ایران فایل اسکان

خرید کلنگی لویزان

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان بن بس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پلاک ..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

تودلی

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

۴۲مترتجاری

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان نبش کوی اسلامی پل..

۹۰متر تجاری- موقعیت اداری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر کوی احدی پلا..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پ ..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

باکمیسیون کامل-۵۷مترتجاری(ملکیت)

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۵۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان فرشادی خ شاه رضا..

۴۲ متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۶۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان خ شهید فرشاد..

پهنه R۲۲

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

ورودی ۱/۳۰متر

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی جعفری..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی خ..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اسل..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۶۰مترتجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

زمین: ۱۷۴ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان خ شهید جعفریان کوی ..

گذر۶متری

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۹۰مترتجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی ک سخن ک..

امکانات: گاز

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

امکانات: گاز

۱۰۰متر تجاری

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اسل..

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی روبروی خ شاهرخی پل..

۱۰۰مترتجاری-قابل تجمیع با ۵قواره ملک همجوار

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-قابلیت تجمیع دارد

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

زمین لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی پلاک ه..

۶۰مترتجاری-دارای دستورنقشه

کلنگی/مغازه لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-اقدام به جواز شده

کلنگی لویزان جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات