ایران فایل اسکان

خرید کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش)

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی چهارراه حکمت ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شریعتی کوی محمودی بن بست ..

ملک تودلی میباشد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ ستار کشانی پل..

امکانات: تودلی

دو بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ شهید واعظی نبش خ خیا..

۳دانگ فروش ۳دانگ مشارکت

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاو..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب اداره پست نرسیده به صدر خ کشانی..

۱۲مترتجاری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رف..

زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بین پل رومی وتجریش پلا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی کوی ار..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی خ پار..

دستورنقشه ۴طبقه-گذر ۸متری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاوش..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند کوی طوبایی کوی ثابتی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی ..

گذر۱۴متری- دو کله

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس خ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت کوی بهار..

امکانات: تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید د..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

بازدید با هماهنگی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲ بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس پلا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت..

امکانات: تودلی

از طول بر بی اطلاع

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

امکانات: تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲بر ۳۷ بر دیگر -سند وقف خاص میباشد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی پمپ بنزین اسدی کوی خوش نویس..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ۴راه حکمت جنب تات ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک حمید..

۲کله

زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۸۵۰ متر ; تجریش میدان قدس روبروی شهرداری پل..

دارای موقعیت صددرصد تجاری اداری و سابقه اسنادی بیش ازیک قرن--۴بر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات