سهم 45 درصدی مسکن در هزینه خانوارهای شهری/ 21 درصد مستاجراند

تاریخ: 1393/10/01


 در حالی 45 درصد هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری را مسکن در بر می‌گیرد که بیش از 21 درصد آنها مستاجر بوده و نتواسته‌اند مالک خانه باشند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری در سال گذشته حدود 20 میلیون و 598 هزار تومان بوده و نسبت به سال 1391 حدود 25.4 درصد افزایش یافته که 73.3 درصد از آن را هزینه های غیر خوراکی تشکیل می دهد.

این در حالی است که 45 درصد یعنی بخش اعظم هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری در بخش مسکن قرار دارد.

با این حال آمار مرکز آمار نشان می دهد که در سال گذشته از بین کل جمعیت شهری کشور 64.2 درصد مالک مسکن بوده‌اند که این رقم نسبت به سال 1391 چهار درصد کاهش دارد به عبارتی دیگر چهاردرصد از تعداد صاحبخانه های کشور کاسته شده است.

اما در سال گذشته حدود چهار درصد به مستاجران اضافه شده و از 21.7 درصدی که 1391 در سال دارای خانه‌های رهنی و اجاره‌ای بوده‌اند به 25.9 درصد در سال 1392 رسیده اند.

همچنین 1.5 درصد خانوارهای شهری در سال گذشته مسکن خود را در برابر خدمت( خانه‌های سازمانی) تامین کرده‌اند که تعداد این بخش نسبت به سال 1391 حدود 0.5 درصد کاهش دارد.

8.4 درصد خانوارهای شهری نیز در آخرین آمار در منازل رایگان زندگی می کنند که 0.6 درصد نسبت به سال قبل رشد دارند.

بنابر این گزارش، 0.1 درصد خانوارها هم در سایر خانه ها زندگی می کنند.