر . گاز

پهنه G۱۱۱

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۶۶۵ متر ; مینی سیتی بزرگراه ارتش نرسیده به سوهان..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۵۷۶ متر قدیمی ; مینی سیتی خ نخل خ خسرو بن ب..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بالاتر از شهرک قائم زمین..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۳۹۶ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش بالاتر از متر..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی نرسیده به بانک صادرات پ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۸۱۷۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بزرگراه ارتش روبروی ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۲۰۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی سوهانک خ شهید ازگلی خ..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۶۰ متر ; مینی سیتی سوهانک..

فاقدجواز-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوار ارتش شهرک دانشگاه خ ش..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; مینی سیتی ارتش شهرک نفت کنگا..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی سوهانک بالاتر از شهرک قائم زم..

امکانات: بایر

زمین مشاع

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش بلواراوشان شهرک دانشگ..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; مینی سیتی سوانک نرسیده به..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۹۶۰۰۰ متر ; مینی سیتی بلوارارتش جاده لشگرگ روبرو..

کلنگی مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۴۸۳ متر قدیمی ; بزرگراه ارتش نرسیده به مینی سیتی خ ب..

زمین مینی سیتی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر ; مینی سیتی ارتش کوی لاله ضلع شمالی میدان پرست..

زمین بایر-زمین مشاع-از طول بر اطلاع نداشتند

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات