رهن کامل آپارتمان در منطقه سیزده شهرداری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نیروی هوائی خ ۱۳/۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نیروی هوائی خ سوم کوی بوعل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهران نو فلکه لوزی خ افضلی ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی احمدی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; تهران نو خ وحیدیه جنب قمر س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; امام حسین خ صفای شرقی کوی احمد..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران نو میدان امامت خ غ..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی فرشادپور..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ دوم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; نیروی هوایی فلکه لوزی خیابان۱۰/۲۸..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تهران نو خ حافظ پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهران نو میدان اطلاعات میدان سنائی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی میدان شهدا خ شهبازی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ اول فرعی ۱/۲۱ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مزاحم

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو بلوار اشراقی کوی قرنفلی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ ۱۳/۳۶ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران نو چهارراه خاقانی خ هاشمی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو میدان امامت خ قاسم زاده کوی پاک..

کولر . گاز

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی فلکه لوزی کوی ۹/۲۹..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ غفاری کوی خد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی قاس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۳۶ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; پیروزی شهداء اداره برق نبش خ منتظر..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ مسیل جاجرود خ ۱۰/۳۴ پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهداء خ زرین نعل کوی تهر..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۳/..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ۴/۲۲..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نیروی هوائی خ باستانی(مهرآور) خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهران نو میدان امامت خ ابوریحان خ معنوی کوی ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران نو مسیل جاجرو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهران نو ایستگاه وحیدیه خ ناصری پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ شورا نبش خ خشی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ بصیر خ مهرآور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نیروی هوایی خ ۱۱/۳۳ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران نو خ مهربار کوی غزالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تماس ۱۱الی ۱۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۴/..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; نیروی هوائی فلکه چهارگوش نبش ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیروزی نیروی هوائی خ شورا بین هشتم ونهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نیروی هوائی میدان چایچی خ بصیر خ شوا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ حسینی کوی عقدائی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  110 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; تهران نو مسیل جاجرود خ بصیر خ امیری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ یازدهم خ داوودقدیمی خ ۱۱/۳۸..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; امام حسین خ اقبال کوی ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهران نو کوی پمپ بنزین کوی صابر بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ مهرآور کوی ۱۱..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید ازساعت ۱۷

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ سوم کوی ۳..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با خانم محمدی ۰۹۳۰۷۲۵۵۶۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ واشقانی کوی طهماسبی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

دارای وام بانکی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; امام حسین خ اقبال لاهوری نرسیده به صفا ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی نعمتی جم کوی شهید نجف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ریحانی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نیروی هوائی ۳۰متری خ نهم کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; میدان شهدا خ کفایی امانی کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی میرعابدینی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهران نو خ خاقانی خ هاتف کوی مصطف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی علی احمدی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۱/۳۷ پلاک ..

کولر . گاز

در کل ۸ واحد

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ سوم کوی ربیعی پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ امامت نرسیده به میدان ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ شواخ نبش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهران نو ۳۰متری نیروی هوائی خ حا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; تهران نو خ وکیل باشی کوی سعیدی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهران نو خ امامت خ تیموری فر خ معنوی کوی زار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزا..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ شورا خ مستعدی نبش تر..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهران نو خ بصیر ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی-قراداد۶ماهه

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ شورا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نیروی هوائی خ دهقان کوی ترابی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰متری:(----/۱۴۵م رهن کامل)

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی امینائی پل..

کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; امام حسین خ مازندران خ نصر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری نسب خ ۸متری دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نیروی هوائی ۳۰متری خ احمد زاده خ بصیر ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نیروی هوائی خ اول خ ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهران نو پدرثانی کوی آوا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد (کیائی) بن بست غف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ مشاع

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری (گلپایگانی) پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهداء خ خورشید(ناطقی)کوی روحانی کوی فرهمن..

کولر . گاز

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو خ وحیدیه بن بست نانگیر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ منوچهری نبش خ ط..

کولر . گاز . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهران نو خ ارمغانی بن بست توکلی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو ارباب مهدی کوی علی اکبر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ بوعلی..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهدا میدان شکوفه کوی بوبرکه کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهران نو فلکه اطلاعات خ س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ صائب تب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی دوم ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم نبش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; امام حسین خ شهریور کوی ت..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهران نو خ تیموری کوی فر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم خ ۵..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۷/۳۹ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو خ تیموری فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ چهاردهم کوی ۱۳/۳۴ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو میدان اطلاعات کوی مولو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی ناظر زاده پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶مترانباری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی کوی ۷/۳۲(پورج..

کولر . گاز

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نیروی هوائی خ ۷/۲۸ خ ه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; امام حسین خ ثارالله بین خ مرتضوی و خ اقبال کوی اسما..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد نبش کوی سعادتی ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ موتور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ شواخ نبش کوی سن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; تهران نو خ بصیر پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری ایستگاه پل خ ح..

کولر . گاز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تهران نو روبروی بیمارستان بوعلی خ..

کولر . گاز

۶پله به پائین-از نما اطلاع نداشتند

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهران نو خ ابوریحان خ معنوی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهداء چهارراه آب سردار خ ایران خ باقری ..

گاز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم کوی قره حسن ل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوایی خ شورا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران نو فلکه اطلاعات خ سعدی خ شواخ نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهران نو ایستگاه پل کوی تواناپسند ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو نرسیده به سبلان خ نبئیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران نو ایستگاه داریوش خ شهید صدیقیان کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مسترروم

اجاره حداکثر به ۳نفر

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهران نو ایستگاه سبلان خ صبوری کو..

گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو کنارگذر امام علی کوی عربی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; امام حسین خ تهران نو کوی کمال اسماعیلی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهداء اداره برق کوی شفیعی کوی بلب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران نو ایستگاه داریوش کوی صدیقیان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ نبیئیان نبش کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی میرامینی بن..

کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ مدنی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ سوم روبروی آژان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ بصیر خ مهرآور کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهداء خ مجاهدین اسلام کوی بهنام پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لندری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی میرعابدینی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهران نو روبروی ایستگاه BRT ابوریحان ..

کولر . گاز

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهداء خ خورشید نبش خ استن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نیروی هوایی ۳۰متری نرسیده به میدان امامت خ غدیر نبش مستعدی پ..

کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ شورا پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ افضلی نبش کوی قدیمی..

کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  60 متر

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران نو خ زرکش کوی آوانسیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶..

کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ موتور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ ایرانمهر کوی محمدیان بن بست ..

کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳/۴۰ پلا..

کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی نرسیده به فلکه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی فو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهران نو خ شورا ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو ۱۰متری بانک کوی محمدی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو خ مهربار کوی داوود ق..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  55 متر

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو ایستگاه BRT فتحنائی کو..

گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروی هوائی کوی ریحا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهران نو بالاتر از چهارراه آیت روبروی ایستگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو خ شورا پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه سوم:(----/۱۰۰م رهن کامل)

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نیروی هوائی بین خ ۴/۳۲و۴/۳۳ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

منطقه 13 شهرداری

سیزده شهرداری تهران