ایران فایل اسکان

خرید کلنگی شهرآراء

کلنگی شهرآراء جهت خرید دیروز

زمین: ۵۰۴ متر قدیمی ; شهرآراء خ جلال آل احمد بین پل آزمایش و گیشا با..

کلنگی شهرآراء جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ امام منتظر شمالی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آرا نبش خ ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آرا نبش خ سیزده..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا بلوار فرزانه بین ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهر آراء خ ۲۲ خ کابلی نبش ک..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهر آراء بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء نبش خ سیزد..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء بلوار فرزانه بین ماه و مهتاب ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ کابلی نبش ک و..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آرا نبش خ ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۲۲ خ کابلی نبش ک ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۵۹۲ متر قدیمی ; شهر آرا خ ۲۱شرقی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا نبش خ ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهر آرا بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۵۹۲ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۲۱شرقی پ..

از تجمیع ۲ ملک همجوار

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهر آرا خ امام منتظر شمالی..

گذر ۱۰متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهرآرا بالاتراز اداره گذرنامه کوی بن..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۲۲ خ کابلی نبش کوی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء نبش خ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; شهر آرا خ پاتریس لومومبا بلوار سروناز..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۲۲ خ کابلی نبش ک ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش کوی و..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش کوی و..

بر شرقی ۲۰/۵۰

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء شهراراخ ۱..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شهرآراء خ پاتریس خ فی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء شهراراخ ۱..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۱۸ شما..

/*-

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرآراء خ منصوری نبش کوی ی..

جواز ۴طبقه مسکونی و ۲طبقه پارکینگ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

زمین: ۴۰۵ متر ۲۵ ساله ; شهرآراء نرسیده به گذرنامه ۱۶متری محمدی غربی خ دیهم ب..

امکانات: گاز

فروش

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; شهرآراء ۱۶متری محمدی بن بست ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

مستغلات/کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

۱۳۰ متر - زمین: ۲۳۴ متر قدیمی ; شهرآراء پاتریس چهارراه ملکوتی امین شمالی ک..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; شهرآراء خ امام منتظ..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات