رهن اجاره دفتر کار چیذر

۴۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; چیذرمیدان زر روبروی ساختمان سپید ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز عکاسی-یک دهنه-فقط به عکاسی و شغلهای مشابه

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; چیذر خ هاشمی اولیا طبقه فو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; چیذر خ معصومی بن بست رحیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; چیذر کوی شهید رح..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرمانیه خ چیذر ابتدای سلیمانی شرقی جنب ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

آرایشگاه زنانه با کلیه امکانات

۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; چیذر روبروی امامزاده علی اکبر بن بست رحیمی پلاک یک ساخت..

کولر . گاز . پکیج

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; چیذر میدان ندا جنب بانک ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه ۸ ساله ; چیذر میدان ندا سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هرچهارواحد درطبقه چهارم واقع شده

۱۸۰ متر - طبقه اول ; چیذر میدان ندا سا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

کمیسیون کامل-مناسب تمامی مشاغل-۱۸۰متری:(---/۲۵م---/۲۰۰م)-از سن بنا اطلاع نداشتند

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; چیذر بین میدان زر و ن..

گاز . اسپلیت . فلت

باکمیسیون کامل-مناسب مطب-آموزشگاه

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; چیذر خ مهدی چیذر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

مناسب کار

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر میدان ندا ک رح..

کولر . گاز . فن کوئل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; چیذر میدان ندا جنب بانک پارسیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای جوازآرایشگاه

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; چیذر میدان ندا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . تابلو خور

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; چیذر میدان ندا ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قیطریه میدان چیذر سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; چیذر بلوارهاشمی اولیا ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; چیذر سلیمانی شرقی ساختمان بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; چیذر میدان ندا جنب بانک ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; چیذر نبش خراسانی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; چیذر میدان ندا کوی مد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰پله به پایین

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; چیذر خ معصومی کوی رحیمی..

کولر . گاز

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; چیذر میدان ندا ابتدای سلیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; چیذر میدان زر خ خراسانی پلاک..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; چیذر میدان ندا خ هاشمی اولیا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; چیذر میدان ندا خ صال..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; چیذر کوی لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; چیذر میدان ندا جنب بانک ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر میدان ندا کوی سلیمی جنوبی جنب بانک پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰ متر - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قیطریه میدان چیذر بن بست ر..

کولر . گاز

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۸۰متری ۲خوابه میباشد-از نما اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; چیذر میدان ندا جنب بانک ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

نما کامپوزیت

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; چیذر میدان ندا جنب بانک ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; چیذر خ سلیمانی شرقی ساختما..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; چیذر میدان ندا مجتمع ادار..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; چیذر میدان ندا ابتدای سلیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; چیذر خ مهدی چیذر..

گاز . آیفون تصویری

سیستم اسپیلت - قابل تبدیل

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر میدان ندا ابتدای سلیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; چیذر خ برادران سلیمانی شرقی نرسیده به..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; چیذر خ معصومی نبش کوی شناسا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

نوساز ; چیذر خ معصومی نبش کوی شناسا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر میدان ندا ابتدای سلیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; چیذر میدان ندا طبقه فوقانی بانک شهر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; قیطریه چیذر کوی رحیمی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; چیذر اندرزگو میدان ندا ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر میدان امامزاده علی اکبر کوی رحی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

همکف مغازه میباشد

۷۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; چیذر ضلع شمال غربی میدان زر گرمابه زر ..

کولر . گاز

مناسب کارواش و فروشگاه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۰ متر - طبقه دوم نوساز ; چیذر روبروی داروخانه ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

قابل تبدیل کف لمینت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; چیذر نبش خراسانی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر - طبقه دوم نوساز ; چیذر میدان امامزاده روبروی داروخانه روناس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۲۰ متر - طبقه سوم ۱۷ ساله ; چیذر روبروی امامزاده علی اکبر کوی آشن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

دارای تابلو LED-تبدیل تا ۱/۵۰۰م---/۱۰م

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; چیذر میدان آزاده کوی حقیقت بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

قابل تبدیل ،

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; چیذر م ندا ابتدای کوی پارس جنب بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; چیذر ابتدای سلیمانی شرقی جنب بانک اقتصاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل یا ۱۳۰م +۱/۲۰۰ اجاره - واحد۴ موجود می باشد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; چیذر ابتدای میدان امام..

کولر . گاز . پکیج

۱۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; قیطریه چیذر میدان امامزاده علی اکبر ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; چیذر خ معصومی نبش کوی شن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; چیذر میدان ندا ساختما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . تابلو خور

۷۰ متر - طبقه اول نوساز ; چیذر میدان امامزاده پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

طبقه اول:---/۱۳۰م رهن کامل

۲۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; چیذرم ندا خیابان سلیمانی روبروی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; چیذر میدان زر روبروی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; چیذر خ سلیمانی روبروی بانک ملت جنب ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۸ متر - طبقه اول ۳۰ ساله ; میدان چیذر ضلع شرقی روبروی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

چیذر

منطقه 1

یک شهرداری تهران